govisaeduadmin

มหาวิทยาลัยในประเทศโปแลนด์

ประเทศโปแลนด์ได้ปรับโครงสร้างการศึกษาในระดับอุดมศึกษาตามกระบวนการโบโลนย่า (Bologna Process) ภายใต้การกำกับของเขตการศึกษาระดับอุดมศึกษาของยุโรป (European Higher Education Area-EHEA) ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อส่งเสริมเรื่องการยอมรับคุณสมบัติร่วมกันของอุดมศึกษาในยุโรป และแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสของระบบอุดมศึกษา ตลอดจนทำให้เกิดการผ่อนคลาย ความคล่องตัวของบุคลากร และนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาในยุโรป หนึ่งในคุณสมบัติหลักของกระบวนการโบโลนย่าเกี่ยวข้องกับการพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติในแต่ละประเทศ การพัฒนาเกณฑ์และขั้นตอนที่แต่ละประเทศจะใช้เพื่อตรวจสอบว่า กรอบงานระดับชาติเข้ากันได้กับกรอบความครอบคลุมคุณสมบัติของเขตการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งยุโรป (Framework for Qualifications of the European Higher Education Area หรือ FQ-EHEA) โดยระดับการศึกษาประกอบด้วยสามระดับ คือ First Cycle, Second Cycle และ Third Cycle แต่ละระดับจะมีตัวบอกวัดความสามารถและความสำเร็จทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จของระดับนั้น ๆ http://www.ehea.info/page-three-cycle-system EQF หรือ The European Qualification Framework จะเป็นเครื่องมือแปลขนิดหนึ่ง ที่ช่วยในการสื่อสารและเปรียบเทียบระหว่างระบบคุณวุฒิของประเทศต่างๆในยุโรป โดยอ้างอิงจากผลการเรียนรู้ ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ( http://www.ijstr.org/final-print/sep2019/Qualification-Framework-And-Recognition.pdf) โครงสร้างของ Three Cycle …

มหาวิทยาลัยในประเทศโปแลนด์ Read More »

ทำไมการศึกษาต่อที่ประเทศโปแลนด์จึงดูน่าสนใจ

ประเทศโปแลนด์ตั้งอยู่ทางตอนกลางของทวีปยุโรป มีพรมแดนประเทศติดกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐเช็ก สาธารณรัฐสโลวัก สาธารณรัฐยูเครน สาธารรัฐเบราลุส สาธารณรัฐลิทัวเนีย และสหพันธรัฐรัสเซีย ส่วนทางตอนเหนือเป็นพรมแดนตามธรรมชาติคือเป็นแนวยาวเลียบริมฝั่งทะเลบอลติค และแคว้นคาลินินกราดซึ่งเป็นเขตการปกครองของสหพันธรัฐรัสเซีย เมืองหลวงของโปแลนด์คือ กรุงวอร์ซอ ด้วยตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และและภูมิรัฐศาสตร์ ทำให้ประเทศโปแลนดฺ์เหมือนเป็นจุดศูนย์กลางเชื่อมระหว่างยุโรปตะวันตกและยุโรปตะวันออก ทให้มีนักลงทุนจากยุโรปตะวันคก และแม้แต่จากสหรัฐอเมริกาและเอเซียต่างก็เดินทางเข้าไปทำธุรกิจในประเทศโปแลนด์ เช่นเดียวกันในวงการการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาในโปแลนด์ได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง เช่น มีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา มีโครงการทำสัญญาทวิภาคีกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพิ่มขึ้น จนทำให้จำนวนนักศึกษาต่างขาติที่เคลื่อนย้ายเข้าไปเรียนในโปแลนด์มีมากขึ้น เมืองใหญ่ๆในโปแลนด์มีเมืองอะไรบ้าง มาดู 10 อันดับของเมืองที่มีขนาดใหญ่ในโปแลนด์คามจำนวนพลเมืองในเมืองนั้นๆ ได้แก่ https://worldpopulationreview.com/countries/cities/poland ประเทศโปแลนด์มีภาษาของตนเองเรียกว่า ภาษาโปลิซ ( Polish) มีคนพูดภาษาโปลิซมากกว่า 37 ล้านคน อย่างไรก็ตามประเทศโปแลนด์ยังมีผู้ใช้ภาษาอื่นๆในการติดต่อสื่อสารอีก อาทิ เช่น ภาษารัสเซีย ภาษาเยอรมัน ภาษายูเครเนียน ภาษาอาร์เมเนียน และภาษาโรมานิ เป็นต้น https://www.worldatlas.com/articles/what-languages-are-spoken-in-poland.html ประเทศโปแลนด์เป็นสมาชิกของกลุ่มประเทศเชงเก้นตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2007 ประเทศโปแลนด์มีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 9 ในกลุ่มประเทศยุโรป ไม่นับสหพันธรัฐรัสเซีย แต่เป็นอันดับ 7 …

ทำไมการศึกษาต่อที่ประเทศโปแลนด์จึงดูน่าสนใจ Read More »

ทุน GRIPS เพื่อไปศึกษารัฐศาสตร์ที่ประเทศญี่ปุ่นในปี 2021

National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) คือ ชื่อสถาบันที่ให้ทุนนักศึกษาต่างชาติไปศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอกด้านรัฐศาสตร์ที่ประเทศญี่ปุ่น GRIPS ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ.1997 จัดเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีการดำเนินการอย่างเป็นอิสระรูปแบบใหม่ กล่าวคือ เน้นส่งเสริมให้มีการวิจัยเชิงนโยบายระดับสูง และตอบสนองความต้องการต่างๆทั้งในและต่างประเทศ โดยอาศัยความร่วมมือทางปัญญาระหว่างประเทศ และความร่วมมือของสมาชิกชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นทั้งทางการเมือง ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐบาล และนักวิชาการของญี่ปุ่น GRIPS มีประวัติเดิมมาจาก The Graduate School of Policy Science (GSPS) ซึ่งเป็นบัณฑิตวิทยาลัยตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยเอกชนชื่อ Saitama University ในเมือง Saitama เมื่อปีค.ศ.1977 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยครั้งนั้น คือ ส่งเสริมการวิจัยเชิงนโยบายแบบสหวิทยาการที่มีศักยภาพ เพื่อให้ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่เหมาะสมตามสภาพความเป็นจริงของโลก และเพื่อฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและนักวิเคราะห์นโยบายที่รู้จักการใช้วิธีการวิเคราะห์นโยบาย และมีทักษะในการกำหนดนโยบายอยู่แลัว ให้ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และวิธีการอื่นๆเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์นโยบายเพิ่มขึ้นด้วย GSPS ก่อตั้งขึ้นมาในฐานะสถาบันเพื่อการวิจัย และการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในรูปแบบของบัณฑิตวิทยาลัยอิสระที่แยกออกจากหลักสูตรระดับปริญญาตรี ต่อมาในปีค.ศ. 2005 GRIPS ได้ย้ายที่ตั้งใหม่มาอยู่ที่อาคาร Roppongi ในเมืองโตเกียว ซึ่งอยู่ใกล้กับที่ตั้งของหลายกระทรวงในญี่ปุ่น https://youtu.be/u_9yr5KjvRU GRIPS …

ทุน GRIPS เพื่อไปศึกษารัฐศาสตร์ที่ประเทศญี่ปุ่นในปี 2021 Read More »

ทุนรัฐบาลที่น่าสมัครจากเว็บไซต์สำนักงานกพ. ประจำปี 2564

ผู้ที่สนใจจะไปศึกษาต่อต่างประเทศ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมโดยประมาณ 2.75-3.0 (โปรดศึกษาคุณสมบัติของแต่ละทุนอีกครั้ง) ยังมัเวลาเหลืออีก 1 สัปดาห์ก่อนสิ้นปี 2563 ในการเลือกที่จะสมัครสอบชิงทุนทุนรัฐบาลประเภทต่างๆที่ยังคงมีเวลาเหลือให้ยื่นเอกสารสมัครได้อยู่ ทุนรัฐบาลดังกล่าวได้แก่ ทุนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) ได้ทูลเกล้าฯถวายทุนการศึกษาจำนวน 3 ทุน แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานให้นักศึกษาไทยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ ที่สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว โดยผู้สนใจสมัครสอบชิงทุนนี้ ต้องยื่นเอกสารภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) สำหรับ คุณสมบัติของผู้สมัคร และหลักฐานเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นสมัคร สามารถอ่านได้จากเว็บไซต์สำนักงานกพ. https://www.ocsc.go.th/scholarship/king หรือ https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/20201224-prakaasmuulnithi-rabsmakhrthun_skoltech.pdf ทางมูลนิธิเทคโนโลยี่สารสนเทศตามพระราชดำริร่วมกับสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่แห่งชาติ (สวทช) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 หลังจากสอบสัมภาษณ์ในวันที่ …

ทุนรัฐบาลที่น่าสมัครจากเว็บไซต์สำนักงานกพ. ประจำปี 2564 Read More »