VISA & EDUCATION

การขอขยายเวลาวีซ่าเพื่ออยู่ต่อในสหรัฐในสถานะการณ์โควิด 19

วันที่ 15 เมษายน 2563 กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของประเทศสหรัฐอเมริกา อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าทำงานหลังเรียนจบ (H-1B ) สามารถยื่นเรื่องขอขยายเวลาการอยู่ต่อในสหรัฐอเมริกาได้ https://www.uscis.gov/news/alerts/covid-19-delays-extensionchange-status-filings ในช่วงวิกฤตสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด 19 ที่อาจจะเป็นสาเหตุให้การเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองมีปัญหา อาทิ เช่น การปิดประเทศ สายการบินไม่บินผ่านประเทศตนเอง เป็นต้น การทำเรื่องขอขยายเวลาการอยู่ต่อในสหรัฐอเมริกา เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาการอยู่เกินเวลา (overstay) จากระยะเวลาที่ได้รับการอนุมัติให้อยู่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพราะการอยู่เกินเวลาที่วีซ่ากำหนดอาจส่งผลกระทบทำให้ถูกปฎิเสธวีซ่าได้ หากมีการยื่นคำร้องขอวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกาครั้งต่อๆไป https://economictimes.indiatimes.com/topic/visa-extension ฉบับวันที่ 15 เมษายน 2563 กล่าวถึงนักศึกษาอินเดียที่ได้วีซ่าทำงานหลังจากเรียนจบในสหรัฐอเมริกา วีซ่าทำงานดังกล่าวเรียกว่า H-1B อินเดียเป็นชนขาติที่ได้รับวีซ่าทำงาน H-1B มากที่สุดในบรรดานักศึกษาต่างชาติ เพราะคนเหล่านี้มีความเชี่ยวชาญชำนาญในงานไอทีเป็นพิเศษ แต่ระยะเวลาของวีซ่า H-1B บางคนอาจใกล้เวลาหมดายุ จะต้องเดินทางกลับประเทศของตนเอง บังเอิญช่วงนี้ทั่วโลกประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชิ้อโรคโควิด 19 จึงเกิดปัญหาเหมือนวีซ่าประเภทอื่นๆ คือ วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่านักเรียนว่า แล้วเราจะอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้อย่างไรโดยไม่ผิดกฎหมายการเข้าเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา คำตอบที่ได้รับคือ ให้ลองขอขยายเวลา หรือการเปลี่ยนสถานะวีซ่า เช่น เปลี่ยนสถานะวีซ่าจากท่องเที่ยวเป็นวีซ่านักเรียน เป็นต้น […]

การขอขยายเวลาวีซ่าเพื่ออยู่ต่อในสหรัฐในสถานะการณ์โควิด 19 Read More »

ประกาศขึ้นราคาค่าธรรมเนียมวีซ่าไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐอเมริกา ( Homeland Security Department) ได้มีประกาศขึ้นราคาค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียนประเภท F, M และ J เพื่อไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 โดยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป https://www.ice.gov/news/releases/new-increased-fees-international-students-exchange-visitors-sevp-certified-schools หรือจากเว็บไซต์ https://studyinthestates.dhs.gov/2019/05/sevp-announces-changes-to-program-fees ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเภท F และ M จะขึ้นราคา150 ดอลล่าร์สหรัฐจากราคาเดิม 200 ดอลล่าร์สหรัฐ รวมเป็น 350 ดอลล่าร์สหรัฐ ขณะที่วีซ่าประเภท J จะไม่ได้ขึ้นราคาทุกประเภทของกลุ่มวีซ่า J ได้แก่ วีซ่า J ที่ไปทำงาน Work and Travel, ผู้ไปทำงานเลี้ยงเด็ก Aupair, หรือผู้ไปทำงานเป็น Camp Counselor ยังคงใข้ราคาเดิมคือ 35 ดอลล่าร์สหรัฐ ขณะที่ผู้ที่ได้รับทุนไปเรียนและจะต้องยื่นวีซ่าประเภท J

ประกาศขึ้นราคาค่าธรรมเนียมวีซ่าไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา Read More »

23 Pilot UK University

ที่มาของการหยิบยกหัวข้อนี้ขึ้นมาพูดให้อีกหลายๆท่านที่ยังไม่ทราบ หรือไม่เคยได้ยินเรื่อง 23 Pilot University ให้ได้ทราบกันอีกครั้ง เพราะเจ้าหน้าที่ VFS-UK ในงาน ” Study UK Grand Exhibition” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ได้เอ่ยถึงผู้ที่กำลังจะไปเรียนที่ หนึ่งใน 23 มหาวิทยาลัยนี้ว่า ไม่ต้องยื่นเอกสารรับรองทางการเงิน ทำให้ผู้ปกครองหลายท่านอยากทราบรายชื่อมหาวิทยาลัยทั้ง 23 แห่งว่า มีชื่ออะไรกันบ้าง อนึ่ง แม้ว่าตามหลักการจะไม่ขอดูหลักฐานทางการเงินสำหรับผู้ที่จะขอวีซ่า Tier4 เพื่อไปศึกษาต่อปริญญาโทที่ 23 มหาวิทยาลัยดังกล่าว แต่ในบางกรณีอาจจะมีการขอดูเอกสารทางการเงินเพิ่มเติมได้ ดังนั้น เพิ่อความรอบคอบควรเตรียมเอกสารทางการเงินเผื่อไว้ จะได้ไม่เสียเวลาเมื่อถูกขอให้แสดงหลักฐาน โครงการนำร่องโดยรัฐบาลสหราชอาณาจักรโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในระดับปริญญาโทที่มีหลักสูตรการเรียนเป็นระยะเวลา 13 เดือน ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการขอวีซ่านักเรียน Tier 4 เพื่อเข้าไปศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักร และยังช่วยสนับสนุนให้นักศึกษาที่เรียนจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยทั้ง 23 แห่ง ที่ต้องการเปลี่ยนวีซ่าจากวีซ่านักเรียนไปเป็นวีซ่าทำงาน Tier2 ได้มีช่วงระยะเวลาดำเนินการได้ทัน หมายความว่า นักศึกษาจาก 23 มหาวิทยาลัยนี้

23 Pilot UK University Read More »

วีซ่าทำงานในอเมริกา

วีซ่าไปทำงานในอเมริกา

วีซ่าไปทำงานในอเมริกา วีซ่าไปทำงานในอเมริกา ปัจจุบันคนรุ่นใหม่เมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญา ก็อยากจะมีโอกาสไปทำงานในต่างประเทศ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลที่ต้องการแสดงความเป็นพลเมืองโลก ( Global Citizen) หรือเหตุผลอื่นๆใดก็ตาม เราจะมาดูกันว่า ชาวต่างชาติที่ต้องการจะเดินทางเข้าไปทำงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จะต้องได้รับอนุญาตให้มีวีซ่าประเภทใดกันบ้าง วีซ่าไปทำงานในสหรัฐอเมริกาแบ่งตามลักษณะงานที่เข้าไปทำ ได้แก่ A-3 G-5 B-1 H-1B H-1B1 H-2A H-2B J-1 L O P-1 P-2 P-3 Q-1 เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลหรือความหมายของวีซ่าประเภทต่างๆที่จะเข้าไปทำงานในสหรัฐอเมริกาทั้ง 14 ประเภท คือ https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/employment/temporary-worker-visas.html  อย่างไรก็ตาม บล็อกนี้อยากเชิญชวนให้ผู้สนใจไปทำงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกาลองศึกษา 2 ประเด็นต่อไปนี้ก่อนตัดสินใจไปทำงานที่สหรัฐอเมริกา คือ ความหมายของวีซ่าแต่ละประเภท สิทธิต่างๆขณะทีี่ทำงานในสหรัฐอเมริกา ความหมายของวีซ่าประเภทต่างๆ ประเภทวีซ่า ความหมายของวีซ่า A-3 วีซ่าที่ให้แก่นักการทูต B-1 วีซ่าที่ให้แก่ผู้ช่วยทำงานบ้านนักการทูต G5 วีซ่าประเภท G คือวีซ่าที่ให้กับผู้ทำงานองค์กรระหว่างประเทศ วีซ่าประเภท G มีหลายชนิดคือ G-1, G-2,

วีซ่าไปทำงานในอเมริกา Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top