ทุนธนาคารกรุงเทพประจำปี 2567

ธนาคารกรุงเทพประกาศรับสมัครชิงทุนการศึกษาทุนการศึกษาระดับปริญญาโทสถาบันต่างประเทศ และสถาบันในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) ประจำปี 2567 รวมจำนวน 25 ทุน เปิดรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2567 โดยจะแบ่งทุนออกเป็น 3 ประเภทคือ https://www.bangkokbank.com/th-TH/About-Us/Bangkok-Bank-Scholarships

 1. ทุนปริญญาโทด้าน Digital & Technology, ESG, Sustainability จำนวน 17 ทุน (ผู้สมัครได้ทั้งพนักงานและบุคคลภายนอก)
 2. ทุนเรียนต่อ MBA จำนวน 5 ทุน (ผู้สมัครได้ทั้งพนักงานและบุคคลภายนอก)
 3. ทุนปริญญาโทด้าน  Finance และอื่นๆ คือด้าน Economics, Digital Marketing และ Law จำนวน 3 ทุน (ผู้สมัครได้เฉพาะพนักงานเท่านั้น)

ทุนปริญญาโทต่างประเทศ

รายละเอียดเรื่องชื่อ สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร รวมทั้งชื่อสาขาวิชาที่ได้รับการตอบรับจากสถาบีนในต่างประเทศ ตามที่ธนาคารกำหนด มีดังนี้

ประเทศสหรัฐอเมริกา

    สาขาวิชา Computer Science, MIS, Computer Engineering, Software Engineering, Innovation, Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Science, Data Analytics, Business Analytics, Big Data, Engineering, Blockchain, Fintech

 • Massachusetts Institute of Technology
 • Columbia University
 • Stanford University
 • University of Illinois at Urbana-Champaign
 • Carnegie Mellon University
 • University of Texas – Austin
 • University of California Berkeley
 • Georgia Institute of Technology
 • Harvard University
 • Yale University
 • Princeton University
 • University of Pennsylvania
 • Cornell University
 • California Institute of Technology
 • University of Washington
 • University of Michigan
 • University of California- Los Angeles
 • Duke University
 • Purdue University
 • University of Southern California

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

สาขาวิชา MBA (เฉพาะหลักสูตร 2 ปี) และสาขาวิชา Finance, ESG, Sustainability และอื่นๆ

 • Stanford University
 • University of Michigan
 • Harvard University
 • Duke University
 • University of Pennsylvania
 • Cornell University
 • Massachusetts Institute of Technology
 • University of Southern California
 • Columbia University
 • University of Texas – Austin
 • University of California Berkeley
 • Carnegie Mellon University
 • Northwestern University
 • Dartmouth College
 • University of California- Los Angeles
 • University of Chicago
 • Yale University
 • University of Virginia
 • New York University
 • University of Washington

ประเทศสหราชอาณาจักร

สาขาวิชา Computer Science, MIS, Computer Engineering, Software Engineering, Innovation, Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Science, Data Analytics, Business Analytics, Big Data, Engineering, Blockchain, Fintech

รวมทั้งสาขาวิชา Finance, ESG, Sustainability และอื่นๆ

 • University of Oxford
 • The University of Edinburgh
 • University of Cambridge
 • The University of Manchester
 • Imperial College London
 • The University of Warwick
 • University College London

สขาวิชา MBA

 • London Business School
 • The University of Manchester

ทุนปริญญาโทในประเทศ

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Full / Flexible Time)Master of Business Administration Program
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Full / Flexible Time)Master of Business Administration program
Master of Computer Science and Technology
Master of Science in Finance
Master Program in Financial Engineering
Master of Arts in Business and Managerial Economics
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Flexible Time)Master of Business Administration Program in Global Management
Master of Science Program in Finance
มหาวิทยาลัยมหิดล (Flexible Time)Master of Business Administration Program
Master of Management in Corporate Finance

คุณสมบัติผู้สมัคร

กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอก

 • อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
 • ต้องมีสัญชาติไทย หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ไม่เคยรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่เป็นความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
 • เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
 • ได้รับการตอบรับ/อยู่ระหว่างรอตอบรับจากสาขาและมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด

กรณีผู้สมัครเป็นพนักงานธนาคาร

 • มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุในหลักเกณฑ์ข้อ 1- 6
 • อายุงานในธนาคาร 1 ปีขึ้นไป
 • ผลประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีมาก (A) ขึ้นไป
 • หัวหน้างานและผู้รับผิดชอบสายงานให้ความเห็นชอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการสมัครรับทุน และเป็นพนักงานที่มีศักยภาพสามารถเติบโตเป็นระดับหัวหน้างานในอนาคตได้

หลักฐานการสมัคร

กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอก

 • รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ อายุรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว
 • ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae) เป็นภาษาอังกฤษ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี
 • สำเนาผลการสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น TOEFL, IELTS, GMAT, GRE
 • ใบตอบรับจากสถาบันการศึกษาที่ธนาคารกำหนด (ถ้ามี)
 • รายละเอียดหลักสูตรและรายวิชา รวมถึงค่าใช้จ่ายในการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ตอบรับมา
 • หนังสือรับรองสำหรับสมัครขอทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจากผู้บังคับบัญชา หรืออาจารย์ ระดับมหาวิทยาลัย (Recommendation Form) ตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด จำนวน 2 ชุด การดาวน์โหลดหนังสือรับรองเข้าไปที่เว็บไซต์ของธนาคาร

กรณีผู้สมัครเป็นพนักงานธนาคาร

 • หลักฐานการสมัครต่างๆ ตามข้อ 1-7
 • หนังสือรับรองจากหัวหน้างานเพื่อสนับสนุนการขอทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจากผู้บังคับบัญชา ตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด การดาวน์โหลดหนังสือรับรองเข้าไปที่เว็บไซต์ของธนาคาร

การสอบ

 • การสอบข้อเขียน ประกอบไปด้วย Aptitude Test, Personality Test,  English Test และ Emotional Intelligence 
 • การสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียนทุนธนาคาร

กำหนดการต่างๆ

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เบื้องต้นรอบที่ 1รอบที่ 2
Aptitude Testมกราคม 2567เมษายน 2567
Personality Testมกราคม 2567เมษายน 2567
English Testมกราคม 2567เมษายน 2567
Emotional Intelligenceมกราคม 2567เมษายน 2567
สอบสัมภาษณ์กุมภาพันธ์ 2567พฤษภาคม 2567
แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณามีนาคม 2567มิถุนายน 2567
หมายเหตุ
 • กรณีที่ผู้สมัครได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยแล้วหรือ ได้รับการตอบรับภายในวันที่ 15 ม.ค. 67  ธนาคารจะพิจารณาให้สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ในรอบที่ 1
 • กรณีที่ผู้สมัครได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัย วันที่ 16 ม.ค. 67 เป็นต้นไป ธนาคารจะทำการพิจารณาให้สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ในรอบที่ 2
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง กำหนดการตามความเหมาะสม

ผู้สนใจเรื่องทุนธนาคารกรุงเทพและมีข้อสงสัย โปรดติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่ หน่วยงานพัฒนาและเตรียมผู้บริหาร สายทรัพยากรบุคคล ชั้น  2  บมจ. ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานพระราม 3 โทร. 0 2296 8358, 0 2685 7842  อีเมล์ [email protected]

ที่มา https://www.bangkokbank.com/th-TH/About-Us/Bangkok-Bank-Scholarships

Copyright © 2010-2024 GoVisaEdu All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top