Scholarship

ทุน Great Scholarship 2022-2023

ทุนการศึกษา Great scholarship เกิดจากความร่วมมือระหว่างบริติชเคานซิล (British Council) กับ 9 มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย แต่ละทุนขะมีมูลค่า 10,000 ปอนด์ เพื่อเป็นส่วนลดค่าเรียนสำหรับนักเรียนต่างขาติที่กำลังสมัครเรียนต่อปริญญาโทที่สหราชอาณาจักรในขณะนี้ และได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่ให้ทุน ในจำนวนทุนทั้ง 9 มี 2 มหาวิทยาลัยที่มอบทุนการศึกษาจำนวน 11,000 ปอนด์ คือ University of Cumbria เป็นทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทวิชาบริหารธุรกิจด้านการจัดการท่องเที่ยว (MBA in Tourism Management) และ University of Derby จำนวน 11,000 ปอนด์ นอกจากนี้ยังมี 2 มหาวิทยาลัยที่มอบทุนการศึกษาด้านความยุติธรรมและกฎหมาย คือ University of Dundee และ University of Kent https://www.britishcouncil.or.th/study-uk/great-scholarships คุณสมบัติผู้รับทุน ถือสัญชาติไทย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และต้องมีแรงจูงใจ และมีความสนใจในสาขาวิชาที่เลือก มีความสามารถทางภาษาอังกฤษตรงตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร …

ทุน Great Scholarship 2022-2023 Read More »

ทุนเรียนต่อออสเตรเลียในปีการศึกษา 2023

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียได้ประกาศมอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทจำนวน 100 ทุน เพื่อสนับสนุนผู้นำอาเซียนรุ่นใหม่ให้ไปศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย และเพื่อให้การประกาศทัศนะของอาเซียนเองต่อภูมิภาคอินโดแปซิฟิก (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific-AOIP) ก้าวต่อไปข้างหน้า และเพื่อเป้าหมายในการก่อตั้งหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศออสเตรเลียกับอาเซียน ทุนการศึกษาออสเตรเลียสำหรับอาเซียนนี้เป็นรางวัลระดับนานาชาติอันทรงเกียรติที่รัฐบาลออสเตรเลียมอบให้แก่ผู้นำรุ่นต่อไปของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อไปศึกษาและทำการวิจัย ผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนที่ยั่งยืนกับประเทศออสเตรเลีย สมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศจะได้รับทุนประเทศละ 10 ทุนการศึกษา ผู้สมัครจะถูกประเมินจากคุณสมบัติทางวิชาชีพและคุณสมบัติส่วนบุคคล ความสามารถทางวิชาการ และศักยภาพที่ผู้สมัครแต่ละท่านมีว่ามีผลเชื่อมโยงกับหนึ่งในสี่วิชาที่ทุนรัฐบาลออสเตรเลียจะมอบให้ไปศึกษาต่อ ได้แก่ ความร่วมมือทางทะเล การเชื่อมต่อ เศรษฐศาสตร์ และการพัฒนาที่ยั่งยืน รัฐบาลออสเตรเลียสนับสนุนผู้สมัครทุกท่านโดยเฉพาะผู้สมัครที่เป็นสตรี ผู้ทุพพลภาพ และกลุ่มชายขอบ https://www.ocsc.org.au/site/?p=3426 วันที่เปิดรับสมัคร คือ 1 กุมภาพันธ์ 2022 และ วันที่ปิดรับสมัคร คือ 29 เมษายน 2022 https://www.dfat.gov.au/people-to-people/australia-awards/australia-awards-scholarships-opening-and-closing-dates สาขาวิชาที่ให้ทุนมี สาขาวิขาคือ https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/australia-awards-asean-information-for-intake.pdf• ความร่วมมือทางทะเล (Maritime)• การเชื่อมต่อ (Connectivity)• เศรษฐศาสตร์ (Economic)• …

ทุนเรียนต่อออสเตรเลียในปีการศึกษา 2023 Read More »

ทุน Chevening ประจำปี 2022

รัฐบาลสหราชอาณาจักรกำลังประกาศเปิดรัสมัครสอบชิงทุน Chevening เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสหราชอาณาจักรประจำปีการศึกษา 2022 ทุน Chevening เป็นทุนการศึกษาแบบเต็ม คือ นักศึกษาที่ได้รับทุนจะได้รับเงินทุนที่ครอบคลุมทั้งค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อระดับปริญญาโท ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเดินทางโดยเครื่องบิน คุณสมบัติของผู้สอบชิงทุน ต้องเป็นพลเมืองในประเทศที่มีสิทธิ์ได้รับทุน Chevening ทั่วโลกมีอยู่ประมาณ 160 ประเทศ หรือจะตรวจสอบรายชื่อประเทศที่มีสิทธิ์สมัครสอบขิงทุนได้ที่เว็บไซต์ https://www.chevening.org/apply/ หลังจากได้รับทุนและเรียนจบปริญญาโท ต้องเดินทางกลับไปอยู่ในประเทศที่ผู้สมัครรับทุนถือสัญชาติอยู่เป็นเวลานาน 2 ปี ในกรณีนี้หมายความว่า ผู้สมัครไม่สามารถใช้สิทธิ์ Graduate Route Visa คือ จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการอยู่ทำงานต่อในสหราชอาณาจักรได้ 2 ปีหลังจากจบการศึกษาในสหราชอาณาจักร ในตอนยื่นใบสมัครสอบชิงทุน Chevening ผู้สมัครจะต้องเรียนจบหลักสูตรระดับปริญญาตรีในประเทศของตนแล้ว และจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยนสะสมในช่วงระหว่าง 3.3-3.7 หรือเทียบเท่ากับมาตราฐานของดีกรีในสหราชอาณาจักร คือ Upper Second Class 2:1 Honours Degree แต่ทั้งนี้ก็ยังขึ้นอยู่กับหลักสูตรและนโยบายในการรับเข้าศึกษาต่อของสถาบันในสหราชอาณาจักรที่ผู้สมัครเลือกส่งสมัครด้วย ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปีหรือเทียบเท่ากับ 2,800 ชั่วโมง หรือ 35-60 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ …

ทุน Chevening ประจำปี 2022 Read More »

ทุน GRIPS เพื่อไปศึกษารัฐศาสตร์ที่ประเทศญี่ปุ่นในปี 2021

National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) คือ ชื่อสถาบันที่ให้ทุนนักศึกษาต่างชาติไปศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอกด้านรัฐศาสตร์ที่ประเทศญี่ปุ่น GRIPS ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ.1997 จัดเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีการดำเนินการอย่างเป็นอิสระรูปแบบใหม่ กล่าวคือ เน้นส่งเสริมให้มีการวิจัยเชิงนโยบายระดับสูง และตอบสนองความต้องการต่างๆทั้งในและต่างประเทศ โดยอาศัยความร่วมมือทางปัญญาระหว่างประเทศ และความร่วมมือของสมาชิกชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นทั้งทางการเมือง ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐบาล และนักวิชาการของญี่ปุ่น GRIPS มีประวัติเดิมมาจาก The Graduate School of Policy Science (GSPS) ซึ่งเป็นบัณฑิตวิทยาลัยตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยเอกชนชื่อ Saitama University ในเมือง Saitama เมื่อปีค.ศ.1977 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยครั้งนั้น คือ ส่งเสริมการวิจัยเชิงนโยบายแบบสหวิทยาการที่มีศักยภาพ เพื่อให้ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่เหมาะสมตามสภาพความเป็นจริงของโลก และเพื่อฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและนักวิเคราะห์นโยบายที่รู้จักการใช้วิธีการวิเคราะห์นโยบาย และมีทักษะในการกำหนดนโยบายอยู่แลัว ให้ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และวิธีการอื่นๆเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์นโยบายเพิ่มขึ้นด้วย GSPS ก่อตั้งขึ้นมาในฐานะสถาบันเพื่อการวิจัย และการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในรูปแบบของบัณฑิตวิทยาลัยอิสระที่แยกออกจากหลักสูตรระดับปริญญาตรี ต่อมาในปีค.ศ. 2005 GRIPS ได้ย้ายที่ตั้งใหม่มาอยู่ที่อาคาร Roppongi ในเมืองโตเกียว ซึ่งอยู่ใกล้กับที่ตั้งของหลายกระทรวงในญี่ปุ่น https://youtu.be/u_9yr5KjvRU GRIPS …

ทุน GRIPS เพื่อไปศึกษารัฐศาสตร์ที่ประเทศญี่ปุ่นในปี 2021 Read More »