Uncategorized

ทำไมเนเธอร์แลนด์จึงต้องหยุดรับนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียน

การที่จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเข้าไปศึกษาต่อในประเทศเนเธอร์แลนด์มีเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก น่าจะส่งผลดีต่อประเทศอรเธอร์แลนด์ แต่ในความเป็นจริงรัฐบาลประเทศเนเธอร์แลนด์กลับต้องการให้มหาวิทยาลัยหยุดรับนักศึกษาต่างชาติลง เหตุผลเพราะเนเธอร์แลนด์ไม่สามารถรับมือกับปัญหาในการจัดหาที่พักให้เพียงพอกับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของเนเธอร์แลนด์ Robbert Dijkgraaf ได้เรียกร้องให้มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในประเทศเนเธอร์แลนด์ หยุดรับ สมัครนักศึกษาต่างชาติอย่างจริงจัง ดังรายงานในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2022 DutchReview ได้กล่าวถึงวิกฤตเรื่องการขาดแคลนที่พักอาศัยในเนเธอร์แลนด์ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2022 เฉพาะที่เมืองอัมสเตอร์ดัม เกิดการขาดแคลนที่พักอาศัยถึง 10,000 ห้อง นักศึกษาต่างชาติที่ University of Amsterdam จำนวน 4,720 คน ได้รับการตอบรับว่ามีที่พักให้เพียง 2,416 คน ที่เหลืออีก 2,304 คน ยังคงต้องหาที่พักอาศัยรวมกับผู้ที่ยังหาที่พักไม่ได้เมื่อปีที่แล้วอีก 6,600 คน https://dutchreview.com/news/international-students-told-to-stay-home/ University of Amsterdam เองก็ยอมรับว่า นักศึกษาต่างชาติจำนวนมากในชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 หลายคนยังคงไร้บ้าน (Homeless) ต้องอาศัยนอนบนโซฟาหรือพักอยู่ที่โรงแรมโดยไม่มีที่พักถาวร ต้องจ่ายค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน แต่ก็ยังต้องประสบปัญหาด้านที่อยู่และอาหาร ด้วยแรงกดดันดังกล่าว ทำให้ …

ทำไมเนเธอร์แลนด์จึงต้องหยุดรับนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียน Read More »

ทุนธนาคารกรุงเทพประจำปี 2566

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ประกาศรับสมัครผู้สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาจากธนาคาร เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทกับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในต่างประเทศ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และสถาบันชั้นนำในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 โดยทุนที่ธนาคารมอบให้นั้นจะมีทั้งหมด 25 ทุนและจะให้ทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานธนาคารกรุงเทพ ทุนในต่างประเทศจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ Digital and Technology มีจำนวน 17 ทุน ทุนกลุ่มนี้จะมอบให้ทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานธนาคาร โดยบุคคลภายนอกและพนักงานธนาคารจะต้องได้รับการตอบรับในสาขาวิชาต่อไปนี้จากมหาวิทยาลัยที่มีรายชื่อตามที่ธนาคารกำหนด MBA มีจำนวน 5 ทุน ให้ทั้งบุคคลภายนอกและพนักงาน โดยบุคคลภายนอกและพนักงานจะต้องได้รับการตอบรับในสาขาวิชาต่อไปนี้จากมหาวิทยาลัยที่มีรายชื่อตามที่ธนาคารกำหนด Finance และอื่นๆ ได้แก่ Economics, Digital Marketing และกฎหมาย มีจำนวน 3 ทุน เฉพาะพนักงานธนาคารเท่านั้น ทุนปริญญาโทในประเทศไทย จะประกอบด้วยรายชื่อสาขาวิชาและชื่อสถาบันการศึกษาที่ธนาคารกำหนด สถาบัน หลักสูตร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Full …

ทุนธนาคารกรุงเทพประจำปี 2566 Read More »

อัพเดทข่าวการทำงานระหว่างศึกษาต่อในต่างประเทศ

ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลแต่ละประเทศมักจะอนุญาตให้นักศึกษาต่างชาติทำงานได้ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และ 40 ขั่วโมงต่อสัปดาห์ระหว่างปิดภาคเรียน แต่ในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎใหม่ขึ้นในบางประเทศ และเป็นไปตามช่วงเวลาที่รัฐบาลประเทศนั้นๆกำหนด ประเทษที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎในการทำงานของนักศึกษาต่างชาติที่จะยกมากล่าวมีอยู่ 2 ประเทศ คือ ประเทศแคนาดาและประเทศออสเตรเลีย ประเทศแคนาดา ประเทศแคนาดาเคยมีกฎสำหรับนักเรียนต่างชาติว่า ให้ทำงานได้ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ค.ศ.2022 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตรวจคนเข้าเมือง ผู้ลี้ภัย และสัญชาติ (Minister of Immigration, Refugees and Citizenship) นาย Sean Fraser ได้ประกาศยกเลิกการจำกัดชั่วโมงชั่วคราวที่เคยอนุญาตให้นักศึกษาต่างชาติทำงานนอกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยในแต่ละสัปดาห์ โดยจัดทำเป็นโครงการนำร่องขึ้น โครงการนำร่องนี้จะเริ่มใช้ปฏิบัติการตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 2022 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2023 กับนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนแบบ Full- time เท่านั้น บ้างก็ให้เหตุผลว่า เพราะรัฐบาลพรรคเสรีนิยมกำลังพยายามหาทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานของประเทศแคนาดา ไม่ว่าจะมีความขัดแย้งในเรื่องของการให้เหตุผลในการประกาศยกเลิกการจำกัดจำนวนชั่วโมงของนักศึกษาต่างชาติในการทำงานในระหว่างเรียนเป็นไปเพื่อสื่งใดก็ตาม แต่การเพิ่มจำนวนชั่วโมงในทำงานเหล่านี้จะช่วยให้นักศึกษาต่างชาติมีรายได้เพิ่มมากขึ้นในระหว่างเรียน และยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติได้รับประสบการณ์ในการทำงานเพิ่มขึ้นด้วย …

อัพเดทข่าวการทำงานระหว่างศึกษาต่อในต่างประเทศ Read More »

โรงเรียนรัฐบาลในประเทศแคนาดา

ประเทศแคนาดาเป็นประเทศที่มีการปกครองเป็นระบบสหพันธรัฐ แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 10 จังหวัด (Province) และ 3 เขตปกครอง (Territories) แต่ละจังหวัดในแคนาดามีความเป็นอิสระในการบริหารกิจการภายในของตัวเอง เนื่องจากสภาของจังหวัด (Province) มาจากการเลือกตั้ง และตั้งรัฐบาลมาบริหารงานของจังหวัด (Province) รับผิดชอบต่อสภาจังหวัด รวมทั้งมีรายได้ของตัวเอง ส่วนหน่วยปกครองท้องถิ่นของแคนาดาเกิดมาและอยู่ได้โดยกฎหมายของจังหวัด จํานวนหน่วยปกครองท้องถิ่นที่เรียกว่าเทศบาล หรือหน่วยการปกครองท้องถิ่นประเภทอื่นในแต่ละจังหวัดจึงมีจํานวนไม่เท่ากัน และโครงสร้างของหน่วยปกครองท้องถิ่นในจังหวัดต่าง ๆของแคนาดาก็ไม่จําเป็นต้องเหมือนกัน https://mapcruzin.com/free-maps-canada/canada_pol_1999.pdf 10 จังหวัด (Province) ของแคนาดา ประกอบด้วย จังหวัดอัลเบอร์ตา (Alberta) มีเมืองเอดมอนตัน (Edmonton) เป็นเมืองหลวงของจังหวัด มีประชากร 4,262,635 คน จังหวัดบริติชโคลัมเบีย (British Columbia) มีเมืองวิคตอเรีย (Victoria) เป็นเมืองหลวงของจังหวัด มีประชากร 5,000,879 คน จังหวัดมานิโตบา (Manitoba) มีเมืองวินนิเปก (Winnipeg) เป็นเมืองหลวงของจังหวัด มีประชากร 1,342,153 คน จังหวัดนิวบรุนสวิค (New …

โรงเรียนรัฐบาลในประเทศแคนาดา Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top