Uncategorized

Black History Month เริ่มที่ Kent State University

สำหรับผู้สนใจไปศึกษาต่อต่างประเทศ น่าจะได้เรียนรู้เรื่องราววัฒนธรรมของผู้คนในประเทศนั้นๆด้วย นอกเหนือจากไปเพื่อศึกษาหาความรู้ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ เราต่างก็จะเห็นป้ายผ้า หรือบอร์ดประกาษต่างๆ ติดตั้งอยู่ตามหน้าประตูทางเข้าสถานศึกษาว่า Black History Month บางคนอาจสงสัยว่า เขาจัดงานอะไรกัน หรือ ทำไมต้องฉลองกันในเดือนกุมภาพันธ์ Black History Month คือการเฉลิมฉลองประวัติศาสตร์ความเป็นมา การต่อสู้เพื่อให้ได้สิทธิที่เท่าเทียมกันของชาวแอฟริกันอเมริกัน สาเหตุที่เลือกเดือนกุมภาพันธ์ เพราะเป็นเดือนเกิดของบุคคลสำคัญ 2 ท่านของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ชาวแอฟริกันอเมริกัน คือ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ เป็นวันเกิดของ ท่านประธานาธิบดีอับราฮัม ลินคอล์น อับราฮัม ลินคอล์นเป็นผู้ประกาศการเลิกทาส ( Emancipation Proclamation) ในทุกรัฐของสมาพันธรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1863 หลังจากที่อับราฮัม ลินคอล์นได้เข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีได้สามปี ซึ่งต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาครั้งที่ 13 และได้ให้สัตยาบันรับรองในปี 1865 หลังจากสงครามกลางเมือง ให้มีการยกเลิกการเป็นทาสในสหรัฐอเมริกา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ เป็นวันเกิดของ Frederick Douglass …

Black History Month เริ่มที่ Kent State University Read More »

อเมริกาเปิดสอนปริญญาโทกัญชาเพื่อการแพทย์ (Medical Cannabis)

ในขณะที่เมืองไทยเพิ่งผ่านกฎหมายอนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อมเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้แล้ว โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 หลังจากวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานและมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน นอกจากนี้ ปรากฏผลการวิจัยว่าสารสกัดจากกัญชาและพืชกระท่อมมีประโยชน์ทางการแพทย์เป็นอย่างมาก ซึ่งหลายประเทศทั่วโลกได้แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย เพื่อเปิดโอกาสให้มีการอนุญาตให้ประชาชนใช้กัญชา และพืชกระท่อมเพื่อประโยชน์ในการรักษาโรคและประโยชน์ในทางการแพทย์ได้ ทีมนักวิจัยที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกัญชาตลอดช่วงปีที่ผ่านมา แต่พวกเขาสามารถทดลองได้เพียงในหลอดทดลองและกับสัตว์เท่านั้น เนื่องจากกฎหมายไม่อนุญาตให้ทดลองกับมนุษย์ ตามความเห็นของ รศ.ดร. ภญ. นริศา คำแก่น หัวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ การเปลี่ยนแปลงกฎหมายให้ทดลองกับมนุษย์ได้นี้ จะช่วยให้การทำงานวิจัยเกี่ยวกับกัญชาสามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามระเบียบวิธีวิจัยของการค้นพบยาใหม่ (Novel Drug Discovery): https://www.bbc.com/thai/thailand-47288335 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เริ่มมีหลักสูตรเรื่องกัญชาว่า เป็นพืชทางการแพทย์ หรือ Medicinal Plant Chemistry กันในมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี 2017 (พ.ศ. 2560) ส่วนใหญ่จะเป็นหลักสูตรในระดับปริญญาตรี มีบ้างที่เป็นหลักสูตรในระดับปริญญาโท และบางรัฐมีการเปิดเป็นโรงเรียนเพื่อสอนกันตั้งแต่เริ่มต้นปลูกกัญชาและการทำธุรกิจเกี่ยวกับกัญชา ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่า …

อเมริกาเปิดสอนปริญญาโทกัญชาเพื่อการแพทย์ (Medical Cannabis) Read More »

24 รัฐใน 50 รัฐ ของสหรัฐอเมริกามีหลักสูตรปริญญาตรีใน Community College

ระบบวิทยาลัย 2 ปี ( Community College) มีหลักสูตรอนุปริญญา เพื่อนำไปประกอบอาชีพได้เลยทันทีหลังจากจบการศึกษา หรือ ผู้ที่ต้องการเรียนต่อปริญญาตรีสามารถเลือกเรียนหลักสูตรแบบ Transfer program เพื่อโอนย้ายหน่วยกิตไปเรียนต่ออีก 2 ปีในมหาวิทยาลัย โดยมีจุดขายอยู่ที่ค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าในมหาวิทยาลัย แต่ในปัจจุบัน Community College ได้เพิ่มบทบาทในการได้รับอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีได้แล้ว วิชาในระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนใน Community College จะเป็นวิขาที่เอื้อต่อความต้องการแรงงานท้องถิ่นในรัฐนั้นๆของสหรัฐฯ รายชื่อรัฐที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีใน Community College อ่านเพิ่มเติมในเว็บไซต์หน่วยงานทางการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED556034.pdf แผนที่แสดงที่ตั้งว่า มีรัฐใดบ้างที่ Community College เปืดสอนหลักสูตรปริญญาตรี https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/blogs/stateline/2018/04/26/more-community-colleges-are-offering-bachelors-degrees รายชื่อ Community Collegeในแต่ละรัฐที่มีหลักสูตรปริญญาตรีเปืดสอน ชื่อรัฐ ปีที่เริ่มเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี ชื่อเว็บไซต์ West Virginia 1989 Parkersburg West Virginia University: https://catalog.wvup.edu/ProgramPage/Index/5 Utah 1992 Salt Lake Community College: …

24 รัฐใน 50 รัฐ ของสหรัฐอเมริกามีหลักสูตรปริญญาตรีใน Community College Read More »

มารู้จักคำว่า a Pay-to-Stay Scheme กัน

เมื่อปลายปี 2019 ที่ผ่านมา มีข่าวเกี่ยวกับนักศึกษาต่างชาติจำนวน 250 คนในรัฐ Michigan ถูกจับกุมตัวฐานเข้าเมืองผิดวัตถุประสงค์ และมีข่าวเรื่องการที่ Homeland Security Department หรือกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐฯถูกมองภาพจากสื่อและนักการเมืองในสหรัฐฯเองในด้านลบ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติการจับกุมตัวดังกล่าว กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐฯได้ออกแถลงการณฺ์ เรื่องการหลอกตั้งชื่อมหาวิทยาลัยปลอมในสหรัฐอเมริกาขึ้นมาบนเว็บไซต์ของกระทรวงเอง เพื่อหลอกจับกุมนักศึกษาต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายการเข้าเมืองสหรัฐเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2019 รักษาการรองผู้อำนวยการ Derek Benner กล่าวถึงความเข้าใจผิดของสาธารณะชน เรื่องการที่ ICE หรือ Homeland Security Investigations ตั้งชื่อโรงเรียนลับๆคือ University of Farmington ขึ้นมาบนเว็บไซต์ของ Homeland Security Department เพื่อขัดขวางความพยายามของนักศึกษาต่างชาติและนายหน้าหรือเอเจนซี่ ที่ใช้ประโยชน์จากระบบวีซ่านักเรียนชั่วคราวเข้าไปหางานทำในสหรัฐอเมริกา ลองศึกษาวิดีโอการสัมภาษณ์นักศึกษาต่างชาติก่อนรับเข้าเรียนที่ University of Farmington ได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวง https://www.ice.gov/news/releases/ice-acting-deputy-director-sets-record-straight-fraud-investigations-involving สืบเนื่องมาจากข่าวที่ว่า นักศึกษาต่างชาติ 250 คนถูกจับที่เมือง Detroit ในรัฐ Michigan และมีการกล่าวถึงชื่อ University …

มารู้จักคำว่า a Pay-to-Stay Scheme กัน Read More »