Uncategorized

TOEFL Essentials คืออะไร

ETS คือ ชื่อย่อของหน่วยงาน The Educational Testing Service เป็นองค์กรทดสอบและวัดผลทางการศึกษาของเอกชนที่ไม่หวังผลกำไรของประเทศสหรัฐอเมริกา มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง Princeton รัฐ New Jersey ETS ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.1947 ETS ได้ทำการพัฒนาระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียมกันสำหรับทุกคนทั่วโลก ด้วยการคิดค้นการประเมินผลรูปแบบต่าง ๆ ที่อ้างอิงจากการวิจัยอย่างเข้มข้น ETS ตอบสนองความต้องการของบุคคลทั่วไป สถาบันการศึกษา และหน่วยงานรัฐ ด้วยโซลูชันที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับการรับรองครูผู้สอน การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ รวมถึงการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา นอกจากนั้นยังทำการวิจัย วิเคราะห์ และศึกษานโยบายด้านการศึกษาในสหรัฐอเมริกาด้วย https://www.etsglobal.org/fr/en/content/our-history ETS จัดให้มีการสอบ TOEFL ขึ้นครั้งแรกในปีค.ศ.1964 หรือ พ.ศ. 2507 โดยสมาคม Modern Language Association ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ Ford และ Danforth ในปีค.ศ. 1965 College Board และ ETSได้ร่วมมือกันรับผิดชองโครงการทำแบบทดสอบ TOEFL …

TOEFL Essentials คืออะไร Read More »

ทุนก.พ. ประจำปี 2565

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการและพลเรือน หรือ สำนักงานก.พ. ประกาศรับสมัครสอบชิงทุนไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคมถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 โดยประเทศที่ทางสำนักงานกพจัดเตรียมไว้ให้ผู้ได้รับทุนไปศึกษาต่อ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ประเทศออสเตรเลีย และประเทศในภูมิภาคยุโรป เช่น สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สมาพันธรัฐสวิส รวมทั้งประเทศในแถบเอเซีย ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี ทุนส่วนใหญ่ให้ผู้ได้รับทุนได้มีโอกาสศึกษาต่อตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของทุนประเภทต่างๆ, คุณสมบัติผู้สมัครสอบชิงทุน วิธีการสมัครสอบ เอกสารที่ต้องใช้ยื่นในการสมัครสอบชิงทุน การสอบประกอบด้วยข้อสอบประเภทใดบ้าง เงื่อนไขในการรับทุน เกณฑ์การตัดสิน การรายงานตัวและการเข้ารับการอบรมหลังทราบผลสอบ การเพิกถอนทุน รวมทั้งการทำสัญญาเพื่อเข้ารับทุน ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. http://scholar2.ocsc.go.th ทุนการศึกษามีทั้งหมด 5 ประเภท คือ ทุนเล่าเรียนหลวง จำนวน 9 ทุน โดยผู้สมัครมีอายุไม่เกิน 20 ปี เมื่อนับถึงวันที่ 11 …

ทุนก.พ. ประจำปี 2565 Read More »

Duolingo English Test คืออะไร

Duolingo English Test เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปีค.ศ.2014 แต่ในเวลานั้นยังไม่เป็นที่นิยมใช้มากนัก เพราะการทดสอบไม่ได้ประเมินความสามารถทางภาษาแบบวิชาการของผู้สอบ ความสามารถในระดับวาทกรรม หรือความสามารถในการโต้ตอบ และยังมีความอ่อนไหวต่อการโกงและเตรียมการทดสอบ และอื่นๆ ฯลฯ ต่อมาเมื่อ Duolingo English Test เป็นที่รู้จักและยอมรับของมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น Duolingo English Test จึงปรับปรุงแบบทดสอบเปลี่ยน version ใหม่ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ.2019 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15434303.2020.1771343 ประกอบกับเมื่อต้นปีค.ศ. 2020 วิกฤต Covid-19 เพิ่มความรุนแรงขึ้น ทำให้ผู้ที่ต้องการติดต่อไปศึกษาต่อต่างประเทศพบกับอุปสรรคเรื่องศูนย์สอบของแบบทดสอบหลักๆ อาทิ TOEFL iBT, IELTS ต้องถูกสั่งปิด ทำให้นักศึกษาไม่มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษที่จะต้องใช้ยื่นประกอบการสมัครเรียนต่อต่างประเทศ จึงทำให้มหาวิทยาลัยหลายแห่งยอมรับคะแนนสอบของ Duolingo English Test เพิ่มมากขึ้น เพราะ Duolingo English Test เป็นการให้บริการการสอบโดย ผู้สอบไม่ต้องเดินทางไปที่ศูนย์สอบ สามารถสอบที่บ้านได้ และไม่ต้องการทำการนัดหมาย ในการทำข้อสอบ ผู้ทำการทดสอบจะได้รับคำถามยากง่ายแตกต่างกันไป เพราะ Duolingo English Test …

Duolingo English Test คืออะไร Read More »

รัฐ California แหล่งเรียนรู้ศิลปะในสหรัฐอเมริกา

โดยทั่วไป ผู้ที่สนใจไปเรียนต่อทางด้านศิลปะมักจะนึกถึงเมืองในยุโรป เข่น โรม มิลาน ปารีส ลอนดอน หรือ นิวยอร์ค ในประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐนิวยอร์คจะเป็นอันดับต้นๆที่มีปัจจัยหลายอย่างเเกื้อหนุนต่อการไปศึกษาต่อทางด้านศิลปะ เช่น รัฐนิวยอร์คเป็นรัฐหนึ่งใน13 รัฐที่ก่อตัวขึ้นมาในยุคสมัยอาณานิคม ร่องรอยประวัติศาสตร์ที่ฝังลึกในรัฐนิวยอร์กสามารถพบเห็นได้ทั้งในพิพิธภัณฑ์และในสถาปัตยกรรมอันเก่าแก รัฐนิวยอร์คเติบโตจากการเป็นเมืองท่าเรือการค้าที่สำคัญในยุคอาณานิคม 13 แห่ง เนื่องจากนิวยอร์คเป็นรัฐที่ตั้งอยู่ทางฝี่งตะวันออกของประเทศสหรัฐอเมริกา ในข่วงศตวรรษที่ 19 นิวยอร์คจึงเป็นจุดเริ่มต้นของผู้อพยพชาวยุโรปที่ต้องการเข้าไปตั้งรกรากในสหรัฐอเมริกา โดยเริ่มจากคลื่นมหาชนชาวไอริชได้เดินทางไปที่ Castle Clinton ใน ฺBattery Park และต่อมาที่เกาะ Ellis ชาวยุโรปที่อพยพเข้าไปในตอนนั้นเป็นชาวยุโรปตะวันออกและยุโรปใต้ เทพีแห่งสันติภาพก็เกิดในช่วงนี้ และเทพีแห่งสันติภาพได้กลายเป็นสัญญลักษณ์แห่งความหวังของประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงระหว่างปีค.ศ. 1913 ถึง 1974 รัฐนิวยอร์คยังเป็นที่ตั้งของบรรดาตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลกก็แทบจะว่าได้ https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_New_York_(state) เมืองนิวยอร์คมีประวัติศาสตร์มายาวนาน มีพิพิธภัณฑ์มากกว่า 100 แห่ง มีสิ่งประดิษฐ์เป็นแสนชิ้นให้ได้ชมได้ศึกษา ไม่ว่าจะเป็นช่วงยุตก่อนประวัติศาสตร์ถึงยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีห้องสมุดสาธารณะเกือบ 100 แห่ง ทั้งนี้ยังไม่นับรวมห้องสมุดของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งในรัฐนิวยอร์ค การเดินทางไปไหนมาไหนในรัฐนิวยอร์คสะดวกสบายด้วย Subway แม้เครือข่าย Subway จะอยู่ในบริเวณ New …

รัฐ California แหล่งเรียนรู้ศิลปะในสหรัฐอเมริกา Read More »