การเตรียมตัวเดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา (ตอนที่ 4)

ก่อนที่นักศึกษาจะเดินทางออกจากประเทศไทย ให้เตรียมค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์สถานศึกษาที่ตอบรับเข้าเรียนว่า แนะนำการเดินทางไปถึงสถานศึกษาได้อย่างไร กรณีนักศึกษาไม่มีเพื่อนไปรับที่สนามบิน นักศึกษาจะทำได้ดังนี้คือ 1. ถ้าเป็นหลักสูตรเรียนภาษา มักจะมีบริการมารับที่สนามบิน ให้เลือกใช้บริการนี้ ถ้าไม่มั่นใจที่จะเดินทางเองคนเดียว 2. บางสถานศึกษา เมื่อใกล้เวลาเปิดภาคเรียน จะมีบริการไปรับที่สนามบินฟรี แต่บริการดังกล่าวจะกำหนดวันและช่วงเวลาที่ชัดเจน ถ้านักศึกษาไม่ได้เดินทางในช่วงวันเวลาดังกล่าว ก็ไม่สามารถขอรับบริการนี้ได้ 3. มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะมีคำอธิบายที่ชัดเจน ถึงวิธีเดินทางไปยังมหาวิทยาลัย ยกตัวอย่าง เช่น http://www.k-state.edu/oip/prearrival/travel.htm ( เว็บไซต์ของ Kansas State University) Travel Information MANHATTAN REGIONAL AIRPORT: You can fly directly to the Manhattan Regional Airport (Airport code MHK).  This airport is conveniently located just a few miles away …

การเตรียมตัวเดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา (ตอนที่ 4) Read More »

การเตรียมตัวเดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา (ตอนที่ 3)

เมื่อเครื่องบินลงจอดที่จุดแวะพักเครื่องบิน (Transit) ณ เมืองใดเมืองหนึ่งในเอเซีย เช่น ที่สนามบินนาริตะ ผู้โดยสารจะต้องนำกระเป่า Carry-on ลงมาจากเครื่องบิน และเดินไปพักในห้องพักรอผู้โดยสารของเที่ยวบินถัดไป กรณีผู้โดยสารเปลี่ยนสายการบินที่เดินทาง ไม่ใช่สายการบินเดียวกันกับที่ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ ให้ผู้โดยสารตรวจสอบด้วยว่า ห้องพักผู้โดยสารที่จุด Transit อยู่ที่  Satellite หรือ Terminal ใด ถ้าไม่แน่ใจให้สอบถามเจ้าหน้าที่สนามบิน เพื่อจะได้ไม่นั่งรอผิดห้องพักรอ อนึ่ง ควรเปลี่ยนเวลาทุกครั้ง ที่มีการเปลี่ยนเมือง เพื่อจะได้ไม่ผิดพลาดเรื่องเวลาเครื่องบินออก ก่อนหน้าที่เครื่องบินจะลงจอดที่ Port of Entry เจ้าหน้าที่ต้อนรับบนเครื่องบินจะแจกแบบฟอร์มสองชุดข้างล่างนี้ 1. แบบฟอร์มเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา  หรือ I-94  นักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่   https://www.youtube.com/watch?v=_CTcqV0dJHE รูปบน เป็นเนื้อหาแบบฟอร์ม I-94 ฉบับเต็ม รูปล่าง เป็นแบบฟอร์มที่ Immigration Officer ตรวจลงตราแล้วฉีกออกส่วนหนึ่ง เจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองคืน I-94 ส่วนที่ฉีกออกแล้ว(ส่วนเล็กๆภาพบน)ให้ผู้โดยสาร เพื่อให้ผู้โดยสารคืนให้เจ้าหน้าที่สายการบิน เวลาจะเดินทางออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อกลับประเทศไทย 2. Custom Declaration form  …

การเตรียมตัวเดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา (ตอนที่ 3) Read More »

การเตรียมตัวเดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา (ตอนที่ 2)

เมื่อนักศึกษาเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ให้ตรงไปที่เคาน์เตอร์ check-in ของสายการบินที่นักศึกษาจะต้องเดินทาง ณ จุดนี้ เจ้าหน้าที่สายการบินนั้นๆจะสอบถามผู้โดยสารว่า ใครจัดกระเป๋าให้ และมีเจล หรือของเหลวในกระเป๋า Carry-on หรือไม่ หลังจากนั้น บางสายการบินจะมีหน้าจอมอนิเตอร์อยู่ที่เคาน์เตอร์ Check-in ที่หันหน้าจอเข้าหาผู้โดยสาร เพื่อให้ผู้โดยสารเช็ค Boarding Pass เอง นักศึกษาบางรายที่ทำไม่ได้ ให้ขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สายการบินนั้นๆ บางสายการบินไม่มีจอมอนิเตอร์ที่หันออกให้ผู้โดยสารเลือกที่นั่งเอง เจ้าหน้าที่ยังช่วยทำให้ผู้โดยสารอยู่ เมื่อเช็ค Boarding Pass เสร็จ เจ้าหน้าที่จะชั่งน้ำหนักกระเป๋า ถ้าน้ำหนักกระเป๋าเกิน ต้องเสียเวลาเอาเสื้อผ้าออก หรือต้องยอมจ่ายเงินค่าน้ำหนักกระเป๋าส่วนที่เกิน หากผู้โดยสารยืนยันจะเอาของไปทั้งหมด ดังนั้น เพื่อไม่ให้เสียเวลา ผู้โดยสารควรชั่งน้ำหนักกระเป๋ามาจากที่บ้านให้พอดี ในการเช็คกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ทั้งสองใบควรแจ้งเจ้าหน้าที่  Check through เมืองปลายทาง หรือ เมืองสุดท้ายที่เราจะเดินทางไป ยกเว้น ในกรณีที่การเดินทางภายในประเทศสหรัฐ ใช้เครื่องบินคนละสายกับที่เดินทางออกจากประเทศไทย เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถเช็ค Boarding Pass จนถึงเมืองสุดท้ายได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแจ้งผู้โดยสารให้ไปเช็ค Boarding Pass เองอีกครั้งที่เมืองแรกที่ไปถึงสหรัฐอเมริกา (Port of …

การเตรียมตัวเดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา (ตอนที่ 2) Read More »

การเตรียมหาที่พักก่อนเดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา(ตอนที่ 2)

Off-Campus Housing เป็นที่พักของเอกชน หรือ บ้านเช่าต่างๆซึ่งอยู่นอกบริเวณสถาบันการศึกษา สถานที่พักเหล่านี้รับบุคคลทั่วไปเข้าพัก ไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักศึกษาเสมอไป การติดต่อและการทำสัญญาเข้าพักต่างๆ นักศึกษาจะต้องเป็นผู้สืบค้นหาเองว่ามีที่ใดว่าง สามารถจะเช่าอยู่เพื่อพักอาศัยได้ ที่พักประเภทนี้ราคาและสภาพของที่พัก จะแตกต่างกันไปแล้วแต่เจ้าของที่พัก หรือ บริษัทจัดหาที่พักจะเป็นผู้กำหนด นักศึกษาอาจปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ Housing Office หรือ อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาต่างชาติ (International Student Officer) บางมหาวิทยาลัยจะรวบรวมข้อมูลรายชื่อเอกชนทีจัดหา off campus housing ไว้ในหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยก็มี เช่น Ohio State University : https://offcampus.osu.edu/search-housing.aspx Off-Campus Housing หรือ ที่พักนอกสถานที่ แบ่งออกเป็น