10 ประเทศที่เปิดโอกาสให้ทำงานได้หลังเรียนจบ

เมื่อนักศึกษาตัดสินใจไปเรียนต่อต่างประเทศกันแล้ว ความคาดหวังลึกๆของผู้เรียนทุกคนคือ อยากมีโอกาสที่จะได้ทำงานในประเทศนั้นๆเพื่อหาประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อเพิ่มคุณค่าของข้อมูลส่วนตัวเมื่อต้องการกลับมาสมัครงานในประเทศของตนต่อไป หรือเพื่อประโยชน์ในการสมัครงานในประเทศอื่นๆต่อไป เว็บไซต์ https://www.studyinternational.com/news/post-study-work-visa-2022/ เป็นที่มาของแรงบีนดาลใจในการเขียนหัวข้อนี้

รายชื่อ 10 ประเทศที่เปิดโอกาสให้ทำงานได้หลังเรียนจบ

ประเทศสหรัฐอเมริกา

คำนิยามของประเทศสหรัฐอเมริกา คือ ดินแดนแห่งโอกาส นักเรียนต่างชาติเมื่อเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจะได้รับวีซ่า F-1 ในระหว่างเรียน ผู้เรียนมีโอกาสทำงานในระหว่างเรียนได้ เรียกว่า Curriculum Practical Training (CPT) สามารถอ่านจากบล็อกที่เคยเขียนเรื่องเกี่ยวกับ การทำงานในสหรัฐอเมริกา เมื่อศึกษาใกล้จบ ผู้เรียนมีสิทธิ์สมัครโปรแกรม Optional Practical Training (OPT) เพื่อหาประสบการณ์ในการทำงานในสหรัฐอเมริกา ตัวอย่างเว็บไซต์มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกากับคำอธิบายเรื่อง OPT https://oiss.yale.edu/immigration/f-1-students/employment/optional-practical-training/opt-description-and-eligibility

 • ผู้เรียนที่เรียนจบมาทางสาย STEM หรือสาย Science, Technology, Engineering, และ Math จะมีสิทธิ์ทำงานในสหรัฐอเมริกาได้นาน 2 ปี ข้อมูลอัพเดทล่าสุดจากเว็บไซต์ของกระทรวงความมั่นคงแห่งสหรัฐฯ https://studyinthestates.dhs.gov/sevis-help-hub/student-records/fm-student-employment/f-1-optional-practical-training-opt
 • ผู้ที่ไม่ได้เรียนจบมาทางสาย STEM จะมีโอกาสฝึกงานในสหรัฐอเมริกาได้นาน 1 ปี
 • ส่วน วีซ่า H-1B หมายถึงวีซ่าทำงานหลังจากนักศึกษาได้สิ้นสุดระยะเวลาฝึกงาน OPT ในสหรัฐอเมริกาแล้ว วีซ่า H-1B จะอนุญาตให้ผู้ที่ไม่ได้มีถิ่นพำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกา ทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกาได้นาน 6 ปี
 • คุณสมบัติผู้ขอ OPT ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นอย่างต่ำ และต้องเรียนจบในสาขาเดียวกันหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานที่จะสมัครทำในประเทศสหรัฐอเมริกา ในกรณีนักศึกษาต้องการทำงานต่อไปอีกในสหรัฐอเมริกา หลังจากสิ้นสุดโปรแกรม OPT นักศึกษาจะต้องศึกษารายละเอียดเรื่องการขอวีซ่า H-1B นักศึกษาไม่สามารถยื่นขอวีซ่า H-1Bได้ด้วยตัวเอง ต้องให้นายจ้างที่ต้องการว่าจ้างนักศึกษาต่อเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้นักศึกษา นี่คือเหตุผลสำคัญในการสร้างเครือข่ายและสร้างการเชื่อมต่อในขณะที่นักศึกษายังอยู่ในสถานะการฝึกงานหลังเรียนจบใหม่ๆหรือช่วงเวลา OPT นั่นเอง https://www.ice.gov/sites/default/files/documents/Document/2018/SEVPPracticalTrainingOverview.pdf

ประเทศแคนาดา

ประเทศแคนาดามีกฎหมายอนุญาตให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนนาน 8 เดือนขึ้นไปถึง 3 ปีมีโอกาสฝึกงานในประเทศแคนาดา โดยงานที่ทำไม่จำเป็นต้องตรงกับวิชาที่เรียนจบมา เรียกโครงการนี้ว่า Post-graduation Work Permit (PGWP) โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

 • นักศึกษาเรียนที่ลงทะเบียนหลักสูตรมากกว่า 8 เดือน แต่ไม่เกิน 2 ปี จะได้ Post-graduation Work Permit (PGWP) ตามระยะเวลาที่เรียน เช่น เรียน Certificate 9 – 12 เดือน จะได้ Post-graduation Work Permit (PGWP) ประมาณ 9 เดือน – 1 ปี
 • นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรมากกว่า 2 ปีขึ้นไป อาจจะได้ Post-graduation Work Permit (PGWP) 3 ปี เช่น เรียนหลักสูตร ปริญญาโท 2 ปี จะได้ Post-graduation Work Permit (PGWP) ทำงานต่อแคนาดา 3 ปี
 • นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรนานกว่า 3 ปี จะได้ Post-graduation Work Permit (PGWP) 3 ปีเท่านั้น เช่น เรียน ปริญญาตรี 4 ปี จะได้ Post-graduation Work Permit (PGWP) นาน 3 ปี https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/study-canada/work/after-graduation/about.html

สหราชอาณาจักร

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2021 เป็นต้นไป รัฐบาลสหราชอาณาจักรประกาศให้วีซ่าทำงาน (Graduate Route) แก่นักศึกษาต่างชาติเพื่ออยู่ทำงานต่อในสหราชอาณาจักรได้หลังจากจบการศึกษา นักศึกษาต่างชาติที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และหรือปริญญาโทจากสถานศึกษาในสหราชอาณาจักรสามารถอยู่หางานทำในสหราชอาณาจักรได้เป็นเวลานาน 2 ปี ส่วนนักศึกษาในระดับปริญญาเอกจะสามารถอยู่ทำงานในสหราชอาณาจักรได้นาน 3 ปีหลังเรียนจบ https://www.gov.uk/skilled-worker-visa

คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัคร Graduate Route Visa มีดังนี้คือ https://study-uk.britishcouncil.org/th/after-your-studies/post-study-work

 • ผู้ที่จะสมัคร Graduate Route Visa ได้ ต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติที่วีซ่านักเรียน Tier4 ยังไม่หมดอายุ และต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปจากสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่มีประวัติการทำผิดข้อบังคับ
 • ผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการ Graduate Route สามารถอยู่ต่อเพื่อทำงาน หรือหางานในสหราชอาณาจักรได้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปีหากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท หรือ 3 ปีหากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก นอกจากนี้ เมื่อได้งานที่เหมาะสมแล้ว สามารถเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงาน (skilled work) ได้
 • โครงการ Graduate Route จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2021 เป็นต้นไป ซึ่งหมายความว่านักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2021 เป็นต้นไปรวมถึงนักศึกษาที่เปิดเรียนหลังวันที่มีผลบังคับใช้เช่นเดียวกัน 
 • ผู้ที่ประสงค์จะเข้าโครงการ Graduate Route จำเป็นต้องสมัครวีซ่าใหม่ ในขณะที่นักศึกษายังพำนักอยู่ในสหราชอาณาจักรเท่านั้น 
 • ค่าธรรมเนียมสมัครวีซ่า £700 และ Immigration Health Surcharge เต็มจำนวนคือ £624 ต่อปี https://homeofficemedia.blog.gov.uk/2019/10/14/fact-sheet-graduate-immigration-route/
 • นักศึกษาต้องมีข้อมูล Confirmation of Acceptance for Studies (CAS) ที่ใช้ในการขอวีซ่านักเรียนหรือ Tier 4 ครั้งล่าสุด ในการสมัคร Graduate Route ด้วย 

ประเทศออสเตรเลีย

รัฐบาลออสเตรเลียอนุญาตให้นักศึกษาต่างชาติสมัคร Temporary Graduate visa เพื่ออยู่ทำงานต่อที่ประเทศออสเตรเลียได้อีก 2-4 ปี (ขึ้นอยู่กับปริญญา) นักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาจากสถาบันในประเทศออสเตรเลียสามารถขอ Temporary Graduate visa เพื่ออยู่อาศัย เรียนต่อ และทำงานได้ ลักษณะของวีซ่าประเภทนี้ประกอบด้วย https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-graduate-485/graduate-work

 • คุณสมบัติของผู้ยิ่นขอวีซ่า Temporary Graduate
  • มีอายุต่ำกว่า 50 ปี
  • ยังถือวีซ่าออสเตรเลียที่มีอายุอยู่
  • ได้ถือวีซ่านักเรียนในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
  • มีคุณสมบัติที่จะประกอบอาชีพได้ตรงตามรายการของคุณสมบัติอาชีพที่มีทักษะ (Skilled occupation list) ที่ทางรัฐบาลออสเตรเลียกำหนดไว้
  • ได้ยื่นแบบประเมินทักษะในอาชีพที่ต้องการตามรายชื่ออาชีพที่มีทักษะ
  • ในตอนสมัคร แสดงหลักฐานว่ามีการประกันสุขภาพแล้ว
  • แสดงหลักฐานว่า ได้สมัครทำการตรวจสอบ Australian National Police Clearance (AFP) แล้วแสดงหลักฐานการทดสอบระดับภาษาอังกฤษ https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-graduate-485/graduate-work#HowTo
 • ระยะเวลาในการอยู่ในประเทศออสเตรเลีย
  • โดยปกติอยู่ได้นานถึง 18 เดือน
  • Temporary Graduate Visa ได้ปรับเพิ่มระยะเวลาวีซ่าชั่วคราวเป็น 24 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564
  • ผู้ถือหนังสือเดินทางฮ่องกงและสัญชาติอังกฤษสามารถพำนักในออสเตรเลียได้นาน 5 ปี
 • ค่าใช้จ่ายในการขอวีซ่า
  • ราคา 1,680 AUD
 • ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่า
  • 25% ใช้เวลาในการยิ่นขอวีซ่านาน 9 เดือน
  • 50%-75% ใช้เวลาในการยิ่นขอวีซ่านาน 10 เดือน
  • 90% ใช้เวลาในการยิ่นขอวีซ่านาน 12 เดือน

ประเทศนิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์มีมหาวิทยาลัย 8 แห่ง ประเทศนิวซีแลนด์มีโปรแกรม วีซ่าทำงาน (Post-Study Work Visa) หลังศึกษาจบจากสถาบันการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ โดยจะอนุญาตให้ทำงานกับนายจ้างคนใดก็ได้เป็นเวลา 1-3 ปี และทำงานได้เกือบทุกประเภท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้ยื่นขอวีซ่าและสถานที่ที่เรียน https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/about-visa/post-study-work-visa

Post-study work visa ของประเทศนิวซีแลนด์สามารถมีอายุได้ตั้งแต่ 1-3 ปี Post-study work visa มี 2 ประเภท คือ

 • กรณีที่ได้วีซ่านักเรียนภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2018 จะสามารถสมัครขอ Post-study work visa ได้นานสูงสุด 3 ปี หากมีคุณสมบัติต่อไปนี้
  • กำลังเรียนอยู่ในนิวซีแลนด์ด้วยวีซ่านักเรียน
  • หรือรัฐบาลนิวซีแลนด์ได้รับใบสมัครวีซ่าของผู้ยื่นขอแล้ว
  • อนึ่ง ผู้ยื่นขอPost-study work visa ต้องเคยศึกษาหรือสมัครเรียนในประเทศนิวซีแลนด์แล้ว และมีคุณสมบัติที่ยอมรับได้ หากสำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับ 4 ถึง 6 (เช่น ได้รับดีกรี 1 ใบตามคุณสมบัติที่ระดับ 4 และอีก 1 ใบตามคุณสมบัติที่ระดับ 5) คุณสมบัติของดีกรีทั้ง 2 ใบต้องแสดงให้เห็นว่า ได้เริ่มต้นการศึกษาในปีปฏิทินเดียวกันหรือในปีที่ต่อเนื่องกันหลังจากเรียนใบแรก จึงจะมีสิทธิ์ได้รับวีซ่านาน 3 ปี หากไม่ได้เริ่มต้นด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ในปีปฏิทินเดียวกันหรือต่อเนื่องกัน อาจมีสิทธิ์ได้รับวีซ่าประเภท 1 ปีแทน
 • กรณีที่ได้วีซ่านักเรียนหลังจากวันที่ 8 สิงหาคม 2018 ระยะเวลาของ Post-study work visa จะขึ้นอยู่กับเมืองที่เรียน
  • ถ้าเลือกเรียนกับสถาบันการศึกษาในเมือง Auckland
   • หากมีวุฒิปริญญาตรีระดับ 7 ขึ้นไป สามารถยื่นขอวีซ่าทำงานหลังเรียนได้เป็นเวลา 3 ปี
   • หากมีประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Diploma) ระดับ 7 สามารถสมัครวีซ่าทำงานหลังเรียนจบได้เป็นเวลานาน 1 ปี แต่ก็สามารถขยายระยะเวลาการทำงานได้อีก 1 ปี หากทำงานตาม occupational registration ในหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง การขึ้นทะเบียนอาชีพโดยมีหน่วยงานการจดทะเบียนรวมอยู่ในรายชื่อหน่วยงานจดทะเบียนที่ยอมรับได้ เช่น การเป็นครูต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปีมาก่อนจึงจะได้รับใบรับรองให้มีการฝึกเต็มรูปแบบ
  • ถ้าเลือกเรียนกับสถาบันการศึกษาในเมืองอื่นที่ไม่ใช่เมือง Auckland หากผู้ยื่นขอวีซ่าได้วุฒิการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาในเมืองอื่นๆ ในประเทศนิวซีแลนด์ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2021 จะสมัครขอ Post-study work visa ได้เป็นระยะเวลานาน 2 หรือ 3 ปีได้ แต่ถ้าได้รับวุฒิการศึกษาหลังจากวันที่ 31 December 2021 ระยะเวลาวีซ่าที่ได้จะเหมือนกับคนที่เรียนใน Auckland กล่าวคือ
   • กรณีมีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ 7 หรือสูงกว่าระดับ 7 คือตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สามารถขอ Post-study work visa ระยะเวลา 3 ปี
   • หากสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Diploma) หรือวุฒิการศึกษาระดับ 7 อื่นๆ ในวันที่หรือก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2021 ก็สามารถยื่นขอวีซ่า Post-study work ได้นาน 2 ปี แต่ถ้าเรียนจบหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2021 จะสามารถยื่นขอวีซ่า Post-study work ได้ 1 ปี
   • กรณีจบวุฒิการศึกษาที่ระดับ 4, 5 หรือ 6 หากมีชื่อดักรีที่จบ 1 ใบหรือมากกว่า 1ใบ ในระดับ 4 ถึง ระดับ 6 ในวันที่หรือก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2021 สามารถยื่นขอ Post-study work visa ในประเทศนิวซีแลนด์ได้เป็นเวลา 2 ปี แต่ถ้าเรียนจบหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2021 สามารถยื่นขอ Post-study work visa ในประเทศนิวซีแลนด์ได้ 1 ปี

เพื่อความเข้าใจคำว่าคุณวุฒืการศึกษาระดับ 4-6 หรือระดับ 7 โปรดอ่านโครงร่างวุฒิการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ https://www.nzqa.govt.nz/qualifications-standards/understanding-nzqf/

ประเทศไอร์แลนด์

ประเทศไอร์แลนด์เป็นอีกหนึ่งประเทศในยุโรปที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน นอกเหนือจากการศึกษาที่มีคุณภาพแล้ว ประเทศนี้ยังเป็นศูนย์กลางของยุโรปที่มีบริษัทข้ามชาติชั้นนำกว่า 1,000 แห่งมาตั้งสำนักงานกันอีกด้วย เช่น Google, HP, Apple, IBM, Facebook, Linkedin, Twitter, Pfizer, GSK และ Genzyme จึงมีความเป็นไปได้ที่นักศึกษาต่างชาติจะอยู่ในประเทศหลังจากสำเร็จการศึกษาภายใต้ ใบอนุญาตโครงการบัณฑิตระดับที่สามที่แก้ไขแล้ว ( the Revised Third Level Graduate Scheme Permission ) https://www.irishimmigration.ie/my-situation-has-changed-since-i-arrived-in-ireland/third-level-graduate-programme/ โครงการนี้ช่วยทำให้นักศึกษานอกสหภาพยุโรป (EU) และนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ที่สำเร็จการศึกษาในระดับ 8 และระดับ 9 จากสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไอร์แลนด์ในวันที่ 1 และหลังวันที่ 1 มกราคม 2017 สามารถอยู่ในประเทศไอร์แลนได้เป็นเวลา 12 เดือนเพื่อทำงาน

คุณสมบัติของผู้ขอวีซ่าเพื่อทำงานในประเทศไอร์แลนด์หลังจากศึกษาจบจากสถาบันการศึกษาในประเทศไอร์แลนด์

 • ต้องได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานหรือสถาบันที่ได้ศึกษาต่อในระดับ 8 หรือ 9 ในวันที่ 1 หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2017 ว่า ศึกษาจบแล้ว โปรดดูตารางอธิบายการศึกษาระดับที่ 8 และระดับที่ 9 https://nfq.qqi.ie/
 • ต้องมีใบอนุญาตการย้ายถิ่นฐานของนักเรียนในประเภท 2 (Stamp 2) และได้อัพเดทบัตรลงทะเบียนตรวจคนเข้าเมือง (Immigration Registration Card) และต้องสมัครภายใน 6 เดือนหลังจากได้รับแจ้งจากหน่วยงานหรือสถาบันที่พวกเขาได้ลงทะเบียนเป็นนักศึกษา ผู้สนใจความหมาย การลงตราประทับวีซ่าประเภทต่างๆที่จะระบุว่า ทำอะไรได้บ้างหรือทำอะไรไม่ได้บ้าง สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.irishimmigration.ie/registering-your-immigration-permission/information-on-registering/immigration-permission-stamps/
 • จะต้องอยู่ในฐานะนักศึกษาต่างชาตินอกสหภาพยุโรป (EU)และนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) มานานไม่เกิน 7 ปี
 • หากเคยได้รับประโยชน์จากโครงการ Third Level Graduate Program ในระดับ 8 ขึ้นไป แล้ว เมื่อศึกษาจบในระดับที่สูงกว่า เช่น ระดับ 9 ขึ้นไป และต้องการใช้สิทธิ์กลับเข้าไปในโครงการ Third Level Graduate Program อีกครั้ง จะได้สิทธิ์นั้นเป็นระยะเวลา 12 เดือน ซึ่งรวมแล้วจะอยู่ในข้อจำกัดไม่เกิน 8 ปี
 • ผู้สำเร็จการศึกษาจะไม่ได้รับอนุญาตให้สมัครโครงการนี้เกิน 2 ครั้ง
 • ผู้ยื่นขอเข้าร่วมโครงการนี้ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐตามข้อผูกพันของผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองของเขตเศรษฐกิจยุโรป(EEA) ที่ต้องการต่ออายุการอนุญาตให้อยู่ในรัฐ โดยคาดว่า บุคคลดังกล่าวจะมีคุณลักษณะที่ดีและไม่ทำตนให้อยู่ในความสนใจจากเจ้าหน้าที่ในทางลบแต่อย่างใด
 • ต้องแสดงหลักฐานการได้รับปริญญา หากยังไม่มีพิธีสำเร็จการศึกษา ให้ส่งจดหมายอย่างเป็นทางการที่ออกโดยหน่วยงานหรือสถาบันว่า จบการศึกษาแล้ว
 • นายจ้างได้รับอนุญาตให้ว่าจ้างบัณฑิตที่มีใบอนุญาต TLGP ทำงานสูงสุดได้สัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง

หน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลไอร์แลนด์ให้ออกหนังสือรับรอง

 • Irish universities
  • Trinity College
  • University College Dublin (UCD)
  • Dublin City University (DCU)
  • Technological University Dublin (TU)
  • Maynooth University
  • Munster Technological University (MTU)
  • University College Cork (UCC)
  • National University of Ireland Galway (NUIG)
  • The University of Limerick (UL)
 • Royal College of Surgeons Ireland
 • Institutes of Technology
 • Quality and Qualifications Ireland (QQI)

ระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน

 • บุคคลที่จะได้รับอนุญาตให้มีการย้ายถิ่นฐานไม่เกิน 12 เดือน คือ ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ 8 ตามกรอบคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติไอร์แลนด์ โดยจะได้รับอนุญาตให้อยู่ทำงานนาน 12 เดือนและสูงสุด 7 ปีโดยรวม (ระยะเวลาที่จะได้รับในความหมายของ Stamp2 และ Stamp IG ภายใต้โปรแกรม the Revised Third Level Graduate Scheme Permission จะต้องไม่เกิน 7 ปี) https://www.irishimmigration.ie/registering-your-immigration-permission/information-on-registering/immigration-permission-stamps/

คุณสมบัติของ Stamp 2

คุณสมบัติของ Stamp 1G

 • บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้มีการย้ายถิ่นฐานได้นานสูงสุด 24 เดือน คือ ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ 9 หรือสูงกว่าตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติไอร์แลนด์ โดยในชั้นต้นจะได้รับอนุญาตให้อยู่ทำงานได้นาน 12 เดือนก่อน และจะต่ออายุต่อไปได้อีก 12 ดือน (โดยไม่เกินขีดจำกัด 8 ปีโดยรวมตามเงื่อนไขของนักศึกษา) โดยที่ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณสมบัติตรงตามที่หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองที่ผู้ยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้เข้าถึงการว่าจ้างงานบุคลากรที่เรียนจบระดับปริญญาเอก เช่น เข้าสัมภาษณ์งาน หรือ สมัครกับหน่วยงานจัดหางานบัณฑิต

ประเทศเยอรมนี

การศึกษาในเยอรมนีระบุว่า ผู้สำเร็จการศึกษาจากประเทศนอกสหภาพยุโรป (EU) /และนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) สามารถทำงานในเยอรมนีได้หลังจากสำเร็จการศึกษาโดยขยายใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ ( Residence Permit) เป็นเวลาสูงสุด 18 เดือนหลังจากสำเร็จการศึกษา 18 เดือนนี้จะเริ่มนับตั้งแต่สอบปลายภาคเสร็จ ดังนั้น ควรเริ่มหางานทำในขณะที่ยังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัย หรือในช่วงปิดเทอม การลองลงเรียนคอร์สวิชาภาษาเยอรมันเพิ่ม จะเป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นในการทำให้งานทำได้ดีขึ้น เพราะจะช่วยสร้างความแตกต่างให้เราได้มากกว่านักเรียนต่างชาติคนอื่นๆที่พูดได้แค่ภาษาอังกฤษ ในช่วง 18 เดือนนี้ นักศึกษาต่างชาติสามารถทำงานอะไรก็ได้เพื่อเลี้ยงตัวเองจนกว่าจะหาได้งาน และงานนั้นมีได้ทั้ง 2 ประเภทคือ ตรงตามคุณวุฒืที่เรียนจบมา หรือไม่จำเป็นต้องตรงกับคุณวุฒิที่เรียนจบมา โดยอย่างหลังอาจจะเป็นงานชั่วคราว เช่น งานร้านอาหาร อนึ่ง นักศึกษาต่างชาติต้องแสดง หลักฐานทางการเงิน และหลักฐานการมีประกันสุขภาพ ระหว่างทำงานในประเทศเยอรมนีด้วย https://www.uni-leipzig.de/en/studying/guidance-and-services/career-service/career-service-for-internationals

ถ้าต้องการสมัครโปรแกรม EU Blue Card หรือใบอนุญาตทำงานและใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติ ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้งหมด EU/EEA ยกเว้นสหราชอาณาจักร เดนมาร์ก และไอร์แลนด์ European Blue Card จะให้สิทธิทางเศรษฐกิจและสังคมที่ครอบคลุมและเส้นทางสู่การพำนักถาวร (Permanent Residence) หรือ Settlement Permit และการเป็นพลเมืองของสหภาพยุโรป ต้องได้งานตรงตามคุณวุฒิที่เรียนจบมา ถือเป็นแรงงานที่ต้องใช้ทักษะ (skilled workers) https://www.make-it-in-germany.com/en/visa-residence/types/eu-blue-card

คุณสมบัติของการขอ EU Blue Card ในประเทศเยอรมนี

 • ต้องจบวุฒิการศึกษาเป็นภาษาเยอรมัน หรือมีคุณวุฒิจากสถาบันระดับอุดมศึกษาในต่างประเทศที่เป็นที่ยอมรับ หรือมีวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศที่เทียบได้กับหลักสูตรที่เรียนเป็นภาษาเยอรมัน ข้อมูลเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันและการยอมรับระดับอุดมศึกษาของต่างประเทศสามารถดูได้ในส่วน Recognition
 • ได้รับการเสนองานที่เป็นรูปเป็นร่างชัดเจนจากบริษัทในเยอรมนีเรียบร้อยแล้ว
 • ตำแหน่งงานจะต้องเหมาะสมกับวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เรียนจบมา
 • จะต้องได้รับค่าตอบแทนโดยมีรายได้รวมต่อปีอย่างน้อย 56,400.00 ยูโร (ณ ปี 2565)สำหรับพนักงานในสาขาคณิตศาสตร์ ไอที วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิศวกรรม และการแพทย์ จะต้องมีเงินเดือนประจำปีรวมอย่างน้อย 43,992.00 ยูโร (ณ ปี 2565) ในกรณีดังกล่าว สำนักงานจัดหางานแห่งสหพันธรัฐเยอรมัน (the German Federal Employment Agency) จะเป็นผู้อนุมัติคำขอการจ้างงานของผู้ร้องขอวีซ่า

สิทธิหรือผลประโยชน์ที่จะได้รับจาก Eu Blue Card

 • Eu Blue Card มีอายุสูงสุด 4 ปีเมื่อออกบัตรครั้งแรก
 • หลังจากได้รับ EU Blue Card นาน 21 เดือน จะได้รับใบอนุญาตการตั้งถิ่นฐานถาวร (Permanent Settlement Permit) ซึ่งจะเป็นเหมือนใบอนุญาตทำงานอย่างไม่จำกัดและใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่) การจะได้ Permanent Settlement Permit จะต้องแสดงว่า มีทักษะภาษาเยอรมันอยู่ที่ระดับ B1
 • ผู้ถือ EU Blue Card สามารถเดินทางออกจากประเทศเยอรมนีได้นานถึง 12 เดือนโดยไม่สูญเสียสถานะ
 • ผู้ถือบัตร EU Blue Card อาจย้ายไปประเทศอื่นในสหภาพยุโรปได้หลังจากเวลาผ่านไป 18 เดือน (ยกเว้นสหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ เดนมาร์ก) และสามารถได้รับประโยชน์ตามเงื่อนไขของ EU Blue Card ในระหว่างรอการสมัครบัตร EU Blue Card ใหม่ของอีกประเทศในสหภาพยุโรปที่เดินทางไปพำนัก

ประเทศเกาหลีใต้

ประเทศเกาหลีใต้เป็นอีกประเทศหนึ่งในทวีปเอเซียที่อนุญาตให้นักศึกษาต่างชาติที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาในประเทศเกาหลีสามารถอยู่ต่อในประเทศเกาหลีเพื่อหางานทำได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะประเทศเกาหลีใต้เช่นเดียวกับอีกหลายประเทศในเอเซียที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นมากกว่า 8.54 ล้านคนทั้งประเทศ ในขณะที่อัตราการเกิดลดต่ำลง การขาดแคลนแรงงานกลายเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศเกาหลีใต้ วีซ่าสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ไปศึกษาต่อที่ประเทศเกาหลีใต้มี 2 ประเภทโดยแบ่งประเภทของวีซ่าตามประเภทของหลักสูตร คือ https://www.studyinkorea.go.kr/en/overseas_info/allnew_visaApplication.do

 1. D-4 Visa เป็นวีซ่าที่อนุญาตให้นักศึกษาที่ไปศึกษาภาษาเกาหลี หรือศึกษาภาษาต่างประเทศอื่นๆในประเทศเกาหลีใต้ ผู้ถือวีซ่าประเภทนี้จะอยู่ในประเทศเกาหลีใต้ได้ครั้งละ 6 เดือน และสามารถต่ออายุวีซ่านักเรียนในประเทศเกาหลีใต้ได้ ซึ่งนักศึกษาต้องนำหลักฐานจากสถานศึกษาไปยื่นที่สานักงานตรวจคนเข้าเมือง หากต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาก็สามารถต่ออายุวีซ่าได้โดยเปลี่ยนเป็น D-2 Visa
 2. D-2 Visa เป็นวีซ่าที่อนุญาตให้นักศึกษาอยู่ในประเทศเกาหลีใต้ได้เป็นเวลา 1 ปี และถ้าต้องการศึกษาต่อ นักศึกษาสามารถยื่นเรื่องต่ออายุวีซ่าได้ที่สานักงานตรวจคนเข้าเมือง ณ ประเทศเกาหลีใต้ซึ่งนักศึกษาต้องนำหลักฐานจากสถานศึกษาไปยื่นที่สานักงานตรวจคนเข้าเมือง นอกจากนี้ ผู้ถือวีซ่า D-2 ที่สำเร็จการศึกษาแล้วแต่ยังคงต้องทำวิจัยต่อ ในะบบใหม่นักศึกษาผู้นั้นจะสามารถรับวีซ่า F-2 ได้ทันทีโดยไม่ต้องได้รับสถานภาพในการทำงาน สำหรับผู้ถือวีซ่า F-2 และมีผลงานวิจัยที่โดดเด่น จะได้รับการแปลงสัญชาติ (Special Naturalization) และหากดำเนินงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง พวกเขาจะได้รับวีซ่า F-5 ซึ่งเป็นวีซ่าสำหรับผู้อยู่ในเกาหลีใต้แบบถาวรในอีก 3 ปีต่อมาโดยไม่มีเงื่อนไข
 3. นักศึกษาสามารถยื่นขอวีซ่า D-10 หรือวีซ่าคนหางาน เพื่อหางานทำในประเทศได้ วีซ่า D-10 มีให้สำหรับนักศึกษาที่ได้รับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี วีซ่าทำงานสำหรับผู้เรียนจบการศึกษาระดับอุดมศึกษามี 7 ประเภท https://www.studyinkorea.go.kr/popup/employment_regulations_full_en.jsp#wei02
  1. ศาสตราจารย์ -Professor (E-1)
  2. ครูสอนภาษาต่างประเทศ-Foreign Language Instructor (E-2)
  3. นักวิจัย-Researcher (E-3)
  4. อาจารย์ด้านเทคนิค / ช่างเทคนิค-Technocal Instructor/ Technician (E-4)
  5. มืออาชีพ-Professional (E-5)
  6. ศิลปิน / นักกีฬา- Artist/Athlete (E -6)
  7. ความสามารถพิเศษของคนต่างด้าว- Foreign National of special ability (E-7) รัฐบาลเกาหลีใต้ได้เปิดตัววีซ่าท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อดึงดูดผู้มีความสามารถระดับโลกโดยเฉพาะ ได้ชื่อว่าวีซ่า “ฮัลยู”Hallyu ซึ่งแปลว่า “คลื่นเกาหลี”( Korean Wave visa ) วีซ่าประเภทนี้หมายถึงความนิยมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของความบันเทิง ดนตรี ละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ของเกาหลี https://www.bangkokbiznews.com/business/974219 เกาหลีใต้ใช้วีซ่า”ฮัลยู” ดึงดูดผู้มีความสามารถในสายงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบันเทิงและวัฒนธรรม อยู่ระหว่างการรออนุมัตินโยบายที่พักอาศัยถาวร สำหรับเด็กต่างชาติที่กำลังเรียนระดับประถมศึกษาที่เกาหลี พร้อมกับมีสถานภาพทางกฎหมายจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา
 4. ระบบวีซ่าด่วน ( Fast Track visa) มีเพื่อนักศึกษาต่างชาติที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่มหาวิทยาลัยของเกาหลีใต้ ให้ได้รับการรับรองสถานภาพทางกฎหมายในช่วงระยะเวลาหางานทำ

ประเทศสิงคโปร์

ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทย และเป็นประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อยู่ในกลุ่มอาเซียน (ASEAN) แม้สิงคโปร์จะเป็นประเทศเล็กๆ แต่เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการวิจัย มหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ที่ติดอันดับโลก ได้แก่ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore) ติดอันดับที่ 11 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University) ติดอันดับที่ 13 ของ QS World University Rankings: https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2021

โดยทั่วไป นักเรียนที่มีอายุมากกว่า 14 ปี เรียนในสถานศึกษาที่ได้รับการรับรอง https://www.ica.gov.sg/reside/STP/apply/pei เป็นนักเรียนที่เรียนเต็มเวลา (Full-time) สามารถทำงานแบบ part-time ได้ 16 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และทำงานแบบ full-time ได้ในระหว่างปิดเทอม จะได้รับ Student’s Pass หรือบัตรสำหรับนักเรียน บัตรนี้จะมีอายุการใช้งานเท่ากับจำนวนปีที่เรียน หลังจากศึกษาจบ จะได้รับ Short-Term Visit Pass แทนบัตรนักเรียนที่หมดอายุ ซึ่งจะทำให้นักศึกษามีเวลา 90 วันในการหางานทำในประเทศสิงคโปร์ อย่างไรก็ตาม ในการขอวีซ่าทำงาน หากศึกษาจบจากสถานศึกษาในสิงคโปร์ โปรดตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาที่จบว่า อยู่ในลิสต์ของหน่วยงาน The Immigration & Checkpoints Authority (ICA) https://www.ica.gov.sg/reside/STP/apply/ihl หรือไม่ ถ้ามีรายชื่ออยู่ จะสามารถยื่นสมัคร Long-term Social Visit Pass เป็นเวลา 1 ปีได้ แต่ไม่สามารถต่ออายุได้ โดยทั่วไป นักศึกษาต่างชาติมีสิทธิ์ได้รับวีซ่าทำงานหลังเรียนจบอยู่ 5 ประเภท คือ

 • Employment Pass สำหรับมืออาชีพ ผู้จัดการ และผู้บริหารชาวต่างชาติ ที่มีเงินเดือนๆละ 4,500 เหรียญสิงคโปร์ เป็นบัตรสำหรับผู้ที่ทำงานประเภท Professional, Manager, Executive, Specialist ไม่มีโควต้าสำหรับบัตรประเภท EP และไม่มีการจัดเก็บภาษีด้วย
 • S Pass คือ วีซ่าสำหรับพนักงานที่มีทักษะระดับกลาง มีความรู้และทักษะเฉพาะทางเช่น ช่างเทคนิค, พ่อครัว และอื่นๆ โดยได้รับเงินเดือนพื้นฐานไม่ต่ำกว่า 2,500 เหรียญ สิงคโปร์บัตรประเภทนี้มีโควต้าจำนวนจำกัดของแต่ละบริษัท หากจำนวนโควต้า S Pass ของบริษัทนั้นๆ เต็มแล้ว ก็ไม่สามารถจ้างพนักงาน S Pass เพิ่มได้อีก และ S Pass จะต้องมีการเสียภาษีด้วย
 • R Pass คือ วีซ่าทำงานสำหรับชาวต่างชาติระดับช่างฝีมือหรือกึ่งฝีมือที่ ไม่เข้าคุณสมบัติประเภท S Pass ตัวอย่างเช่น งานบริการ งานการผลิต งานอู่ต่อเรือ เป็นต้น
 • EntrePass เป็นวีซ่าสำหรับผู้ประกอบการต่างชาติที่มีสิทธิ์ที่ต้องการเริ่มต้นและดำเนินธุรกิจในสิงคโปร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากการลงทุนหรือมีนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
 • Long Term Visit Pass เป็นบัตรที่อนุญาตให้ต่างชาติพักอาศัยอยู่ในสิงคโปร์ได้นาน ตั้งแต่ 6 เดือน – 1 ปี แล้วแต่ทาง ICA เป็นผู้พิจารณา บัตรประเภทนี้ทำงานได้ ทางรัฐบาลเพิ่งจะประกาศใช้กฏข้อนี้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 โดยผู้ว่าจ้างงานต้องส่งจดหมายขออนุญาต (LOC) ไปให้กับทางกรมแรงงาน (MOM) ก่อนถึงจะเริ่มทำงานได้ค่ะ คุณสมบัติผู้ขอวีซ่าปรเภทนี้ ได้แก่
  • มีคู่สมรสเป็นชาวสิงคโปร์หรือ PR หรือ
  • มีพ่อหรือแม่เป็นชาวสิงคโปร์หรือ PR หรือ
  • มีลูกเป็นชาวสิงคโปร์หรือ PR หรือ
  • เป็นนักเรียนที่เรียนจบในสิงคโปร์และต้องการหางานในสิงคโปร์ หรือ
  • เป็นหญิงที่มีลูกหรือหลานถือบัตร Student’s Pass ในสิงคโปร์ หรือ
  • บุคคลที่ต้องการคลอดลูกในสิงคโปร์

ความหมายของวีซ่าประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการไปศึกษาต่อที่ประเทศสิงคโปร์ และต้องการทำงานหลังเรียนจบ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของรัฐบางสิงคโปร์เอง https://www.mom.gov.sg/passes-and-permits หรือเว็บไซต์ของสำนักงานแรงงาน ในสถานทูตไทยประจำประเทศสิงคโปร์ https://singapore.mol.go.th/working_abroad/issuance-of-work-permit

ประเทศฟินแลนด์

โดยทั่วไป การมาศึกษาต่อที่ประเทศฟินแลนด์ นักศึกษาต่างชาติที่มีถิ่นฐานอยู่นอกเขตสหภาพยุโรป (EU)/หรือนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป(EEU)จะต้องมีใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่สำหรับนักเรียนเพื่อการศึกษา (Residence Permit for Studies) โดยปกติ Residence Permit จะออกให้ได้นานสุด 2 ปี แต่อย่างไรก็ตามโดยอายุการใช้งานของ Residence permit จะมีอายุเท่ากับระยะเวลาที่ลงทะเบียนเรียน ถ้าเรียนน้อยกว่า 2 ปี Residence Permit ก็จะหมดอายุลงเมื่อเรียนจบทันที ถ้านักศึกษาต่างชาติไม่มี Residence Permit นักศึกษาต่างชาติจะเรียนหนังสือในประเทศฟินแลนด์ได้ไม่เกิน 90 วัน ในระหว่างศึกษาอยู่ที่สถาศึกษาในประเทศฟินแลนด์ การมองหาโอกาสทำงานนอกเวลาเรียนเป็นวิธีการที่ดีที่จะได้รับประสบการณ์ในการทำงานอันมีค่าและมีเครือข่ายควบคู่ไปกับการเรียนรู้ในสถานศึกษา อันจะเป็นประโยชน์ในอนาคตเมื่อศึกษาใกล้จบและต้องการหางานทำ ถ้าไม่ใช่นักศึกษาที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหภาพยุโรป จะทำงานได้แต่ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตที่กำหนดในใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่สำหรับนักเรียนนักศึกษา (Residence Permit for studies) การหางานทำในประเทศฟินแลนด์บางครั้งอาจจะเป็นเรื่องที่ท้าทาย เนื่องจากว่าไม่ใช่ทุกสาขาวิชาที่จะมีโอกาสได้งานทำก่อนสำเร็จการศึกษา ผู้สมัครงานอาจต้องมีทักษะภาษาฟินแลนด์หรือสวีเดนเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้งาน นักศึกษาต่างชาติควรขอคำแนะนำจากหน่วยงาน Career Services ของมหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศฟินแลนด์ นักศึกษาต่างชาติที่อยู่นอกสหภาพยุโรปสามารถยื่นขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่แบบขยายเวลา (Extended Residence Permit) ได้นาน 1 ปีหลังจากสำเร็จการศึกษา Extended residence Permit มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยผู้สำเร็จการศึกษาในการที่จะมีเวลาหางานทำ และควรทำการขอยืดอายุ Residence Permit ก่อนสำเร็จการศึกษา https://migri.fi/en/studying-in-finland

ใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่เพื่อการศึกษา (Residence Permit for Studies) ช่วยให้นักศึกษาต่างชาติทำงานได้โดยไม่มีข้อจำกัด แต่งานที่ทำนั้นต้องเกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับปริญญาของนักศึกษาผู้นั้น ซึ่งหมายถึงการฝึกปฏิบัติงานและการทำวิทยานิพนธ์ นักศึกษามีสิทธิที่จะทำงานอื่นๆได้แต่มีข้อจำกัดดังต่อไปนี้ คือ สามารถทำงานได้โดยเฉลี่ย 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในช่วงภาคการศึกษา ไม่จำกัดจำนวนชั่วโมงทำงานในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งหมายความว่า นักศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนชั่วโมงการทำงานรายสัปดาห์ในระหว่างภาคการศึกษาได้ตราบใดที่ยังทำงานโดยเฉลี่ย 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ นักศึกษาสามารถทำงานโดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเวลาได้กรณีที่สถาบันการศึกษาไม่มีการเรียนการสอน

ผู้สนใจไปศึกษาต่อที่ประเทศฟินแลนด์และการขอ Residence Permit for Studies สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://migri.fi/en/studying-in-finland

งานที่ทำ หมายถึงงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนในมหาวิทยาลัยในระเทศฟินแลนด์ ศึกษาเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://www.businessfinland.fi/en/do-business-with-finland/work-in-finland

Copyright © 2010-2022 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top