Uncategorized

วิธีการแลกเงินติดตัวเดินทางเพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศ

นักเรียน นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนเงินประเภทต่างๆได้หลากหลายวิธี เพื่อนำเงินติดตัวเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศได้ ขอให้นักศึกษาอ่านและทำความเข้าใจวิธีการแลกเปลี่ยนเงินทั้ง 5 วิธีก่อนการตัดสินใจ หลายคนนำวิธีการนำเงินติดตัวเดินทางไปใช้ทั้ง 5 วิธี บางท่านเลือกเอาไปใช้เป็นบางวิธี บางท่านใช้บริการทางการเงินของธนาคารในต่างประเทศด้วยเพื่อประหยัดค่าธรรมเนียมระหว่างประเทศ วิธีการที่นักศึกษานิยมนำเงินติดตัวเดินทางไปต่างประเทศมีดังนี้ คือ 1. ดราฟท์ธนาคาร (Bank Draft) เป็นตราสารการเงินประเภทตั๋วแลกเงิน ที่ธนาคารเป็นผู้ออก ระบุชื่อผู้เดินทางและจำนวนเงิน หรืออาจระบุชื่อมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเรียน หรือนำไปเปิดบัญชีกับธนาคารในต่างประเทศ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างศึกษาอยู่ที่ต่างประเทศ ตราสารประเภทนี้ต้องนำไปเข้าบัญชีธนาคารที่เปิดในต่างประเทศก่อน โดยใช้เวลารอขึ้นเป็นเงินสดประมาณ 1-15 วัน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารนั้นๆ ถ้าต้องการรับเป็นเงินสดทันที ให้ลองติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ธนาคารทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศ ถึงความเป็นไปได้ที่จะนำดราฟท์ไปขึ้นเงินสดกับธนาคารที่สั่งจ่ายตราสารนี้ หมายเหตุ ผู้อื่นนำดราฟท์ไปใช้ไม่ได้ เพราะดราฟท์ระบุชื่อผู้รับเงินว่าเป็นใคร หากดราฟท์สูญหาย นักศึกษาสามารถขอให้ธนาคาร (ในประเทศไทย) ที่นักศึกษาไปติดต่อเรื่องซื้อดราฟท์ไว้ออกฉบับใหม่ทดแทนได้ โดยผู้ซื้อต้องแสดงสำเนาการซื้อดราฟท์ และใบแจ้งความต่อธนาคาร ดังนั้นผู้ปกครองควรเป็นผู้ซื้อดราฟท์แทนนักศึกษา เพื่อจะได้ดำเนินการแทนนักศึกษาได้ หากมีความผิดพลาดเกิดขึ้น  กรณีที่นักศึกษาเป็นผู้ชื้อดราฟท์และดราฟท์เกิดการสูญหาย ขณะนั้นนักศึกษายังอยู่ที่ต่างประเทศ ให้นักศึกษาทำหนังสือมอบฉันทะส่งให้ผู้ปกครองดำเนินการขอระงับการจ่ายเงินจากดราฟท์ใบเก่า ค่าธรรมเนียมในการระงับการจ่ายเงินขึ้นอยูกับธนาคารพาณิชย์ที่นักศึกษาซื้อดราฟท์ใบนั้น เช่น ธนาคารอาจจะเรียกเก็บค่าบริการโดยประมาณ 1,000 บาท เป็นต้น หลังจากระงับการจ่ายเงินให้ผู้ที่จะมาขึ้นเงินจากดราฟท์ คนที่ทำเรื่องระงับดังกล่าวในประเทศไทยจะได้รับเงินสดคืนเป็นเงินไทยจากธนาคาร …

วิธีการแลกเงินติดตัวเดินทางเพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศ Read More »

การทำ Notary Public

Notary Public คือการให้มีบุคคลที่ทำหน้าที่รับรองลายมือชื่อ หรือผู้ที่ต้องลงชื่อต่อหน้าในเอกสารนั้นๆ เพื่อรับรองเอกสารนั้นว่า เป็นเอกสารที่ถูกต้องแท้จริงจากต้นฉบับหรือ ทำคำรับรองประเภทอื่นๆ รวมทั้งการลงชื่อในฐานะเป็นพยานในเอกสารนั้น โดยส่วนมากแล้วผู้ที่ต้องการให้ทำ Notary Public มีวัตถุประสงค์จะนำเอกสารเหล่านั้นไปใช้ในต่างประเทศ หรือไปแสดงที่สถานทูตต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ประเทศไทยมีบุคคลที่ทำหน้าที่ Notary Public คือ ทนายความที่ได้รับใบอนุญาตจากสภาทนายความแห่งประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งเรียกกันว่า Notarial services Attorney จะพบได้ที่สำนักงานกฎหมายทั่วๆไป และทนายความผู้นั้นจะต้องได้รับอนุญาตให้ทำ คำรับรองลายมือชื่อและเอกสารจากสภาทนายความอีกหนึ่งใบอนุญาต จึงจะได้ชื่อว่าเป็น Notarial services Attorney ที่มีอำนาจเช่นเดียวกับ Notary Public อย่างแท้จริง อ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandnotary.com/notary_public.php ในที่นี้ จะกล่าวถึงการทำ Notary Public เพื่อการสมัครเรียนต่อในต่างประเทศ