ทุนเรียนต่อญี่ปุ่นปี 2025

ขณะนี้รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศรับสมัครผู้สอบชิงทุนไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นในปี 2025 หรือ 2568 ไว้ 4 ประเภท https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/undergraduate.html ได้แก่ ทุนนีกศึกษาปริญญาตรี, ทุนนักศึกษาวิจัย, ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค และทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ

  • ทุนนักศึกษาปริญญาตรี (Undergraduate Students) ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยและจบขี้นมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.50 สำหรับผูสมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระหว่าง 3.30-3.49 และมีผลการทดสอบ JLPT ในระดับ N1 หรือ N2 ก็มีสิทธิ์ยื่นสมัครได้ ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100496814.pdf สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยจะประกาศรายชื่แผู้มีสิทฑิ์สแบข้อเขียนในวันที่ 14 มิถุนายน 2567
  • ทุนนักศึกษาวิจัย (Research Students) ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัย ในปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา ระยะเวลารับทุนการศึกษา 2 ปี หรือ 1 ปี 6 เดือน (รวมเรียนภาษาญี่ปุ่น 6 เดือน) กรณีที่ผู้รับทุนได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ทุนการศึกษาจะขยายเวลาจนจบหลักสูตรตามมาตราฐานที่กำหนดไว้ รับสมัครเดือนพฤษภาคมของทุกปี ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมอย่างน้อย 3.25 หากผู้สมัครมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.0 จะต้องมีเอกสารการผ่านการทดสอบภาษาอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

  • ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค (College of Technology (KOSEN) Students) สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการของประเมศไทยไทย คัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค (KOSEN) ที่ญี่ปุ่นเป็นประจำทุกปี ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปี เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.ชั้นปี 3 และจะจบการศึกษาในเดือนมีนาคมของปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา ผู้สมัครมีคะแนนเฉลี่ยสะสมอย่างต่ำ 3.0 ระยะเวลารับทุนการศึกษา 4 ปี (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1 ปี) รับสมัครโดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการไทย วันปิดรับสมัครคือ วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 https://www.bic.moe.go.th/images/stories/pdf/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%991_C2025_ANNEX.pdf
  • ทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ (Specialized Training College Students) สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย คัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาในสถาบันอาชีวะศึกษาที่ญี่ปุ่นเป็นประจำทุกปี  ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปี เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.ชั้นปี 3 และจะจบการศึกษาในเดือนมีนาคมของปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมอย่างต่ำ 3.0 ระยะเวลารับทุนการศึกษา 3 ปี (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1 ปี) รับสมัครโดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการไทย อ่านรายละเปียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ https://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-31-57/3013-2568

ทั้งทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคและทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ จะต้องจัดส่งเอกสารไปที่ ” สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Copyright © 2010-2024 GoVisaEdu All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top