Student Life

สับสนคำว่า IU กับ IUPUI คืออะไร

Indiana University เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ตั้งอยู่ในรัฐ Indiana รัฐ Indiana ตั้งอยู่ในเขต Midwest ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค่าครองชีพของเขต Midwest จัดว่าค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับรัฐที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตก และทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกา อาณาเขตของรัฐ Indiana ทิศเหนือของรัฐ Indiana อยู่ติดกับรัฐ Michigan ทิศตะวันออกติดกับรัฐ Ohio ทิศใต้ติดกับรัฐ Kentucky และทิศคะวันตกอยู่ติดกับรัฐ Illinois รัฐ Indiana มีเมืองที่มหญ่ที่สุดและเป็นเมืองหลวงของรัฐด้วยชื่อเมือง Indianapolis รัฐ Indiana มีขนาดเนื้อที่ของรัฐใหญ่เป็นอันดับที่ 38 ชื่อเล่นของรัฐ คือ Hoosier State ดังนั้น Hossier จึงใช้เป็นคำเรียกชื่อพลเมืองที่อาศัยอยูในรัฐ Indiana IU หรือ Indiana University เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ Indiana ที่เน้นงานวิจัยเป็นหลัก โดยมีหลักสูตรพื้นฐานเป็นสาย Liberal Arts และ Science US News […]

สับสนคำว่า IU กับ IUPUI คืออะไร Read More »

ระบบการรวมมหาวิทยาลัยแบบ U.of Wisconsin System

University of Wisconsin System คือระบบการรวมมหาวิทยาลัยที่เป็นของรัฐ (Public University) ในรัฐ Wisconsin และเป็น 1 ในระบบการรวมมหาวิทยาลัยที่เป็นของรัฐที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยที่เน้นการทำวิจัย (Research University) จำนวน 2 แห่ง มหาวิทยาลัยที่เน้นทั้งการสอนและการทำวิจัย (Comprehensive University) อีก 11 แห่ง และ วิทยาลัย 2 ปีหรือ Freshman/Sophomore Campus อีก 13 แห่ง University of Wisconsin-Madison จัดเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ (Public University) ที่ใหญ่ที่สุดในรัฐ Wisconsin โดยมี University of Wisconsin-Madison เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของระบบ University of Wisconsin System และเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในรัฐ Wisconsin ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1848 University

ระบบการรวมมหาวิทยาลัยแบบ U.of Wisconsin System Read More »

ระบบ EFTPOS ในประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์คืออะไร

ระบบ EFTPOS ในประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์คืออะไร สิ่งหนึ่งที่ผู้เดินทางไปอยู่ต่างประเทศระยะยาว เช่น นักศึกษา หรือคนไปทำงาน ควรหาข้อมูลเรียนรู้ไว้ก่อนหน้าเดินทางคือ เรื่อง วิธีการใช้เงินในประเทศที่กำลังจะเดินทางไปถึง รวมทั้งการเปิดบัญชีธนาคารในประเทศนั้นๆ ส่วนใหญ่แล้ว ผู้คนในต่างประเทศมักไม่นิยมถือเงินสดไว้ในกระเป๋าเป็นจำนวนมาก และไม่นิยมชำระค่าสินค้าและบริการด้วยเงินสด ยกตัวอย่างเช่น ในสหรัฐอเมริกา คนอเมริกันนิยมชำระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตรเครดิต หรือในบางประเทศ เช่น ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์นิยมชำระค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ EFTPOS ระบบ EFTPOS คืออะไร EFTPOS ย่อมาจากคำว่า Electronic Funds Transfer at point of sale คือ การหักบัญชีเงินฝาก ณ จุดขาย โดยการหักยอดเงินดังกล่าวจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือบัตร และโอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากของร้านค้าผู้รับบัตรทันที  EFTPOS เป็นเทคโนโลยี่ที่ถือกำเนิดมาจากสหรัฐอเมริกาในปีค.ศ. 1981 และใช้กันแพร่หลายในสหรัฐอเมริกาเมื่อปีค.ศ. 1982 Westpac ธนาคารในประเทศออสเตรเลียได้ออกบัตรเดบิต EFTPOS ใช้ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1984 โดยใช้กับสถานีบริการน้ำมัน BP ส่วนประเทศนิวซีแลนด์ Bank

ระบบ EFTPOS ในประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์คืออะไร Read More »

TOEFL iBT คืออะไร ใช้เมื่อไรบ้าง

TOEFL iBT คืออะไร ใช้เมื่อไรบ้าง TOEFL iBT หรือ Test of English as a Foreign Language internet-based Test คือ แบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและความเข้าใจภาษาอังกฤษในระดับวิทยาลัยว่า ผู้ใช้สามารถผนวกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนในเชิงวิชาการได้มากน้อยเท่าไร TOEFL เริ่มใช้ครั้งแรกในช่วงระหว่างปีค.ศ. 1963-1964 TOEFL ได้พัฒนาเปลี่ยนรูปแบบการทดสอบจากการฝนด้วยดินสอดำเพื่อเลือกคำตอบที่ถูกต้องลงบนกระดาษที่เรียกว่า TOEFL Paper-based Test หริอ TOEFL PBT ไปสู่การทำแบบทดสอบผ่านอุปกรณ์คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ในปีค.ศ. 1998 หรือที่เรียกกันว่า TOEFL Computer-based Test หรือ TOEFL CPT ข้อสอบ TOEFL ได้ถูกพัฒนาอยู่เรื่อยๆ เพื่อให้ผู้สอบสามารถผนวก 4 ทักษะคือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนให้ดียิ่งขึ้น จีงได้เกิดการทำแบบทดสอบผ่าน internet ที่เรียกว่า TOEFL

TOEFL iBT คืออะไร ใช้เมื่อไรบ้าง Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top