วีซ่า Work and Holiday

วีซ่า Work and Holiday คือโครงการแลกเปลี่ยนที่สนับสนุนให้เยาวชนไทยได้ออกไปเรียน ทำงาน และท่องเที่ยวได้เป็นเวลานาน 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เปิดประสบการณ์ใหม่ให้เยาวชนสามารถเรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง พร้อมทั้งหาประสบการณ์การทำงาน ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ และได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น โดยสามารถเลือกไปได้ 2 ประเทศ คือ ประเทศออสเตรเลีย ชื่อโครงการ Work and Holiday Visa – WHV และ ประเทศนิวซีแลนด์ ชื่อ โครงการ Working Holiday Scheme – WHS

คุณสมบัติผู้เข้าโครงการ Work and Holiday

 • อายุทั่วไปคือ 18–30 ปี (อายุต้องไม่เกิน 31 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นขอวีซ่า)
  • ประเทศออสเตรเลีย ขยายเวลาออกไปอีก 5 ปี เป็นอายุ 18-35 ปี สำหรับพลเมืองประเทศแคนาดา, ฝรั่งเศส, ไอร์แลนด์, อิตาลี และเดนมาร์ค https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/latest-news
  • ประเทศนิวซีแลนด์ ผู้เข้าร่วมโครงการจะมีอายุ 18 ถึง 30 ปี และจะมีอายุ 18 ถึง 35 ปีในบางประเทศ ผู้ได้รับวีซ่า Work and Holiday ไปนิวซีแลนด์จะอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ได้นานถึง 12 เดือน หรือ 23 เดือนสำหรับผู้ที่มาจากสหราชอาณาจักรหรือมาจากประเทศแคนาดา หากคุณได้วีซ่าอยู่นาน 23 เดือน คุณต้องแสดงใบรับรองแพทย์ทั่วไปด้วย https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/options/work/thinking-about-coming-to-new-zealand-to-work/working-holiday-visa
 • การศึกษา จบปริญญาตรีขึ้นไป
 • หลักฐานทางการเงิน ต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัครเอง (จำนวน 5,000 AUD หรือประมาณ 120,000 บาท สำหรับประเทศออสเตรเลีย และ จำนวน 7,000 NZD หรือประมาณ 150,000 บาท สำหรับประเทศนิวซีแลนด์)
 • ทักษะภาษาอังกฤษ มีผลทดสอบ IELTS ขั้นต่ำ 4.5, TOEFL iBT ขั้นต่ำ 32, PTE Academic ขั้นต่ำ 30, Cambridge English B2 First (FCE) ขั้นต่ำ 147 และ B2 First for Schools (FCE for Schools) ขั้นต่ำ 147 
 • เพิ่มเติมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ นอกเหนือไปจากผลทดสอบภาษาอังกฤษมาตราฐานสากลแล้ว ผู้สมัครสามารถยื่นใบรับรองผลการจบการศึกษาระดับประถมศึกษา (Primary) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (3 years of secondary education) จากโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน หรือหลักฐานที่แสดงว่า ได้ศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 5 ปี (5 years of secondary education ) จากโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอน หรือ ใ- ัำฟพ3บรับรองที่แสดงว่า ได้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรภาคปกติระดับอุดมศึกษา (Post-secondary qualification of 2 years full-time study) จากสถาบันที่มีภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอน

วิธีสมัครเข้าโครงการ Work and Holiday แม้จะเลยระยะเวลาสมัครของปี 2565 ไปแล้วให้ผู้สนใจเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าเพื่อยื่นสมัครในปีถัดไป

 • ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อรับ Username และ Password ผ่านเว็บไซต์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) www.dcy.go.th ได้ตั้งแต่วันที่ 22-30 มิถุนายน 2565 หากเลยวันเวลาที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนกำหนดไว้ จะไม่สามารถเห็นข้อมุลเกี่ยวกับโครงการ Work and Holiday โปรดรอเวลาในปีถัดไป
 • เลือกสมัครได้ประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นตั้งแต่วันลงทะเบียน และไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้
 • ผู้สมัครต้องเตรียมเอกสารให้ครบล่วงหน้าก่อนวันลงทะเบียนออนไลน์
 • รอกดโควตาในวันสมัครจริงเพื่อขอหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่าออนไลน์
 • สำหรับประเทศออสเตรเลียเปิดสมัครจริงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565
 • ส่วนประเทศนิวซีแลนด์เปิดสมัครจริงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565
 • ทั้ง 2 ประเทศเปิดให้กดโควตาตั้งแต่เวลา 9.00 น. ปิดระบบเมื่อเต็ม และประกาศผลในวันเดียวกัน
 • ยื่นเอกสารเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติกับทางกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)
 • รับหนังสือรับรองคุณสมบัติ และนำไปยื่นวีซ่ากับสถานทูต
 • เมื่อได้วีซ่าแล้วต้องเดินทางภายใน 1 ปี และอายุของวีซ่าจะนับจากวันที่เดินทางถึงประเทศนั้นๆ ต่อไปอีก 1 ปี

ข้อควรรู้ของ Work and Holiday

 • ผู้ที่ได้รับเลือกเข้าโครงการต้องดำเนินการหางาน ที่พัก หรือสถานที่เรียนด้วยตนเอง งานมีหลากหลายตั้งแต่งานพาร์ทไทม์ทั่วไปจนถึงงานออฟฟิศ
 • เนื่องจากไม่ใช่วีซ่าทำงาน แต่เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีประสบการณ์ใช้ชีวิตในต่างประเทศที่หลากหลาย จึงห้ามทำงานที่เดียวเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกินถือว่าทำผิดกฎหมาย
 • ห้ามทำการสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านบริษัทนายหน้าที่รับเป็นตัวกลางทำการสมัครหรือจัดหาที่อยู่ให้เด็ดขาด เนื่องจากผิดวัตถุประสงค์ของโครงการและอาจทำให้ไม่ได้รับวีซ่า รวมทั้งอาจตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพได้
 • ประเทศนิวซีแลนด์: ห้ามทำงานประจำที่เดียวนานเกิน 3 เดือน และสามารถเข้าเรียนโดยไม่เกิน 6 เดือน https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/about-visa/thailand-working-holiday-visa#https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/visa-factsheet/conditions/thailand-working-holiday-vis

เอกสารที่ใช้ในการขอว๊ซ่า Work and Holiday เพื่อเดินทางไปประเทศออสเตรเลีย ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-462

เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่า Working Holiday เพื่อเดินทางไปปประเทศนิวซีแลนด์ ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/about-visa/thailand-working-holiday-visa คลิกที่ Criteria เลือกประเทศไทย จะมีข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อขอวัซ่าประเภทนี้ https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/criteria/thailand-working-holiday-visa?nationality=nationality-THA&country=residence-THA ต่อไปคลิก Process and Costs จะทราบราคาค่าขอวีซ่าประเภทนี้ และระยะเวลาในการรอการอนุมัติวีซ่า สุดท้ายคือคือ คลิก Apply เพื่อสร้างบัญชีการกรอกแบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์

Copyright © 2010-2022 GoVisaEdu All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top