IELTS Indicator ใช้ในกรณีศูนย์สอบ IELTS ปิดทำการเท่านั้น

ในการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อยื่นสมัครเรียนต่อทั้งในและต่างประเทศ มีแบบทดสอบที่เป็นตัวเลือกให้นักศึกษาทำสอบมากมาย เช่น TOEFL, IELTS, PTE, Duolingo Test, TOEFL Essentials, IELTS Indicator แบบทดสอบ 3 ประเภทหลังถูกนำมาใช้พื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ก็แทบจะว่าได้ เมื่อศูนย์ทำการทดสอบปิด ผู้สอบไม่สามารถทำแบบสอบได้ จึงไม่มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษยื่นให้สถาบันการศึกษาที่สนใจจะสมัคร ทั้ง Duolingo Test, TOEFL Essentials และ IELTS Indicator จึงเกิดขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือให้ผู้ที่ต้องการทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อวัตถุประสงค์ในการไปศึกษาต่อต่างประเทศ ได้มีผลสอบยื่นให้สถาบันในต่างประเทศพิจารณาได้ จะได้ไม่เสียโอกาสในไปศึกษาต่อต่างประเทศ

IELTS Indicator คือการทดสอบออนไลน์รูปแบบใหม่ของ IELTS ที่ผู้ต้องการสอบสามารถทำได้จากที่บ้านของผู้สมัครเอง โดยบททดสอบนี้ได้เริ่มนำเข้ามาใช้ในประเทศไทยเมื่อเดือนพฤษภาคม 2020 การทดสอบจะมีทุก ๆ 2 สัปดาห์และครอบคลุมทักษะทั้งสี่ด้าน ได้แก่ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด การทดสอบใช้คำถามทดสอบสด (live test questions) โดยผู้สอบจะเป็นผู้เลือกคำตอบที่ถูกต้อง เนื้อหาการสอบ IELTS Indicator เหมือนทั้งเนื้อหา รูปแบบ โครงสร้าง และเวลาที่ใช้ทำแบบทดสอบของ IELTS ทุกอย่าง ผู้สอบจะทราบผลสอบทั้งคะแนนรวมและคะแนนแต่ละทักษะภายในเวลาเจ็ดวันหลังจากทำการทดสอบ แต่สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ IELTS Indicator ไม่สามารถใช้แทนการทดสอบ IELTS แบบเข้าสอบด้วยตัวเองที่ศูนย์สอบของ IELTS ได้ เพราะแบบทดสอบ IELTS ประเภทเข้าสอบด้วยตัวเองที่ศูนย์สอบจะอยู่ภายใต้การควบคุมคุณภาพขั้นสูงสุดและพิธีการเรื่องการรักษาความปลอดภัย หรือพูดง่ายๆก็คือระบบการป้องกันการทำทุจริตในการสอบที่ระมัดระวังเป็นอย่างดี ดังนั้นผู้สอบอาจยังคงต้องทำการทดสอบ IELTS แบบเข้าสอบด้วยตัวเองที่ศูนย์สอบ เมื่อศูนย์ทดสอบ IELTS กลับมาทำงานได้ตามปกติอีกครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยหรือผู้ให้บริการด้านการศึกษาในต่างประเทศ

การสอบ IELTS Indicator จะสอบการฟัง (Listening), การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing) ต่อเนื่องกันในระยะเวลา 2 ชั่วโมง 45 นาที ส่วนการทดสอบการพูด (Speaking) จะเกิดขึ้นสองสามวันก่อนหรือหลังการทดสอบการฟัง การอ่าน และการเขียนก็ได้ และนอกจากนี้ การสอบ IELTS Indicator จะต้องมีการติดตั้งบราวเซอร์สำหรับสอบโดยเฉพาะ ดังนั้น ผู้สอบควรใช้อุปกรณ์เป็นคอมพิวเตอร์ PC หรือแลปทอป และควรใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่มีคุณภาพสัญญาณคงที่ เพราะการสอบจะสอบต่อเนื่องกันมาก ๆ อีกทั้งการทำแบบทดสอบด้านการพูด (Speaking) ผู้สอบจะต้องสอบผ่านวิดีโอคอล เรื่องอุปกรณ์และคุณภาพของสัญญาณอินเทอร์เน็ตจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก

ค่าสมัครสอบ 149 ดอลล่าร์สหรัฐ เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ IELTS Indicator คือ https://www.ieltsasia.org/mm/news/ielts-indicator ซึ่งในปัจจุบัน ศูนย์สอบ IELTS ที่ประเทศไทยเปิดทำการทดสอบแล้ว แนะนำให้สอบ Official IELTS https://www.britishcouncil.or.th/en/exam/ielts/dates-fees-locations?_ga=2.7673147.825739511.1638274402-483172632.1638274402&_ijcid=1638279832777|1.247541089.1638274417353.635961ff

Copyright © 2010-2021 GoVisaEdu All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top