EVENT & SCHOLARSHIP

โรงเรียนคาทอลิกในประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการกำเนิดโรงเรียนคาทอลิกในสหรัฐอเมริกาเกิดมาจากแรงผลักดันที่กลัวว่า การปลูกฝังนักเรียนในโรงเรียนของรัฐโดยคุณครูโปรเตสแตนต์จะนำไปสู่การสูญเสียศรัทธาของชาวคาทอลิก ในราวกลางศตวรรษที่ 19 คนส่วนใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นโปรเตสแตนต์ และในช่วงทศวรรษ 1840 เกิดมีการการย้ายถิ่นฐานของชาวคาทอลิกไอร์แลนด์จำนวนมากเข้าไปอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา ชาวคาทอลิกในเมืองใหญ่ๆจึงเริ่มสร้างระบบโรงเรียนในเขตการปกครองของตนเอง ส่วนชาวโปรเตสแตนต์ตอบโต้ด้วยการต่อต้านเงินทุนสาธารณะของโรงเรียนในสังกัด ชาวคาทอลิกยังคงสร้างโรงเรียนประถมของตนแยกตามเขต โดยใช้พี่น้องสตรีที่ได้รับค่าจ้างต่ำมากและไม่ได้จบการศึกษาในระดับวิทยาลัยมาเป็นครู ในขณะที่ระบบโรงเรียนของรัฐ ครูจะได้รับการศึกษาในระดับวิทยาลัย https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Catholic_education_in_the_United_States ความขัดแย้งทางความคิดระหว่างคาทอลิกกีบโปรเตสสแตนต์ และระหว่างโรงเรียนของรัฐและโรงเรียนคาทอลิกมีอยู่มากมายในช่วงศตวรรษที่ 19 รัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริการับรองการแยกโบสถ์และรัฐออกจากกัน ซึ่งหมายความว่าโรงเรียนของรัฐในท้องถิ่นจะไม่แนะนำเรื่องศาสนาในห้องเรียน นักเรียนโรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่ (79 %) เข้าเรียนในโรงเรียนในเครือที่นับถือศาสนาตามที่ก่อตั้ง เด็ก 1.9 ล้านคนลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนคาทอลิก ทำให้โรงเรียนคาทอลิกเป็นองค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาโรงเรียนเอกชน ตามข้อมูลของสมาคมการศึกษาคาทอลิกแห่งชาติ 18.4 % ของนักเรียนทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรียนไม่ใช่ชาวคาทอลิก ซึ่งเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา https://www.fatherly.com/love-money/private-school-vs-public-school-facts-benefits-statistics/ รัฐที่มีจำนวนประชากรเป็นคาทอลิกเรียงตามลำดับมากไปหาน้อย https://www.worldatlas.com/articles/us-states-by-population-of-catholics.html ในท่ามกลางเหตุผลมากมายที่มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการส่งลูกไปเข้าเรียนในโรงเรียนคาทอลิก แต่ก็ยังมีเหตุผลบางประการที่ผู้ปกครองเลือกโรงเรียนคาทอลิกให้บุตรหลานคือ “ มีค่านิยมทางศีลธรรมที่เข้มแข็ง ” เหตุผลนี้ไปสนับสนุนรายงานของศูนย์วิจัยประยุกต์ Apostolate (CARA) ของ มหาวิทยาลัย Georgetown และการศึกษาอีกชิ้นหนึ่งของมหาวิทยาลัย Pennsylvania ได้เปิดเผยว่า “ความสำเร็จไม่ใช่สิ่งสำคัญอันดับหนึ่งสำหรับผู้ปกครองส่วนใหญ่ เรากังวลมากขึ้นว่า ลูกๆ ของเราจะใจดี มีเมตตา …

โรงเรียนคาทอลิกในประเทศสหรัฐอเมริกา Read More »

ทุน Great Scholarship 2022-2023

ทุนการศึกษา Great scholarship เกิดจากความร่วมมือระหว่างบริติชเคานซิล (British Council) กับ 9 มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย แต่ละทุนขะมีมูลค่า 10,000 ปอนด์ เพื่อเป็นส่วนลดค่าเรียนสำหรับนักเรียนต่างขาติที่กำลังสมัครเรียนต่อปริญญาโทที่สหราชอาณาจักรในขณะนี้ และได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่ให้ทุน ในจำนวนทุนทั้ง 9 มี 2 มหาวิทยาลัยที่มอบทุนการศึกษาจำนวน 11,000 ปอนด์ คือ University of Cumbria เป็นทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทวิชาบริหารธุรกิจด้านการจัดการท่องเที่ยว (MBA in Tourism Management) และ University of Derby จำนวน 11,000 ปอนด์ นอกจากนี้ยังมี 2 มหาวิทยาลัยที่มอบทุนการศึกษาด้านความยุติธรรมและกฎหมาย คือ University of Dundee และ University of Kent https://www.britishcouncil.or.th/study-uk/great-scholarships คุณสมบัติผู้รับทุน ถือสัญชาติไทย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และต้องมีแรงจูงใจ และมีความสนใจในสาขาวิชาที่เลือก มีความสามารถทางภาษาอังกฤษตรงตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร …

ทุน Great Scholarship 2022-2023 Read More »

ทุนเรียนต่อออสเตรเลียในปีการศึกษา 2023

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียได้ประกาศมอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทจำนวน 100 ทุน เพื่อสนับสนุนผู้นำอาเซียนรุ่นใหม่ให้ไปศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย และเพื่อให้การประกาศทัศนะของอาเซียนเองต่อภูมิภาคอินโดแปซิฟิก (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific-AOIP) ก้าวต่อไปข้างหน้า และเพื่อเป้าหมายในการก่อตั้งหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศออสเตรเลียกับอาเซียน ทุนการศึกษาออสเตรเลียสำหรับอาเซียนนี้เป็นรางวัลระดับนานาชาติอันทรงเกียรติที่รัฐบาลออสเตรเลียมอบให้แก่ผู้นำรุ่นต่อไปของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อไปศึกษาและทำการวิจัย ผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนที่ยั่งยืนกับประเทศออสเตรเลีย สมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศจะได้รับทุนประเทศละ 10 ทุนการศึกษา ผู้สมัครจะถูกประเมินจากคุณสมบัติทางวิชาชีพและคุณสมบัติส่วนบุคคล ความสามารถทางวิชาการ และศักยภาพที่ผู้สมัครแต่ละท่านมีว่ามีผลเชื่อมโยงกับหนึ่งในสี่วิชาที่ทุนรัฐบาลออสเตรเลียจะมอบให้ไปศึกษาต่อ ได้แก่ ความร่วมมือทางทะเล การเชื่อมต่อ เศรษฐศาสตร์ และการพัฒนาที่ยั่งยืน รัฐบาลออสเตรเลียสนับสนุนผู้สมัครทุกท่านโดยเฉพาะผู้สมัครที่เป็นสตรี ผู้ทุพพลภาพ และกลุ่มชายขอบ https://www.ocsc.org.au/site/?p=3426 วันที่เปิดรับสมัคร คือ 1 กุมภาพันธ์ 2022 และ วันที่ปิดรับสมัคร คือ 29 เมษายน 2022 https://www.dfat.gov.au/people-to-people/australia-awards/australia-awards-scholarships-opening-and-closing-dates สาขาวิชาที่ให้ทุนมี สาขาวิขาคือ https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/australia-awards-asean-information-for-intake.pdf• ความร่วมมือทางทะเล (Maritime)• การเชื่อมต่อ (Connectivity)• เศรษฐศาสตร์ (Economic)• …

ทุนเรียนต่อออสเตรเลียในปีการศึกษา 2023 Read More »

สหราชอาณาจักรยกเลิกมาตราการตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้โดยสารขาเข้าที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

สหราชอาณาจักรประกาศยกเลิกมาตรการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าสหราชอาณาจักร ตั้งแต่เวลา 04.00 น. ของวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ข้อกำหนดในการทดสอบทั้งหมดของผู้โดยสารขาเข้าที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนจะถูกลบออกไปจากะรบบการตรวจสอบผู้โดยสารขาเช้า แต่ผู้โดยสารขาเข้ายังจำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มระบุตำแหน่งผู้โดยสาร หรือแบบฟอร์ม Passenger Locator (PLF) ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย แบบฟอร์ม Passenger Locator (PLF) ใช้เพื่อประกอบมาตรการควบคุมด้านสุขภาพ ส่วนผู้ที่เดินทางมาถึงสหราชอาณาจักรและยังไม่ได้รับได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน จะต้องทำการทดสอบก่อนออกเดินทาง การทดสอบ PCR ในวันที่มาถึง หรือก่อนวันที่ 2 หลังจากที่พวกเขามาถึงสหราชอาณาจักร ส่วนเด็กอายุระหว่าง 12-15 ปีที่อยู่ในประเทศอังกฤษและต้องการเดินทางออกจากประเทศอังกฤษจะสามารถพิสูจน์สถานะการฉีดวัคซีน หรือมีหลักฐานการติดเชื้อมาก่อนผ่าน NHS COVID Pass แบบดิจิทัลได้ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ การเปลี่ยนแปลงการเดินทางนี้สืบเนื่องมาจากความสำเร็จในการรับวัคซีนบูสเตอร์ และเป็นกฎเกณฑ์ใหม่ที่เกิดขึ้นก่อนการปิดภาคเรียนช่วงสั้นๆระหว่าเทอมหรือ Half Term ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ สหราชอาณาจักรประกาศเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565 เรื่องการเปลี่ยนแปลงการเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรด้วยการถอดถอนข้อจำกัดหลายอย่างในการเดินทางเข้าสหราชอาณาจักร ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเวลาตีสี่ของเช้าวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 หมายความว่าสหราชอาณาจักรจะมีพรมแดนที่นักเดินทางสามารถเดินทางผ่านอย่างเสรีมากที่สุดประเทศหนึ่งในยุโรป …

สหราชอาณาจักรยกเลิกมาตราการตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้โดยสารขาเข้าที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 Read More »