ทุน Fulbright ประจำปี 2024

ทุนฟุลไบรท์เป็นทุนการศึกษาที่เปิดกว้างให้ผู้สมัครไปศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและเลือกสมัครได้ทุกสาขาวิชา ยกเว้น แพทยศาสตร์ พยาบาล สัตวแพทย์ศาสตร์ และสาขาที่ต้องมีการปฏิบัติการทางคลีนิค ทุนการศึกษาที่ให้มีทั้งหมด 7 ทุนการศึกษา โดย 4 ใน 7 ทุนจะเป็นทุนที่คัดเลือกนักศึกษาที่ศึกษาจบจากมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ตามภูมิภาคทั้งสี่ของประเทศไทย คือ ภาคเหนือ,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,ภาคใต้ และภาคกลาง ส่วนอีก 3 ทุนจะให้กับที่ผู้สมัครที่มาจากทั้ง 4 ภูมิภาคโดยรวม หากไม่มีผู้สมัครที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในภูมืภาคมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ทุนฟุลไบรท์กำหนดไว้ ทางทุนฟุลไบรท์ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาในภูมิภาคนั้น และทางมูลนิธิฟุลไบรท์จะพิจารณาทุนนั้นให้กับผู้สมัครในระดับประเทศแทน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นนักศึกษาสัญชาติไทยที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์  ผู้สมัครที่ถือวีซ่าผู้อาศัยถาวรหรือกรีนการ์ดไม่สามารถสมัครได้ หรือผ้สมัครที่ถือสองสัญชาติก็ไม่สามารถสมัครได้
 2. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากสถาบันในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือเรียนอยู่ในเทอมสุดท้ายของระดับปริญญาตรี โดยมี GPA 3.00 ขึ้นไป ส่วนผู้สมัครในระดับปริญญาเอกสามารถจบปริญญาโทจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับได้ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมี GPA 3.50 ขึ้นไป
 3. มีผลสอบ TOEFL iBT 80 คะแนนขึ้นไป หรือคะแนน IELTS 6.5 คะแนนขึ้นไป ส่วนผู้สมัครในระดับปริญญาเอก จะต้องมีผลสอบ TOEFL iBT 100 คะแนนขึ้นไป หรือ IELTS 7.5 คะแนนขึ้นไป
 4. จะต้องอยู่ในประเทศไทยระหว่างที่มีการสอบสัมภาษณ์ และร่วมทำกิจกรรมตามที่ทุนฟุลไบรท์กำหนด
 5. ไม่เคยได้รับทุนฟุลไบรท์มาก่อน

วิธีการสมัคร

 1. สมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://apply.iie.org/ffsp2024
 2. Upload resume ความยาวไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ ในรูปแบบ PDF
 3. Upload Transcript
 4. Upload ผลสอบ TOEFL หรือ IELTS
 5. Upload Statement of Purpose 400 คำ สำหรับผู้สมัครทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
 6. Upload Personal Statement 400 คำ สำหรับผู้สมัครทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
 7. Upload Conceptual research idea essay 400 คำ เฉพาะผู้สมัครในระดับปริญญาเอกเท่านั้น
 8. Upload Writing Sample
 9. หากผู้สมัครเลือกที่จะไปศึกษาต่อในสาขาวิาทางด้าน Design ให้ Upload Portfoloio Materials
 10. ระบุชื่อผู้เขียน Letters of Recommendation 3 ท่านพร้อมอีเมล์ของทั้ง 3 ท่าน

กำหนดการสอบ

9 มกราคม- 30 เมษายน 2023ประกาศการสอบชิงทุนฟุลไบรท์และยื่นใบสมัครสอบชิงทุน
30 เมษายน 2023 เวลา 23.59 น.วันปิดรับสมัคร
ปลายเดือนเมษายน-มิถุนายน 2023คณะกรรมการพิจารณาใบสมัครรอบแรก
30 มิถุนายน 2023ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
18-19 กรกฎาคม 2023 (TBC)สอบสัมภาษณ์
ปลายเดือนกรกฎาคม 2023 คณะกรรมการ TUSEF อนุมัติรายชื่อผู้ได้รับทุน
5 สิงหาคม 2023ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน
16 สิงหาคม 2023 (TBC)ปฐมนิเทศ
สิงหาคม 2023- เมษายน2024ดำเนินการส่งสมัครมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา
ต้นเดือนมิถุนายน 2024 (TBC)อบรม Pre-departure
กรกฎาคม-สิงหาคม 2024ออกเดินทาง

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาจะได้เข้าศึกษาต่อในสถาบันที่ได้รับการรับรองทั้งจากของรัฐหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการทุนฟุลไบรท์ต่างประเทศ โดยผูได้รับทุนจะได้รับทุนสูงสุด 2 ปีและไม่มีข้อผูกมัด ในปีแรกผู้ได้รับทุนจะได้รับทุนจำนวน 35,500 $ ปีที่สองจะได้รับทุนครึ่งหนึ่งคือ 17,500$ ทุนจะครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันอุบัติเหตุและอื่นๆ ผู้ได้รับทุนจะได้รับวีซ่า J-1 หลังเรียนจบสามารถขออยู่ต่อเพื่อฝึกงานได้นาน 9-18 เดือน และสามารถขอวีซ่าทำงานต่อได้ หลังกลับมาประเทศไทยแล้วเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี

หากมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อไปที่มูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ที่อีเมล์  [email protected] หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่คุณ Saithip Wotong หมายเลขโทรศัพท์ 02 285 0581/2 ต่อ 107 ตามวันและเวลาทำการ จันทร์ถึงศุกร์ ระหว่างเวลา 8:30 – 16:30 น.

ที่มา

https://www.fulbrightthai.org/thai-active-scholarship-program/2024tgs

Copyright © 2010-2023 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top