Uncategorized

โรงเรียนคาทอลิกในประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการกำเนิดโรงเรียนคาทอลิกในสหรัฐอเมริกาเกิดมาจากแรงผลักดันที่กลัวว่า การปลูกฝังนักเรียนในโรงเรียนของรัฐโดยคุณครูโปรเตสแตนต์จะนำไปสู่การสูญเสียศรัทธาของชาวคาทอลิก ในราวกลางศตวรรษที่ 19 คนส่วนใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นโปรเตสแตนต์ และในช่วงทศวรรษ 1840 เกิดมีการการย้ายถิ่นฐานของชาวคาทอลิกไอร์แลนด์จำนวนมากเข้าไปอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา ชาวคาทอลิกในเมืองใหญ่ๆจึงเริ่มสร้างระบบโรงเรียนในเขตการปกครองของตนเอง ส่วนชาวโปรเตสแตนต์ตอบโต้ด้วยการต่อต้านเงินทุนสาธารณะของโรงเรียนในสังกัด ชาวคาทอลิกยังคงสร้างโรงเรียนประถมของตนแยกตามเขต โดยใช้พี่น้องสตรีที่ได้รับค่าจ้างต่ำมากและไม่ได้จบการศึกษาในระดับวิทยาลัยมาเป็นครู ในขณะที่ระบบโรงเรียนของรัฐ ครูจะได้รับการศึกษาในระดับวิทยาลัย https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Catholic_education_in_the_United_States ความขัดแย้งทางความคิดระหว่างคาทอลิกกีบโปรเตสสแตนต์ และระหว่างโรงเรียนของรัฐและโรงเรียนคาทอลิกมีอยู่มากมายในช่วงศตวรรษที่ 19 รัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริการับรองการแยกโบสถ์และรัฐออกจากกัน ซึ่งหมายความว่าโรงเรียนของรัฐในท้องถิ่นจะไม่แนะนำเรื่องศาสนาในห้องเรียน นักเรียนโรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่ (79 %) เข้าเรียนในโรงเรียนในเครือที่นับถือศาสนาตามที่ก่อตั้ง เด็ก 1.9 ล้านคนลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนคาทอลิก ทำให้โรงเรียนคาทอลิกเป็นองค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาโรงเรียนเอกชน ตามข้อมูลของสมาคมการศึกษาคาทอลิกแห่งชาติ 18.4 % ของนักเรียนทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรียนไม่ใช่ชาวคาทอลิก ซึ่งเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา https://www.fatherly.com/love-money/private-school-vs-public-school-facts-benefits-statistics/ รัฐที่มีจำนวนประชากรเป็นคาทอลิกเรียงตามลำดับมากไปหาน้อย https://www.worldatlas.com/articles/us-states-by-population-of-catholics.html ในท่ามกลางเหตุผลมากมายที่มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการส่งลูกไปเข้าเรียนในโรงเรียนคาทอลิก แต่ก็ยังมีเหตุผลบางประการที่ผู้ปกครองเลือกโรงเรียนคาทอลิกให้บุตรหลานคือ “ มีค่านิยมทางศีลธรรมที่เข้มแข็ง ” เหตุผลนี้ไปสนับสนุนรายงานของศูนย์วิจัยประยุกต์ Apostolate (CARA) ของ มหาวิทยาลัย Georgetown และการศึกษาอีกชิ้นหนึ่งของมหาวิทยาลัย Pennsylvania ได้เปิดเผยว่า “ความสำเร็จไม่ใช่สิ่งสำคัญอันดับหนึ่งสำหรับผู้ปกครองส่วนใหญ่ เรากังวลมากขึ้นว่า ลูกๆ ของเราจะใจดี มีเมตตา …

โรงเรียนคาทอลิกในประเทศสหรัฐอเมริกา Read More »

การศึกษาต่อวิชากฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตรทางกฎหมายที่เปืดสอนในสหรัฐอเมริกาแบ่งตามปริญญาออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ หลักสูตรพื้นฐานหรือหลักสูตร Standard ปริญญาที่จะได้รับจะเป็นปริญญาเชิงวิชาชีพคือ Juris Doctor หรือ J.D. หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Doctor of Jurisprudence เป็นปริญญาแรกและเป็นปริญญาหลักทางกฎหมายชองสหรัฐอเมริกา ผู้สมัครเรียนหลักสูตร J.D. นี้ต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งมาก่อน เช่น จบปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์ หรือจบปริญญาตรีด้านประวัติศาสตร์ หลักสูตร J.D. ใช้เวลาในการเรียนนาน 3 ปี ดูตัวอย่างหลักสูตร J.D. ของมหาวิทยาลัย Columbia : https://www.law.columbia.edu/academics/jd-program-and-curriculum ในปีแรก (1L) จะเป็นการเรียนวืชาบังคับประมาณ 7-8 วิชา ได้แก่ วิชาสัญญา (Contracts) ,วิชาละเมิด (Torts), วิชาทรัพย์ (Property), กฎหมายอาญา (Criminal Law), วิธีพิจารณาความแพ่ง (Civil Procedure), วิขาการวิจัยค้นคว้ากฎหมาย, วิชากฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (Legislation and …

การศึกษาต่อวิชากฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา Read More »

Inspired School โรงเรียนระดับชั้นนำของโลก

Inspired Schools เป็นกลุ่มโรงเรียนระดับพรีเมียมชั้นนำระดับโลกที่มีสมาชิกเป็นโรงเรียนนานาชาติมากกว่า 70 แห่งใน 5 ทวีปคือ ยุโรป, อาฟริกาและตะวันออกกลาง, เอเซียแปซิฟิก และในอเมริกา https://inspirededu.com/our-schools/ ในยุโรปจะมีทั้งโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักร สวิสเซอร์แลนด์ สเปน โปรตุเกส อิตาลี เบลเยี่ยม และแลตเวีย วัตถุประสงค์ของ Inspired School คือ การจัดเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆเพื่อเข้าสู่ความเป็นพลเมืองโลก (Citizens of the World) นักเรียนจะได้รับการเชื่อมต่อจากโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในชุมชนท้องถิ่นของตนไปสู่สังคมระดับนานาชาติ ด้วยหลักสูตรแบบองค์รวมที่มุ่งเน้นไปที่ 3 เสาหลักของความเป็นเลิศ ได้แก่ ความเป็นเลิศทางวิชาการ การกีฬา และศิลปะการแสดง เอกลักษณ์เฉพาะตัวของนักเรียนทุกคนจะได้รับการปลดล็อก นักเรียนจะมีแรงบันดาลใจ มีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงเพื่อบรรลุศักยภาพสูงสุด และเจริญรุ่งเรืองในสังคมต่อไป นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอื่นๆ ในโรงเรียนนานาชาติที่ได้เลือกเข้าไปศึกษาต่อ นักเรียนต่างชาติที่ยังไม่สามารถพูดภาษาท้องถิ่นนั้นๆได้ จะรู้จักการปรับตัวเพื่อเอาตัวรอดด้วยการพูดภาษาอังกฤษ หรือพยายามที่จะหัดพูดภาษาท้องถิ่นทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ทำให้นักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้ภาษาที่ 2 และภาษาที่ 3 ไปในตัว ซึ่งจะกลายเป็นมูลค่าเพิ่มในตัวนักเรียนเพื่อให้รู้วิธีการดำเนินชีวิตในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันในเรื่องเส้นทางอาชีพที่สูงขึ้นและซับซ้อนขึ้น การเลือกหลักสูตรนานาชาติที่มีเปิดสอนทั้ง International Baccalaureate Program( …

Inspired School โรงเรียนระดับชั้นนำของโลก Read More »

ทุน Great Scholarship 2022-2023

ทุนการศึกษา Great scholarship เกิดจากความร่วมมือระหว่างบริติชเคานซิล (British Council) กับ 9 มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย แต่ละทุนขะมีมูลค่า 10,000 ปอนด์ เพื่อเป็นส่วนลดค่าเรียนสำหรับนักเรียนต่างขาติที่กำลังสมัครเรียนต่อปริญญาโทที่สหราชอาณาจักรในขณะนี้ และได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่ให้ทุน ในจำนวนทุนทั้ง 9 มี 2 มหาวิทยาลัยที่มอบทุนการศึกษาจำนวน 11,000 ปอนด์ คือ University of Cumbria เป็นทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทวิชาบริหารธุรกิจด้านการจัดการท่องเที่ยว (MBA in Tourism Management) และ University of Derby จำนวน 11,000 ปอนด์ นอกจากนี้ยังมี 2 มหาวิทยาลัยที่มอบทุนการศึกษาด้านความยุติธรรมและกฎหมาย คือ University of Dundee และ University of Kent https://www.britishcouncil.or.th/study-uk/great-scholarships คุณสมบัติผู้รับทุน ถือสัญชาติไทย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และต้องมีแรงจูงใจ และมีความสนใจในสาขาวิชาที่เลือก มีความสามารถทางภาษาอังกฤษตรงตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร …

ทุน Great Scholarship 2022-2023 Read More »