VISA l USA

การขอขยายเวลาวีซ่าเพื่ออยู่ต่อในสหรัฐในสถานะการณ์โควิด 19

วันที่ 15 เมษายน 2563 กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของประเทศสหรัฐอเมริกา อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าทำงานหลังเรียนจบ (H-1B ) สามารถยื่นเรื่องขอขยายเวลาการอยู่ต่อในสหรัฐอเมริกาได้ https://www.uscis.gov/news/alerts/covid-19-delays-extensionchange-status-filings ในช่วงวิกฤตสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด 19 ที่อาจจะเป็นสาเหตุให้การเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองมีปัญหา อาทิ เช่น การปิดประเทศ สายการบินไม่บินผ่านประเทศตนเอง เป็นต้น การทำเรื่องขอขยายเวลาการอยู่ต่อในสหรัฐอเมริกา เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาการอยู่เกินเวลา (overstay) จากระยะเวลาที่ได้รับการอนุมัติให้อยู่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพราะการอยู่เกินเวลาที่วีซ่ากำหนดอาจส่งผลกระทบทำให้ถูกปฎิเสธวีซ่าได้ หากมีการยื่นคำร้องขอวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกาครั้งต่อๆไป https://economictimes.indiatimes.com/topic/visa-extension ฉบับวันที่ 15 เมษายน 2563 กล่าวถึงนักศึกษาอินเดียที่ได้วีซ่าทำงานหลังจากเรียนจบในสหรัฐอเมริกา วีซ่าทำงานดังกล่าวเรียกว่า H-1B อินเดียเป็นชนขาติที่ได้รับวีซ่าทำงาน H-1B มากที่สุดในบรรดานักศึกษาต่างชาติ เพราะคนเหล่านี้มีความเชี่ยวชาญชำนาญในงานไอทีเป็นพิเศษ แต่ระยะเวลาของวีซ่า H-1B บางคนอาจใกล้เวลาหมดายุ จะต้องเดินทางกลับประเทศของตนเอง บังเอิญช่วงนี้ทั่วโลกประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชิ้อโรคโควิด 19 จึงเกิดปัญหาเหมือนวีซ่าประเภทอื่นๆ คือ วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่านักเรียนว่า แล้วเราจะอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้อย่างไรโดยไม่ผิดกฎหมายการเข้าเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา คำตอบที่ได้รับคือ ให้ลองขอขยายเวลา หรือการเปลี่ยนสถานะวีซ่า เช่น เปลี่ยนสถานะวีซ่าจากท่องเที่ยวเป็นวีซ่านักเรียน เป็นต้น […]

การขอขยายเวลาวีซ่าเพื่ออยู่ต่อในสหรัฐในสถานะการณ์โควิด 19 Read More »

ประกาศขึ้นราคาค่าธรรมเนียมวีซ่าไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐอเมริกา ( Homeland Security Department) ได้มีประกาศขึ้นราคาค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียนประเภท F, M และ J เพื่อไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 โดยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป https://www.ice.gov/news/releases/new-increased-fees-international-students-exchange-visitors-sevp-certified-schools หรือจากเว็บไซต์ https://studyinthestates.dhs.gov/2019/05/sevp-announces-changes-to-program-fees ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเภท F และ M จะขึ้นราคา150 ดอลล่าร์สหรัฐจากราคาเดิม 200 ดอลล่าร์สหรัฐ รวมเป็น 350 ดอลล่าร์สหรัฐ ขณะที่วีซ่าประเภท J จะไม่ได้ขึ้นราคาทุกประเภทของกลุ่มวีซ่า J ได้แก่ วีซ่า J ที่ไปทำงาน Work and Travel, ผู้ไปทำงานเลี้ยงเด็ก Aupair, หรือผู้ไปทำงานเป็น Camp Counselor ยังคงใข้ราคาเดิมคือ 35 ดอลล่าร์สหรัฐ ขณะที่ผู้ที่ได้รับทุนไปเรียนและจะต้องยื่นวีซ่าประเภท J

ประกาศขึ้นราคาค่าธรรมเนียมวีซ่าไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา Read More »

วิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าสหรัฐอเมริกา

วิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกา สามารถทำได้ 2 วิธี โดยผู้ยื่นขอวีซ่าเป็นผู้ตัดสินใจเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง แต่วิธีที่สะดวกและเป็นที่นิยมกันมากคือ วิธีการชำระเป็นเงินสดผ่านธนาคารศรีอยุธยา การชำระเงินทั้ง 2 ประเภทมีดังนี้ คืิอ 1. การชำระเงินด้วยวิธีการโอนเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ – Electronic Funds Transfer (EFT) จากเว็บไซต์ของ ustraveldocs: http://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-paymentinfo.asp  ได้ชี้แจงวิธีการโอนเงินแบบ EFT ไว้ว่า ” ผู้สมัครสามารถชำระค่าธรรมเนียมยื่นคำร้องขอวีซ่าชั่วคราวด้วยการโอนเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EFT) โดยตรงจากบัญชีธนาคารของท่าน ซึ่งธนาคารเจ้าของบัญชีของผู้สมัคร อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ด้วย ” หลายท่านอาจมีข้อสงสัยว่าวิธีการโอนเงินแบบ Electronic Funds Transfer คืออะไร การโอนเงินแบบ Electronoic Funds Transfer สามารถทำได้หลายวิธี  ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้คำนิยามความหมายของวิธีการโอนเงินแบบ EFT ไว้ว่า หากเป็นการโอนเงิน ณ จุดชำระค่าสินค้าหรือ Electronic Funds Transfer at Point of Sale หมายถึง ระบบการชำระเงินค่าสินค้า ณ

วิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าสหรัฐอเมริกา Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top