ทุนธนาคารกสิกรไทยประจำปี 2566

ธนาคารกสิกรไทยเปิดรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษา 2 ประเภท คือ

1. ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปี 2566

จำนวน 8 ทุน สำหรับบุคคลทั่วไปและพนักงานธนาคารที่มีความสนใจต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศ ผู้ได้รับทุนจะได้รับประสบการณ์การทำงานที่หลากหลายและท้าทายความสามารถ รวมทั้งได้ร่วมเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ธนาคารสู่โลกการเงินยุคใหม่

ผู้ได้รับทุนยังจะได้เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกในสาขาวิชาที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับสากลในต่างประเทศ อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝรั่งเศส สมาพันธรัฐสวิส ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐสิงคโปร์

สาขาวิชาที่ให้ทุนสำหรับผู้สนใจไปศึกษาต่อปริญญาโทในต่างประเทศ มี 4 ด้าน คือ

 1. ​หมวดสาขาวิชาธุรกิจ ได้แก่ วิชาบริหารธุรกิจ (MBA), การเงิน (Finance), วิศวกรรมการเงิน (Financial Engineering), วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน (Fintech), สถิติ (Statistics) และ การจัดการธุรกิจดิจิทัล (Digital Management)
 2. หมวดสาขาวิชาวิเคราะห์เชิงลึกทางธุรกิจ (Business Analytics)
 3. หมวดสาขาวิชาพัฒนาและการจัดความความยั่งยืน (Sustainability Management)
 4. หมวดสาขาวิชา อื่นๆ ที่สอดคล้องกับทิศทางยุทธศาตร์ของธนาคาร

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อปริญญาโทกับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย จะมีมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่กำหนดไว้ ดังนี้คือ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสาขาวิชาที่กำหนดไว้คือ MBA, MFE, MSF, MIF, M

คุณสมบัติของผู้สมัค

บุคคลทั่วไป

 • สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาวิชา
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.0
 • มีผลสอบด้านภาษาอย่างใดอย่างหนึ่ง TOEFL 213 คะแนนในระบบ CBT หรือ 80 คะแนนในระบบ iBT หรือ IELTS อย่างน้อย 6.0 หรือ ภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ระดับตั้งแต่ N2 ขึ้นไป หรือ ภาษาจีน (HSK) ระดับ 5 ขึ้นไป
 • สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนในหมวดสาขาวิชาทางธุรกิจจะต้องมี GMAT อย่างน้อย 550 คะแนน และสำหรับหมวดสาขาวิชา Business Analytics ต้องมี GRE อย่างน้อย 312 คะแนน
 • สำหรับผู้ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยแล้ว ขอให้ส่งผลคะแนนสอบและจดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัยไปที่อีเมล์ [email protected]

ทั้งนี้ธนาคารกสิกรไทยมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้พัฒนาตัวเอง “ให้คุณเป็นคุณ ได้เต็มศักยภาพ” (Possibility to Make an Impact) โดยผู้ได้รับทุนจะได้รับประสบการณ์ทำงานที่หลากหลาย ท้าทายความสามารถ และกลับมาร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ธนาคารสู่โลกการเงินยุคใหม่ภายหลังจบการศึกษาระดับปริญญาโท

รายละเอียดของผู้สมัครที่เป็นพนักงานธนาคารโปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของธนาคารกสิกรไทย

ผู้สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ https://forms.office.com/r/UA2gGEXrLM​​​ 
ระยะเวลาการเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 15 เมษายน 2566
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพพนักงาน(งานทุนการศึกษา) โทร. 02 470 1361, 02 470 1656 หรือ 02 470 5915 หรือ อีเมล์ได้ที่ [email protected]  ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ Cognitive Test & Personality Test ภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 ผ่านทาง E-mail address ที่ผู้สมัครได้ให้รายละเอียดไว้ในการกรอกฟอร์มสมัครชิงทุนการศึกษา และผู้ที่ผ่านเกณฑ์เท่านั้นจะมีสิทธิในการเข้าสอบCognitive Test & Personality Test โดยจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566 ผ่านระบบออนไลน์

2. ทุน KBank Young Scholarship ประจำปี 2566

มีจำนวน 5 ทุน ธนาคารกสิกรไทยมอบทุนนี้ให้แก่นิสิต/นักศึกษาที่มีความสนใจจะร่วมทำงานกับธนาคาร และมีวัตถุประสงค์จะไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำ 10 อันดับแรกของโลก ความพิเศษของทุนการศึกษานี้ คือในช่วง 3 ปีแรก นักเรียนทุนของธนาคารจะได้มีโอกาสค้นหาความสนใจและความชอบของตัวเอง ได้เข้ามาทำงานร่วมกับทีมงานมืออาชีพในกลุ่มงานที่มีความสำคัญและมีส่วนช่วยผลักดันธุรกิจของธนาคารและบริษัทของธนาคารให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ อาทิ งานด้าน IT/Technology & Fintech, Business Extension & Partnership Management, Beyond Banking & Innovation, Business Data Analytics, Investment Banking และ Regional Business รวมทั้งมีโอกาสได้ทำงานทั้งในไทยและต่างประเทศ อีกทั้งยังจะได้เข้าร่วม Exclusive Program เพื่อช่วยในการ Develop Professional Profile ซึ่งจะเป็นประโยขน์ในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ธนาคารจะเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งช่วงเตรียมตัวศึกษาต่อและระหว่างการศึกษา รวมทั้งการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ทุกคนมีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน และกลับมาร่วมขับเคลื่อนธุรกิจธนาคารและบริษัทของธนาคารให้เติบโตต่อไป

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ​​ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 23 ปี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) และยังเป็นโสดอยู่ หากเป็นผู้ชายต้องผ่าน หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
 2. กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 ในมหาวิทยาลัย หรือมีแผนจะสำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีในปีนี้
 3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.25
 4. มีประสบการณ์เข้าร่วมการแข่งขันหรือได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Business Case Competition จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. เรียนรู้และปรับตัวเร็ว กล้าคิด กล้าลองและกล้าตัดสินใจ ในกรอบของทรัพยากรที่มีเพื่อให้ธุรกิจสำเร็จได้

ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ Cognitive Test & Personality Test ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 เพื่อเข้าสอบ Cognitive Test & Personality Test และ วัดผลภาษาอังกฤษ ในวันที่ 1 เมษายน 2566 (รูปแบบออนไลน์) ผ่านทาง E-mail address และ เบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครได้ให้รายละเอียดไว้ในการสมัครทุนการศึกษา

ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม -วันที่ 15 มีนาคม 2566

หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพพนักงาน(งานทุนการศึกษา) โทร. 02-4701656 หรือ 02-4701361 และ 02-4705915 

หรือที่อีเมล์ [email protected]

Copyright © 2010-2023 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top