ทุนเรียนต่อออสเตรเลียในปีการศึกษา 2023

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียได้ประกาศมอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทจำนวน 100 ทุน เพื่อสนับสนุนผู้นำอาเซียนรุ่นใหม่ให้ไปศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย และเพื่อให้การประกาศทัศนะของอาเซียนเองต่อภูมิภาคอินโดแปซิฟิก (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific-AOIP) ก้าวต่อไปข้างหน้า และเพื่อเป้าหมายในการก่อตั้งหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศออสเตรเลียกับอาเซียน ทุนการศึกษาออสเตรเลียสำหรับอาเซียนนี้เป็นรางวัลระดับนานาชาติอันทรงเกียรติที่รัฐบาลออสเตรเลียมอบให้แก่ผู้นำรุ่นต่อไปของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อไปศึกษาและทำการวิจัย ผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนที่ยั่งยืนกับประเทศออสเตรเลีย สมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศจะได้รับทุนประเทศละ 10 ทุนการศึกษา ผู้สมัครจะถูกประเมินจากคุณสมบัติทางวิชาชีพและคุณสมบัติส่วนบุคคล ความสามารถทางวิชาการ และศักยภาพที่ผู้สมัครแต่ละท่านมีว่ามีผลเชื่อมโยงกับหนึ่งในสี่วิชาที่ทุนรัฐบาลออสเตรเลียจะมอบให้ไปศึกษาต่อ ได้แก่ ความร่วมมือทางทะเล การเชื่อมต่อ เศรษฐศาสตร์ และการพัฒนาที่ยั่งยืน รัฐบาลออสเตรเลียสนับสนุนผู้สมัครทุกท่านโดยเฉพาะผู้สมัครที่เป็นสตรี ผู้ทุพพลภาพ และกลุ่มชายขอบ https://www.ocsc.org.au/site/?p=3426

วันที่เปิดรับสมัคร คือ 1 กุมภาพันธ์ 2022 และ วันที่ปิดรับสมัคร คือ 29 เมษายน 2022 https://www.dfat.gov.au/people-to-people/australia-awards/australia-awards-scholarships-opening-and-closing-dates

สาขาวิชาที่ให้ทุนมี สาขาวิขาคือ https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/australia-awards-asean-information-for-intake.pdf
• ความร่วมมือทางทะเล (Maritime)
• การเชื่อมต่อ (Connectivity)
• เศรษฐศาสตร์ (Economic)
• การพัฒนาที่ยั่งยิน (Sustainable Development Cooperation)

เงื่อนไขการรับสมัคร
– เป็นผู้ที่ถือสัญชาตืไทย (รวมถึงนักศึกษาจากประเทศเหล่านี้ ได้แก่ประเทศบรูไน ประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์)
– ผู้สมัครขอรับทุนต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
– มีคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 6.5 (6.0) หรือเทียบเท่า เช่น PTE Academic 61 คะแนน*

การยกเว้นไม่ต้องแสดงผลสอบ IELTS มีได้ 3 กรณีคือ
• ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน
• ผู้สมัครเคยไปศึกษาในประเทศออสเตรเลียเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา
• ผู้สมัครเรียนจบหลักสูตรนานมากกว่า 5 ปีในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเหล่านี้ คือ ประเทศออสเตรเลีย สหราชอาณจักร ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศแอฟริกาใต้ หรือประเทศไอร์แลนด์ ผู้ได้รับทุนจะได้รับ

สิ่งที่ผู้ได้รับทุนจะได้รับ คือ

 • ตั๋วเครื่องบินไปและกลับ
 • ค่าตั้งรกรากเมื่อมาถึงให้ตอนมาถึงประเทศออสเตรเลียครั้งเดียว
 • ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน
 • เงินสมทบค่าครองชีพ
 • ค่าหลักสูตรทางวิชาการเบื้องต้น
 • ค่าประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษาต่างชาติตลอดระยะเวลาการรับทุน
 • เงินสนับสนุนทางวิชาการ
 • เงินช่วยเหลือค่าภาคสนาม
 • ค่าเข้าร่วมในหลักสูตรการฝึกผู้นำในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก

ขั้นตอนการสมัคร

 1. กรอกใบสมัครออนไลน์ https://www.dfat.gov.au/people-to-people/australia-awards/Pages/how-to-apply-for-an-australia-awards-scholarship
 2. แนบเอกสารต่อไปนี้คือ
  1. สูติบัตรหรือใบเกิด
  2. สำเนาหนังสือเดินทาง
  3. หลักฐานถิ่นที่อยู่ อาทิ สำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชน
  4. Curriculum Vitae (CV) หรือ ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประวัติการศึกษาและการทำงาน ประสบการณ์ในการทำงาน คุณสมบัติและความสำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นกิจกรรม งานวิจัยหรือเกียรติคุณที่คุณได้รับที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา หรือการสอน (ถ้ามี)
  5. เอกสารแสดงผลการเรียน ได้แก่ Transcript, ใบปริญญา
  6. คะแนนสอบภาษาอังกฤษ IELTS หรือ TOEFL หรือ PTE
  7. เอกสารทุกอย่างต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่ออก

หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว ใบสมัครจะถูกพิจารณาคัดเลือกอีกครั้ง เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือกเท่านั้นที่จะได้รับการติดต่อกลับไป ขั้นตอนการคัดเลือกรวมถึงการสัมภาษณ์ ผู้สมัคร จะได้รับการประเมินตามเกณฑ์ต่อไปนี้ คือ

 • ความสามารถทางวิชาการ
 • ผลลัพธ์ตามศักยภาพ (Potential outcome) โดยเฉพาะการก้าวไปข้างหน้าของนิยามการประกาศของประเทศสมาชิกอาเซียน “ทัศนะของอาเซียนเองต่อภูมิภาคอินโดแปซิฟิก (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific-AOIP) ”
 • คุณลักษณะความเป็นผู้นำแบบมืออาชีพและคุณลักษณะส่วนบุคคล รวมถึงประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครที่ประสบความสำเร็จจะได้รับการแจ้งผลในช่วงปลายปี 2022 ในการเดินทางของผู้ได้รับรางวัลๆจะต้องยอมรับข้อกำหนดที่กำหนดโดยรัฐบาลออสเตรเลีย ( Australian Government) รวมทั้งข้อกำหนดที่ออกโดยกรมสามัญศึกษา ทักษะ และ การจ้างงาน (Department of Education, Skill and Employment) และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดโดยรัฐบาลของรัฐและดินแดน ( State and Territory Governments) การอบรมเตรียมความพร้อมให้ผู้สมัครที่ได้รับทุน ประกอบด้วย การให้คำปรึกษาหลักสูตร, การบรรยายสรุปก่อนออกเดินทาง รับทราบหลักสูตรวิชาการเบื้องต้นของมหาวิทยาลัย และการเตรียมตัวก่อนเดินทางมาถึงประเทศออสเตรเลีย

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โปรดติดต่อกลับไปที่อยู่ตามอีเมล์นี้คือ [email protected]

Copyright © 2010-2022 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top