ทุนการศึกษา Maastricht University NL-High Potential scholarship

มหาวิทยาลัย Maastricht (UM) มอบทุนการศึกษาเต็มจำนวนจำนวน 24 ทุน มูลค่าทุนละ 30,000 ยูโรต่อหนึ่งปีการศึกษา ทุนนี้จะมอบให้นักศึกษานอกสหภาพยุโรป (EU) ที่มีความสามารถสูงและได้รับการตอบรับเข้าเรียนในระดับปริญญาโท โครงการทุนการศึกษานี้ประกอบด้วยทุนการศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากกองทุนการศึกษามหาวิทยาลัย Maastricht และทุนการศึกษา NL ที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์ของเนเธอร์แลนด์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ของเนเธอร์แลนด์ โดยพุ่งเป้าไปที่นักเรียนต่างชาตินอกสหภาพยุโรป (EU)และนักเรียนต่างชาตินอกเขตเศรษฐกิจยุโรป(EEA) ที่ต้องการศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโทในประเทศเนเธอร์แลนด์

คุณสมบัติของผู้สมัครชิงทุน Maastricht University NL-High Potential scholarship

 1. ุถือสัญชาติในประเทศที่อยู่นอกสหภาพยุโรปและนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EU/EEA), สวิตเซอร์แลนด์ หรือซูรินาม และมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในการที่จะขอวีซ่าเข้าประเทศเนเธอร์แลนด์และขอใบอนุญาตที่จะมีมีถิ่นที่อยู่ในเนเธอร์แลนด์
 2. ไม่ได้เป็นผู้ถือสองสัญชาติจากประเทศในสหภาพยุโรปและเขตเศรษฐกิจยุโรป (EU/EEA)
 3. เป็นผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาโทเต็มเวลาที่มหาวิทยาลัย Maastricht ในปีการศึกษา 2024-2025
 4. มีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามข้อกำหนดการรับเข้าเรียนหลักสูครปริญญาโทนั้นตามที่มหาวิทยาลัย Maastricht กำหนดไว้
 5. ไม่เคยสมัครเข้าเรียนต่อปริญญาโทในประเทศเนเธอร์แลนด์ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนในประเทศเนเธอร์แลนด์สามารถสมัครได้
 6. มีอายุไม่เกิน 35 ปีในวันที่ 1 กันยายน 2024
 7. เป็นผู้มีผลการเรียนยอดเยี่ยมในระดับการศึกษาที่ผ่านมา ดังแสดงไว้ในใบรับรองผลการเรียนล่าสุดหรือได้รับการรับรองให้มีความความเป็นเลิศทางวิชาการ หากผู้สมัครหลายรายมีคุณสมบัติเท่าเทียมกัน มหาวิทยาลัย Mastricht จะให้ความสำคัญกับผู้สมัครที่มีใบรับรองผลการเรียนหรือหนังสือรับรองความเป็นเลิศทางวิชาการที่ได้รับการรับรองที่แสดงให้เห็นว่าผู้สมัครเป็นหนึ่งใน 5% แรกของผู้สมัครโครงการทุนการศึกษาปี 2024-2025

อนึ่ง ทุนการศึกษา Maastricht University NL-High Potential scholarship เป็นทุนการศึกษาที่มีการแข่งขันสูง มีเพียง 2% ของผู้สมัครเท่านั้นที่จะได้รับทุน

ระยะเวลาของการได้รับทุนการศึกษา

 1. 13 เดือนสำหรับหลักสูตรปริญญาโท 1 ปี
 2. 25 เดือนสำหรับหลักสูตรปริญญาโท 2 ปี

จำนวนเงินของทุนการศึกษา

ค่าครองชีพ€ 12,350* (13 เดือน) หรือ € 23,750* (25 เดือน)UM International Services Desk เป็นผู้จ่ายให้นักศึกษา
ค่าประกันสุขภาพ€ 700*จัดเตรียมและชำระเงินโดย UM International Services Desk
ค่าวีซ่า€ 210จัดเตรียมและชำระเงินโดย UM International Services Desk
ค่าเล่าเรียนตามราคาที่จ่ายจริงจัดเตรียมและชำระเงินโดย UM International Services Desk
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมก่อนการศึกษาตามราคาที่จ่ายจริงจัดเตรียมและชำระเงินโดย UM International Services Desk

* หมายความว่า ราคาเปลี่ยนแปลงไปตามปีการศึกษา 2024-2025

ผู้สมัครต้องสมัครหลักสูตรปริญญาโทที่มหาวิทยาลัย Maastricht ก่อนเพื่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ทันทีที่มีบัตรประจำตัวนักศึกษา ผู้สมัครขอรับทุนก็จะสามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ สรุปคือ ผู้สมัครจะต้องได้รับการอนุมัติตอบรับเข้าเรียนต่อตามเงื่อนไขในการเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทของมหาวิทยาลัย Maastricht ก่อนจึงจะสามารถรับทุนการศึกษาได้

ขั้นตอนการขอรับทุน

 • ลงทะเบียน และพิจารณาด้วยว่า จดหมายตอบรับเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาโทตรงตามสาขาวิชาที่จะได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยหรือไม่
 • กรอกใบสมัครขอรับทุนและอัพโหลดเอกสารประกอบ ได้แก่ Curriculum vitae, Letter of motivation, Proof of academic excellence, Personal statement of financial needs, Reference letter 1 ฉบับ, รายละเอียดที่จะติดต่อกับผู้เขียน Reference ให้ https://www.maastrichtuniversity.nl/support/your-studies-begin/international-students-coming-maastricht/scholarships/maastricht
 • วันสุดท้ายของการรับสมัครทุนนี้คือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2024

อย่างไรก็ตาม นักศึกษาโปรดศึกษาข้อมูลทุกด้านให้พร้อมก่อนการตัดสินใจ โดยเฉพาะเรื่องที่อยู่ มหาวิทยาลัย Maastricht ได้ให้ข้อมูลเรื่องที่พักไว้ในหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยด้วย https://www.maastrichtuniversity.nl/support/your-studies-begin/living-maastricht

ตลอดจนเรื่องการใช้ชีวิตระหว่างศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัย Maastricht

Copyright © 2010-2023 GoVisaEdu All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top