ทุนธนาคารกสิกรไทยประจำปี 2567

ธนาคารกสิกรไทยเปิดรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปี 2567 (KBank Annual Scholarship) จำนวน 8 ทุน  เพื่อไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกในประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝรั่งเศส สมาพันธรัฐสวิส ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐสิงคโปร์  ใน 4 หมวดสาขาวิชา ดังนี้คือ

1. หมวดสาขาวิชาธุรกิจ อาทิ บริหารธุรกิจ (MBA) การเงิน (Finance) วิศวกรรมการเงิน (Financial Engineering) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน (Fintech)  สถิติ (Statistics) การจัดการธุรกิจดิจิทัล (Digital Management) 

​2. หมวดสาขาวิชาวิเคราะห์เชิงลึกทางธุรกิจ (Business Analytics)

3. หมวดสาขาวิชาพัฒนาและการจัดการความความยั่งยืน (Sustainability Management)

4. หมวดสาขาวิชา อื่นๆ ที่สอดคล้องกับทิศทางยุทธศาสตร์ของธนาคาร

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

 • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาวิชา
 • อายุไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) 
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.0
 • มีผลสอบด้านภาษาอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ TOEFL (Computer based) อย่างน้อย 213 คะแนน หรือ TOEFL (Internet-based) 80 คะแนน หรือ IELTS อย่างน้อย 6.0 
 • สำหรับผู้สมัครทุนประเทศญี่ปุ่น มีคะแนนสอบ JLPT ระดับตั้งแต่ N2 ขึ้นไป และสำหรับผู้สมัครทุนสาธารณรัฐประชาชนจีน HSK ระดับ 5 ขึ้นไป
 • สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนในหมวดสาขาวิชาทางธุรกิจจะต้องมี GMAT อย่างน้อย 550 คะแนน และสำหรับหมวดสาขาวิชา Business Analytics ต้องมี GRE อย่างน้อย 312 คะแนน

มูลค่าของทุนที่ได้รับ

ได้รับเงินทุนการศึกษาเต็มจำนวน (Full Scholarship) โดยการได้รับทุนแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเตรียมตัวศึกษาต่อ และ ช่วงระหว่างการศึกษา หลังจากศึกษาจบจะได้เข้าทำงานที่ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งจะเป็นการเพิ่มทักษะในการทำงาน กับทีมงานมืออาชีพ และมีโอกาสเติบโตเป็นผู้บริหารระดับสูง

เงื่อนไขของการรับทุน

 • ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยตามที่ธนาคารกำหนดให้ได้ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่เซ็นสัญญารับทุนกับธนาคาร
 • ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องกลับมาทำงานที่ธนาคารกสิกรไทยไม่น้อยกว่า 2 เท่า ของระยะเวลาที่ไปศึกษาต่อ
 • หากอยู่ปฏิบัติงานไม่ครบตามกำหนดเวลาดังกล่าว จะต้องชดใช้เงินที่ธนาคารได้จ่ายไปทั้งหมดเกี่ยวกับการศึกษารวมกับค่าปรับอีก 1 เท่า

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน (High Resolution)
 • ใบแสดงผลการศึกษาล่าสุด (Transcript) และสำเนาปริญญาบัตร (ถ้ามี)
 • Updated Resume
 • สำเนาหนังสือแสดงการยกเว้น หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • หนังสือรับรองการทำงาน
 • ผลสอบ GMAT / GRE
 • ผลสอบวัดระดับด้านภาษาอื่นที่สมัคร

ตารางกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการสอบ

 • ช่วงระยะเวลาการสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2567
 • การคัดเลือกคุณสมบัติรอบแรกและการทดสอบ Quantitative Evaluation ในเดือนพฤษภาคม 2567 โดยธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ Cognitive Test & Personality Test ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ผ่านทางอีเมล์ และจะทำการทดสอบในวันที่ 25 พฤษภาคม 2567
 • Group Assessment เดือนมิถุนายน 2567
 • Panel Interview เดิอนกรกฎาคม 2567
 • สอบสัมภาษณ์ครั้งสุดท้าย เดือนสิงหาคม 2567

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 15  พฤษภาคม 2567 ทางเว็บไซต์ https://www.kasikornbank.com/kbankannualscholarship ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทุนการศึกษา ฝ่ายพัฒนาศักยภาพพนักงาน โทร. 02-4701361 หรือ 02-4701656 หรือ 02-4705915 หรืออีเมล [email protected]

Copyright © 2010-2024 GoVisaEdu All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top