ทุนธนาคารกรุงเทพประจำปี 2566

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ประกาศรับสมัครผู้สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาจากธนาคาร เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทกับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในต่างประเทศ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และสถาบันชั้นนำในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 โดยทุนที่ธนาคารมอบให้นั้นจะมีทั้งหมด 25 ทุนและจะให้ทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานธนาคารกรุงเทพ

ทุนในต่างประเทศจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

Digital and Technology

มีจำนวน 17 ทุน ทุนกลุ่มนี้จะมอบให้ทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานธนาคาร โดยบุคคลภายนอกและพนักงานธนาคารจะต้องได้รับการตอบรับในสาขาวิชาต่อไปนี้จากมหาวิทยาลัยที่มีรายชื่อตามที่ธนาคารกำหนด

 • ประเทศสหรัฐอเมริกา ชื่อสาขาวิขาในกลุ่มนี้ได้แก่ Computer Science, IT, MIS, Computer Engineering, Software Engineering, Innovation, Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Science, Data Analytics, Business Analytics, Big Data, Engineering, Blockchain, Fintech รายชื่อมหาวิทยาลัยที่ได้รับการตอบรับจะเป็นไปตามรายชื่อที่ธนาคารกำหนดไว้ 20 แห่ง คือ
  • Massachusetts Institute of Technology
  • Columbia University
  • Stanford University
  • University of Illinois at Urbana-Champaign
  • Carnegie Mellon University
  • University of Texas-Austin
  • University of California-Berkeley
  • Georgia Institute of Technology
  • Harvard University
  • Yale University
  • Princeton University
  • University of Pennsylvania
  • Cornell University
  • California Institute of Technology
  • University of Washington
  • University of Michigan
  • University of California-Los Angeles
  • University of Chicago
  • New York University
  • University of Southern California
 • สหราชอาณาจักร ชื่อสาขาวิชาในกลุ่มนี้ ได้แก่ Computer Science, IT, MIS, Computer Engineering, Software Engineering, Innovation, Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Science, Data Analytics, Business Analytics, Big Data, Engineering, Blockchain, Fintech รายชื่อมหาวิทยาลัยที่ได้รับการตอบรับจะเป็นไปตามรายชื่อที่ธนาคารกำหนดไว้ 7 แห่ง คือ
  • University of Oxford
  • The University of Edinburgh
  • University of Cambridge
  • The University of Manchester
  • Imperial College London
  • The University of Warwick
  • University College London

MBA

มีจำนวน 5 ทุน ให้ทั้งบุคคลภายนอกและพนักงาน โดยบุคคลภายนอกและพนักงานจะต้องได้รับการตอบรับในสาขาวิชาต่อไปนี้จากมหาวิทยาลัยที่มีรายชื่อตามที่ธนาคารกำหนด

 • ประเทศสหรัฐอเมริกา จะต้องเป็นหลักสูตร 2 ปี รายชื่อมหาวิทยาลัยที่ได้รับการตอบรับจะเป็นไปตามรายชื่อที่ธนาคารกำหนดไว้ 20 แห่ง คือ
  • Stanford University
  • University of Michigan
  • Harvard University
  • Duke University
  • University of Pennsylvania
  • Cornell University
  • Massachusetts Institute of Technology
  • University of Southern California: Marshall
  • Columbia University
  • University of Texas-Austin
  • University of California-Berkeley
  • Carnegie Mellon University
  • Northwestern University
  • Dartmouth University
  • University of California-Los Angeles
  • University of Chicago
  • Yale University
  • University of Virginia
  • New York University
  • University of North-Carolina-Chapel Hill
 • สหราชอาณาจักร รายชื่อมหาวิทยาลัยที่ได้รับการตอบรับจะเป็นไปตามรายชื่อที่ธนาคารกำหนดไว้ 2 แห่ง คือ
  • London Business School
  • The University of Manchester

Finance และอื่นๆ ได้แก่ Economics, Digital Marketing และกฎหมาย

มีจำนวน 3 ทุน เฉพาะพนักงานธนาคารเท่านั้น

 • ประเทศสหรัฐอเมริกา รายชื่อมหาวิทยาลัยที่ได้รับการตอบรับจะเป็นไปตามรายชื่อที่ธนาคารกำหนดไว้ 20 แห่ง คือ
  • Stanford University
  • University of Michigan
  • Harvard University
  • Duke University
  • University of Pennsylvania
  • Cornell University
  • Massachusetts Institute of Technology
  • University of Southern California: Marshall
  • Columbia University
  • University of Texas – Austin
  • University of California-Berkeley
  • Carnegie Mellon University
  • Northwestern University
  • Dartmouth College
  • University of California- Los Angeles
  • University of Chicago
  • Yale University
  • University of Virginia
  • New York University
  • University of North Carolina-Chapel Hill
 • สหราชอาณาจักร รายชื่อมหาวิทยาลัยที่ได้รับการตอบรับจะเป็นไปตามรายชื่อที่ธนาคารกำหนดไว้ 7 แห่ง คือ
  • University of Oxford
  • The University of Edinburgh
  • University of Canbridge
  • University of Manchester
  • Imperial College London
  • The University of Warwick
  • University College London

ทุนปริญญาโทในประเทศไทย

จะประกอบด้วยรายชื่อสาขาวิชาและชื่อสถาบันการศึกษาที่ธนาคารกำหนด

สถาบัน หลักสูตร
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Full / Flexible Time)– Master of Business Administration Program
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Full / Flexible Time)– Master of Business Administration Program
– Master of Computer Science and Information Technology
– Master of Science in Finance
– Master Program in Financial Engineering
– Master of Arts in Business and Managerial Economics
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Flexible Time)– Master of Business Administration Program in Global Business Management
– Master of Science Program in Finance
– Master of Science Program in Marketing
มหาวิทยาลัยมหิดล (Flexible Time)– Master of Business Administration Program
– Master of Management in Corporate Finance

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอก

 • อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
 • ต้องมีสัญชาติไทย หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ไม่เคยรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่เป็นความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
 • เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
 • ได้รับการตอบรับ/อยู่ระหว่างรอตอบรับจากสาขาและมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด

กรณีผู้สมัครเป็นพนักงานธนาคารกรุงเทพ

 • มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุในหลักเกณฑ์ข้อ 1- 6
 • อายุงานในธนาคาร 1 ปีขึ้นไป
 • ผลประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีมาก (A) ขึ้นไป 
 • หัวหน้างานและผู้รับผิดชอบสายงานให้ความเห็นชอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการสมัครรับทุน และเป็นพนักงานที่มีศักยภาพสามารถเติบโตเป็นระดับหัวหน้างานในอนาคตได้

หลักฐานการสมัคร

 • รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว
 • ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae) เป็นภาษาอังกฤษ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี
 • สำเนาผลการสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น TOEFL, IELTS, GMAT, GRE
 • ใบตอบรับจากสถาบันการศึกษาที่ธนาคารกำหนด (ถ้ามี)
 • รายละเอียดหลักสูตรและรายวิชา ที่มุ่งเน้นประโยชน์และความสำคัญของเนื้อหาวิชา รวมถึงค่าใช้จ่ายในการศึกษา
 • หนังสือรับรองสำหรับสมัครขอทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจากผู้บังคับบัญชา หรืออาจารย์ ระดับมหาวิทยาลัย (Recommendation Form) ตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด จำนวน 2 ชุด

กรณีผู้สมัครเป็นพนักงานธนาคาร อ่านเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของธนาคาร https://www.bangkokbank.com/th-TH/About-Us/Bangkok-Bank-Scholarships

ผู้สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษา ต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพได้ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 30 เมษายน 2566 และนำหลักฐานการสมัครไปยื่นในวันสอบข้อเขียน

การสอบ

จะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ

 • การสอบข้อเขียน ประกอบไปด้วย Aptitude Test, Personality Test,  English Test และ Emotional Intelligence  โดยจะสอบรอบแรกในเดือนมกราคม 2566 และสอบรอบที่ 2 ในเดือนพฤษภาคม 2566
 • การสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียนทุนธนาคาร โดยจะสอบรอบแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 และสอบรอบที่ 2 ในเดือนมิถุนายน 2566

หมายเหตุ

 • กรณีที่ผู้สมัครได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยแล้วหรือ ได้รับการตอบรับภายในวันที่ 15 ม.ค. 2566  ธนาคารจะทำการพิจารณาให้สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ในรอบที่ 1 
 • กรณีที่ผู้สมัครได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัย วันที่ 16 ม.ค. 2566 เป็นต้นไป ธนาคารจะทำการพิจารณาให้สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ในรอบที่ 2 
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง กำหนดการตามความเหมาะสม 

หากผู้สมัครมีข้อสงสัยประการใด ให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงเทพ ที่งานพัฒนาและเตรียมผู้บริหาร สายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานพระราม 3
โทร. 0 2296 8358, 0 2685 7842
อีเมล: [email protected]

Copyright © 2010-2022 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top