ไอร์แลนด์ประเทศเดียวในเขตยุโรปที่ใช้ภาษาอังกฤษ

ขอแนะนำประเทศไอร์แลนด์ซึ่งเป็นประเทศเดียวในเขตยุโรปที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน นักศึกษาต่างชาติสามารถทำงานในระหว่างเรียนหนังสือได้ และยังเป็นประเทศที่เป็นที่ตั้งของบริษัทที่มีประสิทธิภาพสูงชั้นนำของโลกหลายแห่ง อาทิ Google, Facebook, Twitter, Apple, Intel, Genzyme, EA Games, Paypal เป็นต้น

ประเทศไอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในเรื่องการทำวิจัย ได้แก่ การวิจัยด้านเคมี, ระบบภูมิคุ้มกัน (Immunology), การวิจัยวัสดุหรือสิ่งของที่เล็กมากอยู่ในระดับนาโนเมตร (Nanotechnology), สัตว์และผลิตภัณฑ์จากนม (Animal&Dairy), วิทยาศาสตร์การเกษตร( Agricultural Sciences) และคณิตศาสตร์ ส่วนงานอาชีพที่เฟื่องฟูที่สุดในประเทศไอร์แลนด์ในปัจจุบัน มาจากอุตสาหกรรมยาและเทคโนโลยีการแพทย์ ตอนนี้บริษัท Pharma และ Medtech เป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จ มีความคิดก้าวหน้า และเติบโตเร็วที่สุดในประเทศไอร์แลนด์ ดังจะเห็นได้ว่า ประเทศไอร์แลนด์เป็นหนึ่งในศูนย์กลาง 5 อันดับแรกของ Medtech ในโลก บริษัท Medtech ชั้นนำ 10 แห่งจากทั้งหมด 9 แห่งของโลกมีฐานอยู่ที่ประเทศไอร์แลนด์ https://www.innopharmaeducation.com/news/pharmaceutical-medical-technology-companies-ireland และประเทศไอร์แลนด์ยังเป็นประเทศอันดับหนึ่งในโลกที่ผลิตเครื่องมือแพทย์มากที่สุด บริษัทที่ติดอันดับ 1 นั้นก็คือ Medtronic https://www.breakingintodevice.com/blogs/medical-sales/top-medical-device-2022

12 เครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้ชื่อว่า ประเทศไอร์แลนด์เป็นผู้ผลิตขึ้น https://www.siliconrepublic.com/start-ups/medical-device-startups-ireland เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไอร์แลนด์ ยกตัวอย่าง เช่น SelfSense Technologies เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้แพทย์ได้ทราบวิธีการบดเคี้ยวอาหารของผู้ป่วย โดยทันตแพทย์จะติดตามและตรวจสอบกรามของผู้ป่วยจากอุปกรณ์ทางทันตกรรมที่ใส่เข้าไปในปากของผู้ป่วย อุปกรณ์ดังกล่าวจะดึงข้อมูลออกมาจากปากวิ่งผ่านระบบของ SelfSense และส่งผลให้ทันตแพทย์มีข้อมูลที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้

นอกจากนี้ นักศึกษาต่างชาติที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศไอร์แลนด์สามารถทำงานในระหว่างเรียนเพื่อช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายในการศึกษาบางส่วนได้ นักศึกษาที่เข้าเรียนในหลักสูตรเต็มเวลาและถือบัตร Irish Residence Permit มีสิทธิ์ได้รับการจ้างงานชั่วคราว โดยที่หลักสูตรการศึกษาของพวกเขาจะต้องรวมอยู่ในรายชื่อหลักสูตรที่มีสิทธิ์ขอวีซ่าของรัฐบาล หรือที่เรียกว่า ILEP การจ้างงานชั่วคราวหมายถึงการทำงานนอกเวลาสูงสุด 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ยกเว้นสองช่วงเวลามาตรฐาน คือ ช่วงเวลาวันที่ 15 ธันวาคม ถึง 15 มกราคม และข่วงเวลาวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน เท่านั้นที่อนุญาตให้ทำงานเต็มเวลาได้สูงสุด 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งสอดคล้องกับวันหยุดวิทยาลัยภาคฤดูร้อนและฤดูหนาวตามประเพณี วันที่เหล่านี้กำหนดไว้สำหรับนักเรียนที่ไม่ใช่นักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area-EEA)ทุกคน โดยไม่คำนึงถึงปฏิทินการสอนของวิทยาลัยจริงสำหรับหลักสูตรของพวกเขา สิทธิ์ในการทำงานจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติเมื่อใบอนุญาตเข้าเมืองของนักศึกษาหมดอายุ ยกเว้นการขยายเวลาที่อาจใช้ได้สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับที่สามภายใต้โครงการบัณฑิตศึกษาระดับที่สาม กล่าวคือ ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับที่สามที่ไม่ใช่ชาวยุโรปสามารถอยู่ต่อในประเทศไอร์แลนด์ได้อีกเป็นเวลานาน 12 เดือนเมื่อสำเร็จการศึกษาเพื่อหางานทำเต็มเวลา

สิทธิ์ในการทำงานในประเทศไอร์แลนด์ ยังหมายรวมถึงนักศึกษาต้องมีบัตร Personal Public Service (PPS) ซึ่งเป็นหมายเลขอ้างอิงเฉพาะที่ทุกคนที่ทำงานในไอร์แลนด์ต้องมี เพื่อแสดงว่า นักศึกษาได้จดทะเบียนกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของไอร์แลนด์ หรือที่เรียกว่า Revenue Commissioners นักศึกษาจะได้รับหมายเลข PPS ต่อเมื่อมีข้อเสนอที่จะได้รับงานหรือต้องการให้จัดการกับ “หน่วยงานที่ระบุ” หากหลักสูตรการศึกษาได้รับการรับรองโดย QQI นักศึกษาน่าจะมีหมายเลข PPS เป็นข้อกำหนดในหลักสูตรอยู่แล้ว

รายขื่อวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในประเทศไอร์แลนด์ มีดังนี้คือ

 1. Dublin City University : https://www.dcu.ie/
 2. Maynooth University : https://www.maynoothuniversity.ie/
 3. National University of Ireland, Galway : https://www.universityofgalway.ie/#
 4. Trinity College Dublin : https://www.tcd.ie/
 5. University College Cork : https://www.ucc.ie/en/
 6. University College Dublin : https://www.ucd.ie/
 7. University of Limerick : https://www.ul.ie/
 8. Mary Immaculate College : https://www.mic.ul.ie/
 9. National College of Art and Design : https://www.ncad.ie/
 10. Royal College of Surgeons in Ireland : https://www.rcsi.com/dublin
 11. Shanon College of Hotel Management University : https://www.universityofgalway.ie/shannoncollege/
 12. Athlone Institute of Technology : https://www.ait.ie/
 13. Cork Institute of Technology : https://www.cit.ie/
 14. Dublin Institute of technology : https://www.tudublin.ie/
 15. Dundalk Institute of Technology : https://www.dkit.ie/
 16. Galway Mayo Instittute of Technology : https://www.gmit.ie/
 17. Institute of Art, Design and Technology : https://iadt.ie/
 18. Institute of Technology Blanchardstown : https://www.tudublin.ie/
 19. Institute of Technology Carlow : https://www.itcarlow.ie/
 20. Institute of Technology Sligo : https://www.itsligo.ie/
 21. Institute of Technology Tralee : https://www.ittralee.ie/en/
 22. Institute of Technology Tallaght : https://hea.ie/higher-education-institutions/institute-of-technology-tallaght/statistics/
 23. Letterkennt Institute of Technology : https://www.lyit.ie/
 24. Limerick Institute of Technology : https://lit.ie/
 25. Waterford Institute of Technology : https://www.wit.ie/
 26. College of Computer Technology : https://www.cct.ie/
 27. Dublin Business School : https://www.dbs.ie/
 28. Griffith College : https://www.griffith.ie/
 29. IBAT College Dublin : https://www.ibat.ie/
 30. ICD Business School Dublin : https://icd.ie/
 31. Independent College Dubln : https://independentcollege.ie/
 32. National College of Ireland : https://www.ncirl.ie/
 33. Hibernia College : https://hiberniacollege.com/

ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายส่วนตัวโดยเฉลี่ย

สาขาวิชาระดับปริญญาตรี ( € )ระดับปริญญาโท ( € )
แพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ40,000-55,00018,000-32,000
วิศวกรรมศาสตร์9,850-25,5009,950-24,000
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่9,850-25,5009,950-45,000
ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์9,850-20,0009,950-22,000
บริหารธุรกิจ9,850-19,5009,950-34,500

โดยทั่วไป ค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกันอยู่ที่

 • สถาบันการศึกษาที่ได้เลือกไว้ ถ้าเป็นสถานศึกษาชั้นนำของประเทศค่าเล่าเรียนมักไม่ต่างจากสถาบันชั้นนำในประเทศอื่นๆคือ ค่าเล่าเรียนค่อนข้างสูง
 • เมืองที่เป็นที่ตั้งของสถานศึกษา
 • ลักษณะของที่พัก เป็นที่พักในมหาวิทยาลัย, เป็นห้องเช่านอกบริเวณที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวคามความคุ้นเคยของตัวผู้เรียน

ยกตัวอย่าง เช่น Trinity College Dublin ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยระดับท็อปของไอร์แลนด์ ค่าใช้จ่ายในระดับปริญญาตรีจะอยู่ระหว่าง €19,280 – €38,480 แล้วแต่สาขาวิชาที่เลือกเรียน ส่วนค่าใช้จ่ายในระดับปริญญาโทจะอยู่ระหว่าง €5250 – €21300 https://www.tcd.ie/academicregistry/fees-and-payments/ รายชื่อมหาวิทยาลัยชั้นนำของไอร์แลนด์ตามที่ QS World University Ranking จัดอันดับไว้

สำหรับค่าใช้จ่ายในด้านอื่นๆ เข่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายส่วนตัวขึ้นกับชื่อและที่ตั้งของสถานศึกษาที่เลือกไปศึกษาต่อ ถ้าจะพิจารณาค่าใช้จ่ายตามชื่อเมืองต่างๆที่เลือกไปศึกษาต่อ เว็บไซต์ https://livingcost.org/cost/ireland และ https://www.numbeo.com/cost-of-living/country_result.jsp?country=Ireland จะทำให้นักศึกษาเห็นภาพค่าครองชีพของแต่ละเมืองในไอร์แลนด์ได้ หรือถ้าจะพิจารณาตามที่สถานศึกษาที่เราเลือกระบุไว้ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เช่น University College Dublin กล่าวถึงค่าครองชีพในเมือง Dublin ไว้ตามรูปภาพด้านล่างนี้

ที่มา

Copyright © 2010-2022 GoVisaEdu All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top