Uncategorized

Post-Graduate Year คืออะไร

นักเรียนที่เรียนจบขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในต่างประเทศ จะมีทางเลือก 2 ทางคือ ทางที่หนึ่ง เตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเหมือนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในประเทศไทย ทางเลือกที่สองมักเป็นที่นิยมในต่างประเทศ โดยจะเรียกปีที่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนนี้ว่า Gap Year Gap Year จึงเป็นช่วงรอยต่อหลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกับช่วงที่จะเข้าไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัย ในต่างประเทศ นักเรียนที่เลือกจะใช้ชีวิตแบบมี Gap Year มักจะลองหาทางไปฝึกทำงานเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ส่วนบุคคลให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น บางคนอาจจะเลือกวิธีการเดินทางไปทำโครงการพิเศษบางอย่างแทนการฝึกงาน เช่น ไปเป็นอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ และฯลฯ ทางเลือกแบบที่สองนี้ถือว่าเป็นการเลือกใช้ชีวิตในช่วง Gap Year ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะบางอย่างที่จำเป็นในอนาคต เช่น ฝึกการคิดอย่างมีระเบียบแบบแผน ฝึกการตัดสินใจด้วยตนเอง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักการมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ฝึกการเป็นผู้นำ ฝึกการบริหารจัดการเวลา และฯลฯ ทั้งหมดนั้จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนเมื่อเข้าไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา นักเรียนบางคนตัดสินใจทำงานด้วยความจำเป็นบางอย่างก่อนตามด้วยการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาแบบ Part-time ก็ยังมี โรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนหลายแห่งในต่างประเทศได้ได้เล็งเห็นประโยชน์ของการมี Gap Year ขั้นจังหวะก่อนเข้าไปเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา สำหรับประเทศที่ชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาใช้เวลาเรียนนาน 13 ปีอยู่แล้ว Gap Year ส่วนใหญ่คือการไปลองฝึกทำงานดู ในบางประเทศที่การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาใช้เวลาเรียนนาน 12 ปี …

Post-Graduate Year คืออะไร Read More »

ทุน Fulbright ประจำปี 2022

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน หรือ Fulbright ประกาศรับสมัครให้นักศึกษาไทยมาร่วมกันแข่งขันสอบชิงทุน Fulbright (TGS) เพื่อไปศึกษาต่อปริญญาโทหรือปริญญาเอกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 7 ทุน โดยจะเริ่มเรียนในปีการศึกษา 2022 สำหรับทุนนี้จะเปิดรับสมัครทุกสาขาวิชา ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์และพยาบาลศาสตร์ ส่วนสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพแต่ไม่ต้องฝึกปฏิบัติการทางคลินิก สามารถสมัครได้ ระยะเวลาทุนสูงสุดไม่เกิน 2 ปี กำหนดการปิดรับสมัครสอบชิงทุนคือ วันที่ 22 เมษายน 2021 เวลา 17.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย และจะประกาศผลผู้ได้รับทุนในปลายเดือนกรกฎาคม 2021 https://www.fulbrightthai.org/thai-active-scholarship-program/thai-graduate-scholarship-program-tgs ทุน Fulbright มีเงื่อนไขดังนี้ คือ 4 ใน 7 ทุนจะเป็นทุนที่มอบให้กับผู้สมัครในระดับภูมิภาคหรือผู้สมัครที่มาจากต่างจังหวัดมากขึ้น สำหรับทุนทั้งสี่นี้จะมีการมอบหนึ่งทุนโดยยึดหลักบนพื้นฐานของการแข่งขันระหว่างผู้สมัครจากมหาวิทยาลัยที่ได้เกณฑ์มาตรฐานและคุณภาพของฟูลไบรท์ในแต่ละภูมิภาคทั้งสี่ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ทุนที่เหลืออีกสามทุนจะดำเนินการตามการแข่งขันระดับชาติที่เปิดรับผู้สมัครจากมหาวิทยาลัยในทั้งสี่ภูมิภาค ภูมิภาคของการแข่งขันจะถูกกำหนดโดยสถานที่ตั้งของวิทยาเขตที่ผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่หรือได้รับปริญญา อย่างไรก็ตามหากไม่มีผู้สมัครจากภูมิภาคเหล่านั้นตรงตามมาตรฐานระดับสูงของฟุลไบร มูลนิธิการศึกษาไทยอเมริกันขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธรางวัล ทุน Fulbright ที่ได้รับจะได้รับเต็มจำนวนในปีการศึกษาแรก มูลค่าไม่เกิน 35,000 …

ทุน Fulbright ประจำปี 2022 Read More »

ทุนธนาคารกสิกรไทยประจำปี 2564

ธนาคารกสิกรไทยเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 8 ทุน โดยแบ่งทุนออกเป็น 2 ประเภทคือ ทุนสำหรับการศึกษาต่อสถาบันการศึกษาในประเทศ โดยกำหนดให้เรียนในสาขาวิชา MBA หรือ MFE หรือ MSF หรือ MIF หรือ MIM ในมหาวิทยาลัยที่กำหนดคือ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุนสำหรับการศึกษาต่อสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทยกำหนดประเทศที่จะให้ไปศึกษาต่อ 8 ประเทศ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝรั่งเศส สมาพันธรัฐสวิส ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริการพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยกำหนดให้ไปศึกษาสาขาวิชา MBA/Finance หรือ Financial Engineering หรือ International Business หรือ Risk Management หรือ Mathematics, หรือ Statistics หรือ Business Data Analytics (เฉพาะสาขาวิชาสุดท้ายเท่านั้นที่ให้เลือกไปเรียนได้เฉพาะที่ประเทศสหรัฐอเมริกา) …

ทุนธนาคารกสิกรไทยประจำปี 2564 Read More »

ทุนธนาคารกรุงเทพประจำปี 2564

ธนาคารกรุงเทพประกาศรับสมัครผู้สอบชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาโทด้านบรืหารธุรกิจและเทคโนโลยี่จำนวน 25 ทุน โดยมีวัคถุประสงค์หลักคือเพื่อสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมทำงานและพัฒนาธนาคารกรุงเทพให้เป็นธนาคารชั้นนำในเอเซีย โดยธนาคารจะเปิดรับสมัครการสอบชิงทุนระดับปริญญาโทกับสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยผู้สมัครสามรถยื่นใบสใัครออนไลน์ได้ โดยเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของธนาคารกรุงเทพ https://www.bangkokbank.com/th-TH/About-Us/Bangkok-Bank-Scholarships ทุนการศึกษาจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ทุนการศึกษาในประเทศและทุนการศึกษาในต่างประเทศ สำหรับ ทุนการศึกษาในประเทศ จะต้องเป็นหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษจาก 4 สถาบันต่อไปนี้ คือ หลักสูตร MBA จาก สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Full/Flexible Time) หลักสูตร MBA หรือหลักสูตร Master of Computer Science and Information Technology หรือหลักสูตร Master of Science in Finance หรือหลักสูตร Master Program in Financial Engineering หรือหลักสูตร Master …

ทุนธนาคารกรุงเทพประจำปี 2564 Read More »