โรงเรียนคาทอลิกในประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการกำเนิดโรงเรียนคาทอลิกในสหรัฐอเมริกาเกิดมาจากแรงผลักดันที่กลัวว่า การปลูกฝังนักเรียนในโรงเรียนของรัฐโดยคุณครูโปรเตสแตนต์จะนำไปสู่การสูญเสียศรัทธาของชาวคาทอลิก ในราวกลางศตวรรษที่ 19 คนส่วนใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นโปรเตสแตนต์ และในช่วงทศวรรษ 1840 เกิดมีการการย้ายถิ่นฐานของชาวคาทอลิกไอร์แลนด์จำนวนมากเข้าไปอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา ชาวคาทอลิกในเมืองใหญ่ๆจึงเริ่มสร้างระบบโรงเรียนในเขตการปกครองของตนเอง ส่วนชาวโปรเตสแตนต์ตอบโต้ด้วยการต่อต้านเงินทุนสาธารณะของโรงเรียนในสังกัด ชาวคาทอลิกยังคงสร้างโรงเรียนประถมของตนแยกตามเขต โดยใช้พี่น้องสตรีที่ได้รับค่าจ้างต่ำมากและไม่ได้จบการศึกษาในระดับวิทยาลัยมาเป็นครู ในขณะที่ระบบโรงเรียนของรัฐ ครูจะได้รับการศึกษาในระดับวิทยาลัย https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Catholic_education_in_the_United_States ความขัดแย้งทางความคิดระหว่างคาทอลิกกีบโปรเตสสแตนต์ และระหว่างโรงเรียนของรัฐและโรงเรียนคาทอลิกมีอยู่มากมายในช่วงศตวรรษที่ 19

รัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริการับรองการแยกโบสถ์และรัฐออกจากกัน ซึ่งหมายความว่าโรงเรียนของรัฐในท้องถิ่นจะไม่แนะนำเรื่องศาสนาในห้องเรียน นักเรียนโรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่ (79 %) เข้าเรียนในโรงเรียนในเครือที่นับถือศาสนาตามที่ก่อตั้ง เด็ก 1.9 ล้านคนลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนคาทอลิก ทำให้โรงเรียนคาทอลิกเป็นองค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาโรงเรียนเอกชน ตามข้อมูลของสมาคมการศึกษาคาทอลิกแห่งชาติ 18.4 % ของนักเรียนทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรียนไม่ใช่ชาวคาทอลิก ซึ่งเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา https://www.fatherly.com/love-money/private-school-vs-public-school-facts-benefits-statistics/

รัฐที่มีจำนวนประชากรเป็นคาทอลิกเรียงตามลำดับมากไปหาน้อย https://www.worldatlas.com/articles/us-states-by-population-of-catholics.html

ในท่ามกลางเหตุผลมากมายที่มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการส่งลูกไปเข้าเรียนในโรงเรียนคาทอลิก แต่ก็ยังมีเหตุผลบางประการที่ผู้ปกครองเลือกโรงเรียนคาทอลิกให้บุตรหลานคือ “ มีค่านิยมทางศีลธรรมที่เข้มแข็ง ” เหตุผลนี้ไปสนับสนุนรายงานของศูนย์วิจัยประยุกต์ Apostolate (CARA) ของ มหาวิทยาลัย Georgetown และการศึกษาอีกชิ้นหนึ่งของมหาวิทยาลัย Pennsylvania ได้เปิดเผยว่า “ความสำเร็จไม่ใช่สิ่งสำคัญอันดับหนึ่งสำหรับผู้ปกครองส่วนใหญ่ เรากังวลมากขึ้นว่า ลูกๆ ของเราจะใจดี มีเมตตา และช่วยเหลือกันดี ” นี่เป็นเพียงเหตุผล 2 ประการในการเลือกโรงเรียนคาทอลิกให้บุตรและธิดา https://geauxcubs.com/why-a-catholic-school

จากข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐอเมริกา นักเรียนโรงเรียนคาทอลิกมักจะทำคะแนนในการทดสอบแบบประเมินขั้นสูงได้คะแนนสูงกว่านักเรียนโรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชนและโรงเรียนศาสนาอื่นๆ ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา นักเรียนชั้นเกรด 8 ของโรงเรียนคาทอลิกทำคะแนนได้ดีกว่านักเรียนโรงเรียนรัฐบาลในวิชาคณิตศาสตร์อยู่ 13 คะแนน และคะแนนการอ่านของนักเรียนคาทอลิกได้ 20 คะแนนเต็ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมองในระดับประเทศ อัตราการสำเร็จการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนคาทอลิกระดับมัธยมปลายอยู่ที่ 99 % เมื่อเทียบกับนักเรียนโรงเรียนของรัฐซึ่งอยู่ที่ 82 %

นักเรียนโรงเรียนคาทอลิกมักจะสวดมนต์ทุกวัน ไปโบสถ์บ่อยขึ้น รักษาอัตลักษณ์คาทอลิกแบบผู้ใหญ่ และบริจาคให้คริสตจักรมากขึ้น นักเรียนที่เรียนจบจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนคาทอลิกจะมีโอกาสสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเป็น 2 เท่าเมื่อเทียบกับนักเรียนที่เข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมของรัฐ นักเรียนมัธยมปลายจากโรงเรียนคาทอลิกเกือบ 62 % จะได้รับปริญญาตรีหรือสูงกว่าเมื่อเรียนจบจากโรงเรียนมัธยมไป 8 ปี ในทางตรงกันข้าม มีนักเรียนโรงเรียนของรัฐเพียง 31 % เท่านั้นที่ได้รับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในช่วงเวลาเดียวกัน ช่องว่างความของความสำเร็จระหว่างนักเรียนที่มีภูมิหลังทางเชื้อชาติหรือเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกันในโรงเรียนคาทอลิกมีขนาดเล็กกว่าในโรงเรียนของรัฐอย่างมีนัยสำคัญ แนวโน้มเด็กนักเรียนที่เป็นแอฟริกันอเมริกันหรือลาตินอเมริกันที่เรียนจบจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนคาทอลิกมีมากกว่าร้อยละ 42 และมีแนวโน้มที่จะจบการศึกษาจากวิทยาลัยมากกว่า 2.5 เท่า ยิ่งเด็ก “มีความเสี่ยง” มากเท่าใด ความสำเร็จสัมพัทธ์ก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นที่เขาหรือเธอได้รับในโรงเรียนคาทอลิก

บทความจาก Monterey Bay Parent เมื่อ 21 มิถุนายน 2563 ได้ย้ำเหตุผลงานวิจัยของศูนย์ CARA มหาวิทยาลัย Georgetown โดยพูดถึงเหตุผล 5 ประการว่า ทำไมพ่อแม่เลือกส่งลูกไปเข้าเรียนในโรงเรียนคาทอลิก

1. ให้ลูกมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ พ่อแม่เชื่อว่า ครูของลูกควรเป็นแบบอย่างที่ดีทางศีลธรรม และต้องการให้การศึกษาของบุตรธิดาที่โรงเรียนเป็นส่วนเสริมของสิ่งที่พวกเขาจะได้รับการสอนจากที่บ้าน

2. บทเรียนประจำวันในความเชื่อของคาทอลิกจะสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับเด็ก ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมคาทอลิกมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในคริสตจักรต่อไปในฐานะผู้ใหญ่

3. โบสถ์และโรงเรียนช่วยสร้างชุมชนสำหรับครอบครัว ครอบครัวที่มีลูกเรียนอยู่ในโรงเรียนทางศาสนา จะมีเวลาในการพัฒนาความเป็นชุมชนร่วมกับเพื่อนนักบวชได้ง่ายขึ้น สร้างชุมชนที่อบอุ่นและเป็นกันเอง

4. การศึกษาคาทอลิกเป็นการศึกษาในโรงเรียนเอกชนที่มีราคาไม่แพงนัก ค่าเล่าเรียนในโรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่จะมีราคาแพง แต่โรงเรียนคาทอลิกหลายแห่งมักจะมีความช่วยเหลือด้านค่าเล่าเรียนให้กับครอบครัวต้องการความช่วยเหลือ

5. โรงเรียนคาทอลิกให้การศึกษาที่มีคุณภาพสูง ตามรายงานของสมาคมการศึกษาคาทอลิกแห่งชาติ 99% ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาคาทอลิกสำเร็จการศึกษา และ 88% สามารถเข้าเรียนต่อในวิทยาลัยได้ โดยทั่วไป ในการทดสอบมาตรฐานในระดับประเทศ โรงเรียนคาทอลิกจะมีผลงานเหนือกว่าโรงเรียนของรัฐและโรงเรียนเอกชนอื่นๆ อยู่ถึง 20 คะแนน

ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนคาทอลิกมักจะมีศักยภาพในการหารายได้สูงกว่าผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนของรัฐ ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนคาทอลิกมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของชุมชนมากกว่า นอกจากนี้ยังเป็นผู้ชอบขยันไปลงคะแนนเสียง มีความอดทนต่อความคิดเห็นที่หลากหลายและมุ่งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือแบบผู้ใหญ่ และมีโอกาสน้อยที่จะถูกจำคุกเมื่อเทียบกับเพื่อนที่เรียนในโรงเรียนของรัฐ

รายชื่อมหาวิทยาลัยคาทอลิกที่อยู่อันดับต้นๆ คือ https://stgenparish.org/biblical-reading/how-many-catholic-schools-are-in-the-united-states.html

ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ผู้ปกครองหลายครอบครัวได้ย้ายลูกกจากโรงเรียนของรัฐเข้าไปเรียนในโรงเรียนคาทอลิก เพราะโรงเรียนคาทอลิกมีนโยบายให้เด็กเข้าชั้นเรียนตามปกติได้ผสมกับการเรียนแบบออนไลน์ในบางชั้นเรียน ในขณะที่โรงเรียนของรัฐจะเน้นการสอนแบบออนไลน์ ซึ่งเด็กหลายๆคนมีปัญหาไม่เข้าใจบทเรียนจากการเรียนแบบออนไลน์ Wall Street Journal ได้สัมภาษณ์ Tom Carroll ผู้อำนวยการโรงเรียนคาทอลิกที่เมืองบอสตันถึงวิธีการจัดการกับปัญหาเรื่องการสอนให้แก่นักเรียนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 https://video-api.wsj.com/api-video/player/v3/iframe.html?guid=2AEF63B4-19A5-4DA2-983C-BF72831F6B88

จากรายงานของหนังสือพิมพ์ US News ฉบับวันที่16 กุมภาพันธ์ 2565 มีการเข้าเรียนในโรงเรียนคาทอลิกเพิ่มขึ้น 3.8% ในช่วงปีการศึกษา 2021-2022 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 2 ทศวรรษและเพิ่มขึ้นมากที่สุดโดยสมาคมการศึกษาคาทอลิกแห่งชาติ ซึ่งได้เผยแพร่รายงานสถิติประจำปีเกี่ยวกับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาคาทอลิกในสหรัฐอเมริกามาเป็นเวลา 50 ปี โรงเรียนคาทอลิกรับนักเรียนเพิ่มอีก 62,000 คนในปี 2021 การเพิ่มขึ้นนี้ไม่ได้ผลักดันให้ยอดจำนวนการเข้าเรียนกลับไปสู่ในระดับก่อนเกิดโรคระบาด เช่น โรงเรียนของรัฐและโรงเรียนแบบชาร์เตอร์ โรงเรียนคาทอลิกประสบปัญหาการลงทะเบียนเรียนลดลงอย่างมาก โดยลดลงถึง 6.4% ระหว่างปีการศึกษา 2019-20 และ 2020-21 แต่การเพิ่มขึ้นของการลงทะเบียนในปีการศึกษานี้ดีที่สุดดีกว่าในการคาดการณ์ก่อนเกิดโรคระบาด เพราะหน่วยงานทางการศึกษาเคยให้ข้อสันนิษฐานไว้ว่า การลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนคาทอลิกจะได้รับการลดลงอย่างต่อเนื่องหลายทศวรรษ เป็นที่น่าสังเกตว่าตัวเลขเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นมาจากเด็กก่อนวัยเรียน (Pre-kindergarten)และเด็กอนุบาล (Kindergarten)เพราะผู้ปกครองไม่พอใจกับวิธีที่โรงเรียนของพวกเขาดำเนินการในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ ผู้ปกครองจึงพยายามหาโรงเรียนคาทอลิกให้กับบุตรธิดาแทน

อนึ่ง โรงเรียนคาทอลิกยังได้รับประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของโปรแกรมทางเลือกของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐที่เป็นฐานเสียงของพรรค Republican เช่น รัฐแอริโซนาและรัฐฟลอริดา ซึ่งโรงเรียนคาทอลิก 92% และ 75% ตามลำดับได้เข้าร่วมในโครงการบัตรกำนัล, เครดิตภาษี และบัญชีออมทรัพย์เพื่อการศึกษาต่างๆ รัฐที่มีจำนวนรประชากรคาทอลิกมากๆ 33 รัฐรวมทั้งที่ DC โรงเรียนคาทอลิกจะมีข้อเสนอทางเลือกให้มากขึ้น โดยสรุป ประมาณ 7% ของนักเรียนโรงเรียนคาทอลิกลงทะเบียนด้วยความช่วยเหลือด้านค่าเล่าเรียนผ่านโปรแกรมทางเลือกของโรงเรียน และอีก 20% ของโรงเรียนคาทอลิกที่ลงทะเบียนนักเรียนโดยใช้โปรแกรมเหล่านั้น https://www.usnews.com/news/education-news/articles/2022-02-16/catholic-schools-find-silver-lining-in-pandemic-first-enrollment-increase-in-two-decades

สำหรับนักเรียนต่างชาติ หากผู้ปกครองสนใจส่งบุตรธิดาไปเข้าเรียน สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดโรงเรียนคาทอลิกได้ที่เว็บไซต์ https://cbsa.org/

โรงเรียนคาทอลิกที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นโรงเรียนหญิงโรงเรียนแรกในสหรัฐอเมริกาชื่อ Ursuline Academy ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1727 ในเมืองนิวออร์ลีนส์ รัฐลุยส์เซียนา https://www.privateschoolreview.com/blog/the-oldest-schools

เว็บไซต์ของโรงเรียน Ursuline academy คือ https://www.uanola.org/about/ursuline-heritage

ส่วนมหาวิทยาลัยคาทอลิกที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาคือ มหาวิทยาลัย Georgetown ในรัฐ District of Columbia (DC) https://www.georgetown.edu/who-we-are/our-history/

รายชื่อวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่เป็นคาทอลิกดูได้ที่เว็บไซต์ https://www.usccb.org/committees/catholic-education/catholic-colleges-and-universities-united-states

Copyright © 2010-2022 GoVisaEdu All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top