VISA & EDUCATION

SEVIS – 901 คืออะไร

SEVIS – 901 คืออะไร ค่าธรรมเนียมการจัดการฐานข้อมูลของนักเรียน เพื่อแสดงสถานะของนักเรียน และ ติดตามนักเรียน การจ่ายเงินค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับสถานะของนักเรียน 1.   ถ้าเป็นนักเรียนทุนส่วนตัว ถิอวีซ่าประเภท F-1  จ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่า 200 US$ 2.   ถ้าเป็นนักเรียนสายอาชีพ เช่น ผู้ไปเรียนการเจียระไนเพชรพลอย การทำอาหาร นักเรียนเหล่านี้ถือวีซ่าประเภท M-1 จ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่า 200 US$ 3.  ถ้าเป็นนักเรียนทุน เช่น ทุนฟุลไบร์ท นักเรียนเหล่านี้จะได้รับจดหมายตอบรับประเภท DS – 2019 และ จะถือวีซ่าประเภท J-1 จ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่า  180 US$ 4.  ผู้ที่มีวัตถุประสงค์เข้าไปทำงานในสหรัฐช่วงปิดภาคเรียน เช่น โครงการ work and travel คนกลุ่มนี้จะได้วีซ่าประเภท J-1 ที่มีอายุ 4  เดิอน จ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่า 35 […]

SEVIS – 901 คืออะไร Read More »

เอกสารที่ใช้ขอวีซ่านักเรียน (F-1)

ในการยื่นขอวีซ่านักเรียน ถ้าผู้ยื่นเตรียมเอกสารครบทั้งหลักฐานการเรียนและการเงิน อีกทั้งแสดงความจริงใจในการตอบคำถามให้กงสุลเห็นว่า ตั้งใจจะไปเรียนต่อจริงๆแล้วจะกลับมาอยู่ประเทศไทยหลังจากเรียนจบ ผู้ยื่นขอวีซ่าจะไม่ถูกปฏิเสธวีซ่าอย่างแน่นอน เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่ามีดังนั้คือ 1.   จดหมายตอบรับจากสถานศึกษา หรือ ที่เรียกว่า I-20 2.   ใบเสร็จแสดงว่า จ่ายค่า SEVIS -901 แล้ว จำนวน   200 US$ 3.   ใบเสร็จจากไปรษณีย์แสดงว่า จ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าสหรัฐเมริกาแล้ว จำนวน 4,454 บาท 4.    รูปถ่าย จำนวน 1 ใบ ขนาด 2 นิ้ว คูณ 2 นิ้ว พื้นด้านหลังเป็นสีขาว เห็นใบหูทั้ง 2 ข้าง 5.     transcript แสดงผลการเรียน 6.     หนังสือเดินทาง 7.     กรอกแบบฟอร์ม DS-156  ในเว็บไซต์    http://evisaforms.state.gov  แล้ว

เอกสารที่ใช้ขอวีซ่านักเรียน (F-1) Read More »

การขอวีซ่านักเรียน (F-1)โดยการนัดวันสัมภาษณ์ล่วงหน้า

การขอวีซ่านักเรียนเข้าสหรัฐ นักเรียนต้องทำการนัดหมายวันสอบสัมภาษณ์ก่อนที่จะเข้าไปยื่นเอกสารสัมภาษณ์ที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพ โดยเข้าไปจองคิวนัดสอบสัมภาษณ์ได้ที่  http://thailand.us-visaservices.com  การนัดหมายวันสัมภาษณ์วีซ่าทำได้ 2 ทางคือ นัดหมายทางเว็บไซต์ กับ นัดหมายทางโทรศัพท์ คนส่วนใหญ่เลือกนัดหมายทางเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นนัดหมายแบบใดก็ตามต้องจ่ายค่าทำการนัดหมายวันยื่นเอกสารวีซ่าก่อน ถ้าเป็นการนัดหมายทางเว็บไซต์จ่ายค่านัดหมาย 408 บาท (หรือเทียบเท่ากับ US$12) ถ้าเป็นการนัดหมายทางโทรศัพท์จ่ายค่านัดหมาย 680 บาท( หรือเทียบเท่ากับ US$20) การจ่ายเงินค่านัดหมายมีคำศัพท์ที่ใช้เรียกขานกันคือ การซื้อ Pin หรือรหัสเข้าใช้เฉพาะ การซื้อรหัสเข้าใช้เฉพาะ (PIN) ทำได้ 2 ทางคือ 1. ซื้้อรหัสเข้าใช้เฉพาะ (PIN) ได้ที่ทำการไปรษณีย์ เมื่อซื้อแล้วสามารถใช้รหัสเข้าใช้เฉพาะ (PIN) นี้ได้ หลังเวลา 13.00 น. ของวันทำการถัดไปเท่านั้น เช่น หากซื้อรหัสเข้าใช้เฉพาะ (PIN) ในวันจันทร์ รหัสจะใช้ได้หลังบ่ายโมงของวันอังคาร แต่ถ้าซื้อรหัสเข้าใช้เฉพาะ (PIN) ในวันศุกร์ รหัสจะใช้ได้หลังบ่ายโมง ของ วันจันทร์ ซึ่งเป็นวันทำการถัดไปเท่านั้น 2.ใช้บัตรเครดิตในการจ่ายค่านัดหมาย

การขอวีซ่านักเรียน (F-1)โดยการนัดวันสัมภาษณ์ล่วงหน้า Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top