ทุน Chevening ประจำปี 2024

ทุน Chevening เกิดขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1983 โดยกระทรวงต่างประเทศของอังกฤษ (the Foreign, Commonwealth & Development Office) และอยู่ภายใต้ความดูแลของ British council หน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุนนักเรียนต่างชาติให้ไปศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักร ทุน Chevening เป็นทุนการศึกษาที่จะมอบให้บุคคลที่มีศักยภาพ มีความเป็นผู้นำที่พิสูจน์ได้ และมีภูมิหลังทางวิชาการที่แข็งแกร่ง นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโครงการปี 1983 ถึงปัจจุบัน ทุน Chevening ได้มอบโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญที่โดดเด่นกว่า 50,000 คน ได้มีโอกาสไปพัฒนาศักยภาพในสหราชอาณาจักร ทุน Chevening ให้การสนับสนุนทางการเงินเต็มรูปแบบเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 1 ปีในมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร https://www.chevening.org/scholarship/thailand/ สำหรับผู้สนใจสอบชิงทุน Chevening ประจำปี 2024 สามารถยื่นใบสมัครสอบชิงทุนการศึกษา 2024/2025 ได้ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2566 (2023) ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 (2023) เวลาเที่ยงวันของประเทศอังกฤษ

https://www.chevening.org/wp-content/uploads/2023/07/Apply-leaflet-Thai.pdf

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

  • เป็นพลเมืองของประเทศหรือดินแดนที่มีสิทธิ์ได้รับทุน Chevening จำนวน 160 ประเทศ
  • จะต้องเดินทางกลับไปยังประเทศที่ถือสัญชาติเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปีหลังจากที่ทุนสิ้นสุดลง
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (โดยทั่วไปแล้วจะเทียบเท่ากับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองในสหราชอาณาจักร 2:1 หรือด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมประมาณ 3.3-3.7 แต่คุณสมบัตินี้อาจจะแตกต่างกันไปบ้างขึ้นอยู่กับหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่เลือกเรียน) ที่สามารถสมัครเข้าเรียนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรได้ภายในเวลาที่ส่งใบสมัคร และลักษณะของหลักสูตร ต้องเริ่มต้นเรียนในปีการศึกษาที่เป็นเทอมฤดูใบไม้ร่วง ( Autumn Term) ต้องเป็นการเรียนแบบ Taught course ไม่ใช่ Research course และเป็นหลักสูตรที่ต้องเรียนในสหราชอาณาจักรเท่านั้น ไม่ใช่หลักสูตรเรียนทางไกล หรือ Part-time รวมทั้งต้องเป็นหลักสูตรที่มีระยะเวลาในการเรียนอย่างน้อย 9 เดือน หรือ 1 ปี เน้นเป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท ไม่ใช่หลักสูตรระดับปริญญาเอก
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อยสองปี (เทียบเท่ากับ 2,800 ชั่วโมง)*
  • สมัครเรียนหลักสูตรมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่แตกต่างกันสามหลักสูตร และได้รับการตอบรับแบบไม่มีเงื่อนไขจากหนึ่งในตัวเลือกเหล่านี้ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2024 เงื่อนไขดังกล่าวคือ จะต้องไปเรียนภาษาอังกฤษก่อน หรือ ไปเรียนเพื่อปรับพื้นฐานที่คนไทยรู้จักกันในชื่อ ” Pre-sessional courses ” เพราะทุน Chevening ที่ได้รับจะไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเรียน Pre-sessional courses https://www.chevening.org/scholarships/who-can-apply/eligibility/

บุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติขอรับทุน Chevening

  • ถือสัญชาติอังกฤษหรือถือสองสัญชาติอังกฤษ (เว้นแต่ผู้สมัครจะเป็นพลเมืองของ British Overseas Territory หรือถือ BN(O) และกำลังสมัครจากฮ่องกง)
  • ถือสถานะผู้ลี้ภัยในประเทศที่ไม่ได้รับสิทธิ์ของ Chevening ผู้สมัครที่เป็นพลเมืองของประเทศที่มีสิทธิ์ได้รับ Chevening และผู้ที่มีสถานะผู้ลี้ภัยในประเทศที่มีสิทธิ์ได้รับ Chevening จะมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา
  • เป็นลูกจ้าง อดีตลูกจ้าง หรือลูกจ้างของญาติ ( คำว่าญาติ หมายถึง พ่อแม่หรือพ่อแม่เลี้ยง พี่น้องหรือพี่เลี้ยง ลูกหรือลูกเลี้ยง คู่สมรส คู่ชีวิตหรือคู่ที่ไม่ได้แต่งงาน (โดยที่คู่สามีภรรยามีความสัมพันธ์ที่คล้ายกับการแต่งงานหรือการเป็นหุ้นส่วนชีวิต(civil partner)เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี)ในรัฐบาลของพระองค์ หรือเคยเป็นลูกจ้างภายในระยะเวลามีอายุไม่เกินสองปีนับจากการเปิดรับสมัครทุน Chevening (นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงสำนักงานต่างประเทศ เครือจักรภพและการพัฒนา สถานทูต/คณะกรรมาธิการระดับสูงของอังกฤษทุกแห่ง โฮมออฟฟิศ, กระทรวงกลาโหม, กรมธุรกิจ, ยุทธศาสตร์พลังงานและอุตสาหกรรม, กรมการค้าระหว่างประเทศและ UKVI), บริติชเคานซิล, มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่ให้การสนับสนุนหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมมหาวิทยาลัยเครือจักรภพ
  • เป็นพนักงาน อดีตพนักงาน หรือพนักงานของญาติ* (ดูความหมายญาติข้างต้น) ที่เคยทำงานทุน Chevening มีสิทธิ์ที่จะสมัคร แต่ถ้าการจ้างงานเกิดขึ้นภายใน 2 ปีที่ผ่านมา จะไม่สามารถขอทุน Chevening Partner Award จากองค์กรที่ทำงานด้วย หรือเคยทำงาน หรือผูกพันกันทางเครือญาติ
  • เคยได้รับทุนจากรัฐบาลอังกฤษไปศึกษาต่อในสหราชอาณาจักรมาแล้ว

สำหรับผู้ที่จบปริญญาโทมาก่อนแล้ว ยังสามารถสมัครขอรับทุน Chevening Award เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทใบที่ 2 ในสหราชอาณาจักรได้ ตราบใดที่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนว่า ทำไมปริญญาโทใบที่ 2 นี้จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายในแผนงานอาชีพและมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในประเทศบ้านเกิดของผู้สมัครได้

อนึ่งคุณสมบัติของบุคคลที่จะนำมาใช้เป็น ผู้อ้างอิง (Referee) หรือเป็นผู้สนับสนุนว่า ผู้สมัครเป็นผู้สมควรที่จะได้รับทุน ต้องไม่ใช่เพื่อนหรือญาติของผู้สมัคร แต่ต้องเป็นผู้ที่รู้จักผู้สมัครดีทั้งในเรื่องความรู้ทางวิชาการของผู้สมัครและในงานอาชีพของผู้สมัคร และสามารถรับรองผู้สมัครในทุกทักษะที่ผู้สมัครมีได้เป็นภาษาอังกฤษ

ข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องการประสบการณ์ในการทำงาน

ประเภทของงานที่มีสิทธิ์สมัครชิงทุน Chevening ได้คือ งานที่เป็นการจ้างงานแบบเต็มเวลา (Full-time employment) การจ้างงานแบบไม่เต็มเวลา (Part-time employment) งานอาสาสมัคร (Voluntary work) การฝึกงานที่ได้รับเงินเดือนหรือไม่ได้รับเงินเดือน (Paid or unpaid internships) ประสบการณ์การทำงานสามารถทำได้ก่อน ระหว่าง หรือหลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรี อย่างไรก็ตาม การจ้างงานภาคบังคับใด ๆ ที่นับรวมอยู่ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีของผู้สมัครจะไม่นับรวมว่าเป็นประสบการณ์ในการทำงาน ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องผ่านเกณฑ์ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลาหนึ่งของการจ้าง ผู้สมัครสามารถส่งอายุงานที่แตกต่างกันได้ถึง 15 ช่วงเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด กล่าวคือผู้สมัครที่เคยเปลี่ยนงานหรือมีตำแหน่งหน้าที่ในงานมากกว่า 15 ตำแหน่ง ให้ใส่ข้อมูลของช่วงเวลาที่มีชั่วโมงทำงานมากที่สุด ถ้าปัจจุบีนกำลังทำงานอยู่ ไม่จำเป็นต้องลาออกจากงาน แค่ควรแจ้งให้นายจ้างทราบว่ากำลังสมัครสอบชิงทุน Chevening ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สมัครลาออกจากงานไปเรียนต่อได้ โปรดอย่าใช้หน้าเว็บไซต์ของทุนไปอ้างอิงเพื่อขอลาออกจากงาน สถานทูตอังกฤษ/คณะกรรมาธิการระดับสูงหรือสำนักเลขาธิการทุน Chevening ไม่สามารถแทรกแซงในเรื่องนี้ได้

การคำนวณจำนวนชั่วโมงในการทำงานเกิดจากการคูณจำนวนสัปดาห์ที่ทำงานด้วยจำนวนชั่วโมงทำงานต่อสัปดาห์ 1 สัปดาห์ทำงานประกอบด้วย 35-60 ชั่วโมง และปีทำงานประกอบด้วย 40-50 สัปดาห์ สิ่งใดก็ตามที่เกินขีดจำกัดสูงสุดสำหรับการจ้างงานเต็มเวลาจะถือว่าไม่มีสิทธิ์นำมาใช้ในการคำนวณ จำนวนชั่วโมงขั้นต่ำที่ผู้สมัครต้องมีก่อนสมัครทุน Chevening มีดังนี้ ทุน Chevening – ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี = 2,800 ชั่วโมง https://www.chevening.org/scholarships/who-can-apply/work-experience/

ทุน Chevening ใช้เวลาในการคัดเลือกผู้สใควรได้รับทุนนานประมาณ 8 เดือน นับจากวันปิดรับสมัคร

ตารางเวลาของการขอรับทุน

ระยะเวลา กำหนดการต่างๆ
12 กันยายน ถึง 7 พฤศจิกายน 2023             ช่วงระยะเวลาการรับสมัคร
8 พฤศจิกายน2023                                 เริ่มคัดกรองผู้สมัครตามเกณฑ์คุณสมบัติ
กลางพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2023คณะกรรมการอิสระจะทำการประเมินใบสมัครที่มีสิทธิ์ทั้งหมด รวมทั้งคะแนนและอันดับของผู้สมัครจะถูกส่งกลับไป
ยังสถานทูตอังกฤษ
ต้นมกราคมถึงกลางกุมภาพันธ์ 2024จัดทำรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อสอบสัมภาษณ์
กุมภาพันธ์ 2024ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องส่งเอกสารอ้างอิง (References)สองฉบับและเอกสารการศึกษาก่อนวันสัมภาษณ์
26 กุมภาพันธ์ถึง 26 เมษายน 2024ผู้สมัครจากทั่วทุกมุมโลกจะถูกสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการของสถานทูตอังกฤษและ High Commissions
มิถุนายน 2024ประกาศผลการสัมภาษณ์
11 กรกฎาคม 2024วันสุดท้ายที่ผู้ผ่านการสัมภาษณ์จะต้องได้รับการตอบรับจากหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรแบบไม่มีเงื่อนไขอย่างน้อยหนึ่งแห่ง และเวลาที่ได้รับจะต้องไม่เกินเวลา 17:00 นาฬิกา BST (เวลาอังกฤษ)
กันยายน/ตุลาคม 2024นักศึกษาทุน Chevening จะต้องเริ่มต้นการศึกษาในสหราชอาณาจักร

Copyright © 2010-2023 GoVisaEdu All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top