EVENT & SCHOLARSHIP

ทุนธนาคารกรุงเทพประจำปี 2566

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ประกาศรับสมัครผู้สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาจากธนาคาร เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทกับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในต่างประเทศ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และสถาบันชั้นนำในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 โดยทุนที่ธนาคารมอบให้นั้นจะมีทั้งหมด 25 ทุนและจะให้ทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานธนาคารกรุงเทพ ทุนในต่างประเทศจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ Digital and Technology มีจำนวน 17 ทุน ทุนกลุ่มนี้จะมอบให้ทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานธนาคาร โดยบุคคลภายนอกและพนักงานธนาคารจะต้องได้รับการตอบรับในสาขาวิชาต่อไปนี้จากมหาวิทยาลัยที่มีรายชื่อตามที่ธนาคารกำหนด MBA มีจำนวน 5 ทุน ให้ทั้งบุคคลภายนอกและพนักงาน โดยบุคคลภายนอกและพนักงานจะต้องได้รับการตอบรับในสาขาวิชาต่อไปนี้จากมหาวิทยาลัยที่มีรายชื่อตามที่ธนาคารกำหนด Finance และอื่นๆ ได้แก่ Economics, Digital Marketing และกฎหมาย มีจำนวน 3 ทุน เฉพาะพนักงานธนาคารเท่านั้น ทุนปริญญาโทในประเทศไทย จะประกอบด้วยรายชื่อสาขาวิชาและชื่อสถาบันการศึกษาที่ธนาคารกำหนด สถาบัน หลักสูตร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Full …

ทุนธนาคารกรุงเทพประจำปี 2566 Read More »

ทุนกพ.ไปเรียนต่อปริญญาตรีในต่างประเทศปี 2566

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือเป็นที่รู้จักกันดีว่า สำนักงานกพ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2566 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) จำนวน 46 ทุน โดยแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆได้ดังนี้คือ ทุนเล่าเรียนหลวง จำนวน 9 ทุน โดยรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน – 25 ตุลาคม 2565 ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทยเป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาในการรับทุน กรณีผู้ได้รับทุนไม่กลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทย จะต้องชดใช้เงินคืนเท่ากับจํานวนเงินทุนที่ได้รับไป ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี 2566 จำนวน 27 ทุน โปรดศึกษารายละเอียดจากเว็บไซต์ทุนของสำนักงานกพ.ข้างต้นเพื่อจะได้ทราบว่า ทุนทั้ง 27 ทุนนั้นเป็นความต้องการของหน่วยงานใด และให้ไปศึกษาต่อสาขาวิชาใด ที่ประเทศใด ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานของทางราชการในกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กําหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน หากผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานของทางราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทําไว้กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นอกจากต้องชดใช้เงินทุนที่ได้รับไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจํานวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศประจําปี 2566 …

ทุนกพ.ไปเรียนต่อปริญญาตรีในต่างประเทศปี 2566 Read More »

รายชื่อมหาวิทยาลัยในประเทศสกอตแลนด์ที่มีค่าใช้จ่ายถูก

Abertay University ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1888 ที่เมือง Dundee (https://www.abertay.ac.uk )มีหลักสูตรที่เป็นจุดเด่นคือ Video Games Education Abertay University เพิ่งจัดตั้ง Abertay cyberQuarter ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาความปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งใหม่มูลค่า 18 ล้านปอนด์ ในมหาวิทยาลัย Abertay มีสาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี อาทิ Biomedical Science, Business Management https://www.abertay.ac.uk/course-search?studyLevel=Undergraduate สำหรับสาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญโท ได้แก่ Accounting and Finance, Applied Artificial Intelligence & User Experience https://www.abertay.ac.uk/course-search?studyLevel=Postgraduate%20Taught ส่วนค่าเล่าเรียนในระดับปริญญาตรีมีแตกต่างกันเล็กน้อยตามสาขาที่เลือกลงทะเบียนเรียน โดยทั่วไปราคาค่าเล่าเรียนจะอยู่ที่ 14,000 ปอนด์ต่อปี สำหรับค่าใช้จ่ายในระดับปริญญาโทขึ้นไปอยู่ระหว่าง 13,750-17,000 ปอนด์ต่อปี Edinburgh Napier University ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1964 ที่เมืองEdinburgh (https://www.napier.ac.uk/) ในช่วงแรกที่มีการก่อตั้ง …

รายชื่อมหาวิทยาลัยในประเทศสกอตแลนด์ที่มีค่าใช้จ่ายถูก Read More »

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น Monbukagakusho: MEXT ประจำปี 2566

รัฐบาลญี่ปุ่นประการรับสมัครผู้สนใจสอบชิงทุนการศึกษาไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นประจำปีการศึกษา 2566 โดยทุนการศึกษาที่ให้มี 7 ประเภท ได้แก่ ทุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (Undergraduate Students)  ทุนนักศึกษาวิจัย (Research Students)  ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี (College of Technology Students)  ทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพพิเศษ (Specialized Training College Students) ทุนญี่ปุ่นศึกษา ทุนนักศึกษาอบรมวิชาชีพครู ทุนนักศึกษาประเภท Young Leaders Program (YLP) ทุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ( Undergraduate Students) ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย  อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปี  สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และจบการศึกษาในเดือนมีนาคมของปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา  ระยะเวลารับทุนการศึกษา 5 ปี และ 7 ปี สำหรับสาขาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1 ปี) ทุนให้ไปเรียนต่อในสาขา …

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น Monbukagakusho: MEXT ประจำปี 2566 Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top