ทุนกพ.ไปเรียนต่อปริญญาตรีในต่างประเทศปี 2566

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือเป็นที่รู้จักกันดีว่า สำนักงานกพ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2566 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) จำนวน 46 ทุน โดยแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆได้ดังนี้คือ

 1. ทุนเล่าเรียนหลวง จำนวน 9 ทุน โดยรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน – 25 ตุลาคม 2565 ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทยเป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาในการรับทุน กรณีผู้ได้รับทุนไม่กลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทย จะต้องชดใช้เงินคืนเท่ากับจํานวนเงินทุนที่ได้รับไป
 2. ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี 2566 จำนวน 27 ทุน โปรดศึกษารายละเอียดจากเว็บไซต์ทุนของสำนักงานกพ.ข้างต้นเพื่อจะได้ทราบว่า ทุนทั้ง 27 ทุนนั้นเป็นความต้องการของหน่วยงานใด และให้ไปศึกษาต่อสาขาวิชาใด ที่ประเทศใด ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานของทางราชการในกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กําหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน หากผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานของทางราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทําไว้กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นอกจากต้องชดใช้เงินทุนที่ได้รับไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจํานวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย
 3. ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศประจําปี 2566 จำนวน 5 ทุน โดยผู้สมัครสอบจะต้องเลือกชื่อสาขาวิชาที่สนใจจะไปศึกษาต่อ ในชื่อแต่ละสาขาวิชาจะกำหนดชื่อประเทศที่จะเดินทางไปศึกษาต่อ อนึ่ง ผู้ได้รับทุนนี้จะต้องกลับมาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานที่กระทรวงการต่างประเทศกําหนดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานของกระทรวงการต่างประเทศได้ จะต้องชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทําไว้กับกระทรวงการต่างประเทศ นอกจากต้องชดใช้เงินทุนที่ได้รับไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจํานวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย
 4. ทุนบริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ประจําปี 2566 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) จำนวน 3 ทุน เพื่อไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา หรือ สหราชอาณาจักร ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติงานกับบริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด(มหาชน) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ได้รับทุน หาผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทําไว้กับบริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) นอกจากจะชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจํานวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย
 5. ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ ประจําปี 2566 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) จำนวน 2 ทุน เพื่อไปศึกษาต่อด้านด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือ ESG หรือ Sustainability ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา, ประเทศแคนาดา, สหราชอาณาจักร, สาธารณรัฐฝรั่งเศส, สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, สมาพันธรัฐสวิส, สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี หรือเครือรัฐออสเตรเลีย ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติงานกับธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน หากผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทําไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากจะชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 1 เท่า ของจํานวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย

ทุกทุนที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://scholar2.ocsc.go.th ได้ตลอด 24 ขั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน

 1. เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย
 2. ผู้สมัครมีอายุต่ำกว่า 18 ปีได้ แต่ไม่เกิน 20 ปี นับถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2565
 3. กำลังศึกษาอยู่ใขชั้นสุดท้ายของการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประจำปี 2565 โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ํากว่า 3.50
 4. ไม่เคยสอบตกในวิชาใดตลอดหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 5. เป็นผู้มีศีบธรรมและมีความประพฤติดี
 6. ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุน หรือตอบแทนทุนใด ๆ ยกเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของทุนให้สมัครสอบได้ และต้องส่งหนังสืออนุญาตดังกล่าวให้สํานักงาน ก.พ.ภายในวันสอบข้อเขียน

หลักฐานที่ใข้ในการสมัคร (โปรดอ่านรายละเอียดจากเว็บไซต์ของสำนักงานกพ.)

 1. ใบสมัครที่กรอกเสร็จแล้วทางอินเตอร์เน็ตและสั่งพิมพ์ออกมา
 2. เงินค่าสมัครสอบ
 3. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 x 1.5 นิ้ว
 4. หนังสือรับรองความประพฤติและความเหมาะสมในการสมัครรับทุนจากอาจารย์ประจําชั้น หรือผู้อํานวยการโรงเรียน (ตามแบบฟอร์ม สนง. ก.พ. 1)
 5. สําเนาทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตร หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่ง

กำหนดการสอบแข่งขัน

วันที่เปิดรับสมัครสอบ19 กันยายน – 25 ตุลาคม 2565
วันที่ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ19 กันยายน – 26 ตุลาคม 2565
วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ11 พฤศจิกายน 2565
วันที่สอบข้อเขียน จะแจ้งในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมาณการระหว่างวันที่ 26 – 29 พฤศจิกายน 2565
วันที่ประกาศผู้สอบข้อเขียนผ่านวันที่ 20 มกราคม 2566
กิจกรรมประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน2 – 3 กุมภาพันธ์ 2566
ประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน4 – 5 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

เงื่อนไขการรับทุน

เมื่อได้รับทุนแล้ว ผู้ได้รับทุนจะต้องทําสัญญาตามแบบสัญญาที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดไว้ ผู้ได้รับทุนจะทําสัญญาได้ต่อเมื่อมีผลการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. ที่ระบุว่าพร้อมที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศได้ ผู้ได้รับทุนจะได้รับค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ค่าใช้จ่ายเตรียมตัวก่อนเดินทาง ค่าใช้จ่ายประจําเดือน ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา และค่าคอมพิวเตอร์ เป็นต้น หากผู้ได้รับทุนไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบที่สำนักงานกพ.กำหนดไว้ สำนักงานกพ.มีสิทธิ์พิจารณาเพิกถอนทุนได้

ที่มา: https://www.ocsc.go.th/scholarship/highschool

Copyright © 2010-2022 GoVisaEdu All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top