ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น Monbukagakusho: MEXT ประจำปี 2566

รัฐบาลญี่ปุ่นประการรับสมัครผู้สนใจสอบชิงทุนการศึกษาไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นประจำปีการศึกษา 2566 โดยทุนการศึกษาที่ให้มี 7 ประเภท ได้แก่

 1. ทุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (Undergraduate Students) 
 2. ทุนนักศึกษาวิจัย (Research Students) 
 3. ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี (College of Technology Students) 
 4. ทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพพิเศษ (Specialized Training College Students)
 5. ทุนญี่ปุ่นศึกษา
 6. ทุนนักศึกษาอบรมวิชาชีพครู
 7. ทุนนักศึกษาประเภท Young Leaders Program (YLP)

ทุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ( Undergraduate Students)

 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย 
 • อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปี 
 • สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และจบการศึกษาในเดือนมีนาคมของปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา 
 • ระยะเวลารับทุนการศึกษา 5 ปี และ 7 ปี สำหรับสาขาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1 ปี)
 • ทุนให้ไปเรียนต่อในสาขา Social Sciences and humanities และ Natural Sciences
 • เอกสารที่ใช้ในการส่งสมัครได้แก่ https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100340640.pdf

ทุนนักศึกษาวิจัย (Research Students)

 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย 
 • อายุไม่เกิน 35 ปี 
 • สำเร็จการศึกษาแล้วหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา 
 • ระยะเวลารับทุนการศึกษา 2 ปี หรือ 1 ปี 6 เดือน (รวมเรียนภาษาญี่ปุ่น 6 เดือน) 
 • กรณีที่ผู้รับทุนได้เข้าศึกษาในญี่ปุ่นในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หรือผู้เชี่ยวชาญในระดับบัณฑิตวิทยาลัยนั้น ทุนการศึกษาจะมอบให้ผู้รับทุนเฉพาะช่วงที่ศึกษาตามหลักสูตรปกติจนจบเท่านั้น (ตามหลักสูตรมาตฐานกำหนดไว้ และรวมทั้งเรียนเป็นภาษาญี่ปุ่น 6 เดือนซึ่งแล้วแต่กรณี) ศึกษาเพิ่มเติมที่เว็บไซต์สถานทูตญี่ปุ่น https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100335915.pdf
 • รายละเอียดการสมัครเพิ่มเติม https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100340637.pdf

ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค (College of Technology Students)

 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปี
 • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.ชั้นปี 3 และจะจบการศึกษาในเดือนมีนาคมของปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา
 • ระยะเวลารับทุนการศึกษา 4 ปี (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1 ปี) รับสมัครโดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการไทย ประมาณต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายน ของปีถัดไป ในขั้นตอนการรับสมัคร จำเป็นต้องยื่นเอกสารแสดงผลการศึกษาและเอกสารรับรองการจบการศึกษาหรือเอกสารรับรองสถานภาพนักเรียนเป็นฉบับจริง ภาษาอังกฤษ

ทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพพิเศษ (Specialized Training College Students)

 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปี
 • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.ชั้นปี 3 และจะจบการศึกษาในเดือนมีนาคมของปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา
 • ระยะเวลารับทุนการศึกษา 3 ปี (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1 ปี)
 • รับสมัครโดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการไทย https://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-31-57/2549-japan-app-6-5-2565 ประมาณต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายน ของปีถัดไป ในขั้นตอนการรับสมัคร จำเป็นต้องยื่นเอกสารแสดงผลการศึกษาและเอกสารรับรองการจบการศึกษาหรือเอกสารรับรองสถานภาพนักเรียนเป็นฉบับจริง ภาษาอังกฤษ

ทุนญี่ปุ่นศึกษา (Japanese Studies Students)

 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี
 • กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 หรือ 3 และศึกษาภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเอกในระดับปริญญาตรี
 • ระยะเวลารับทุนการศึกษา 1 ปีการศึกษา
 • รับสมัครปลายเดือนมกราคมของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีเดียวกัน ในขั้นตอนการรับสมัคร จำเป็นต้องยื่นเอกสารแสดงผลการศึกษาและเอกสารรับรองสถานภาพนักศึกษา เป็นฉบับจริง ภาษาอังกฤษ

ทุนนักศึกษาอบรมวิชาชีพครู (Teacher Training Students)

 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในวิชาชีพมาไม่น้อยกว่า 5 ปี และสอนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือสอนในสถาบันพัฒนาอาชีพครู
 • ระยะเวลารับทุนการศึกษา 1 ปี 6 เดือน (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 6 เดือน)
 • รับสมัครปลายเดือนมกราคมของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีเดียวกัน ในขั้นตอนการรับสมัคร จำเป็นต้องยื่นเอกสารแสดงผลการศึกษาและเอกสารรับรองการจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษาเป็นฉบับจริง ภาษาอังกฤษ
 • รับสมัครโดย สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการไทย

ทุนนักศึกษาประเภท Young Leaders Program (YLP)

 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การทำงานในองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐบาลมามากกว่า 3-5 ปี (คุณสมบัติแตกต่างไปตามสาขาที่สมัคร)
 • ผู้สมัครต้องได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานรัฐ หรือองค์กรที่สังกัดเท่านั้น เพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ที่มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ทางด้าน 1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 3. สาขาวิชานิติศาสตร์ 4. สาขาวิชาการบริหารทางแพทยศาสตร์ 5. สาขาวิชาการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ระยะเวลารับทุนการศึกษา 1 ปี
 • ทุนเริ่มรับสมัครประมาณเดือนกันยายนของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีถัดไป ในขั้นตอนการรับสมัคร จำเป็นต้องยื่นเอกสารแสดงผลการศึกษาและเอกสารรับรองการจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษาเป็นฉบับจริง ภาษาอังกฤษ

เว็บไซต์ที่ควรศึกษาเพิ่มเติม คือ

ขั้นตอนการสมัคร

 • ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน หากเกรดเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ ต้องมีคะแนนสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (Japanese-Language Proficiency Test : JLPT) ผ่านตามที่กำหนด สำหรับการสมัครทุนระดับปริญญาโทสาขาวิชาที่จะไปเรียนต่อต้องเป็นสาขาเดียวกับที่เรียนจบมา นอกจากนี้ก็ยังมีเอกสารอีกอันหนึ่งที่สำคัญมากนั่นคือ Study Plan หรือแผนการวิจัย ซึ่งควรเขียนให้เห็นภาพเป็นรูปธรรมชัดเจน ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครและเอกสารสมัครไปยังสถานทูตญี่ปุ่นทางไปรษณีย์ภายในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนในวันที่ 20 มิถุนายน 2565
 • สอบข้อเขียนวันที่  26 มิถุนายน 2565 ประกาศผลสอบข้อเขียนวันที่ 15 กรกฎาคม 2565
 • สอบสัมภาษณ์วันที่ 20 และวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์วันที่ 3 สิงหาคม 2565
 • หลังจากผ่านสัมภาษณ์ ต้องติดต่อและส่งเอกสารไปยังกระทรวงการศึกษาของญี่ปุ่นและมหาวิทยาลัยเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาที่ญี่ปุ่นตอบรับและเซ็นต์เอกสารให้
 • เมื่อได้รับทุนแล้วจะต้องไปเรียนปรับพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่น สำหรับคนที่เลือกเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ก็จะมีคอร์สเรียนภาษาจากมหาวิทยาลัยให้เช่นกัน ซึ่งนักเรียนทุนส่วนใหญ่ก็จะเรียนกันหมด เพราะมีประโยชน์อย่างมากต่อการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นและได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่จากนานาประเทศด้วย แต่ถ้าใครสอบวัดระดับผ่านถึงขั้นสูงสุดแล้วอาจจะไม่ต้องเรียนก็ได้ 
 • หลังจากผ่านพ้นขั้นตอนทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกยังต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยอีก ช่วงเวลาที่สอบอยู่ประมาณกลางเดือนสิงหาคมของทุกปี ถ้าสอบเข้าได้ก็เป็นอันว่าได้ที่เรียนเรียบร้อย

ใครที่กำลังเตรียมตัวลองไปทำข้อสอบเก่าได้ที่: 

Qualifying Examinations for Applicants for Japanese Government Scholarships 

มูลค่าทุนการศึกษาที่ได้รับ

 • ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน
 • มีเงินค่าครองชีพให้มากน้อยต่างกันไปตามประเภทของทุน อยู่ที่ประมาณเดือนละ 143,000 – 145,000 เยน
 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสอบถามที่สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

Copyright © 2010-2022 GoVisaEdu All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top