วิธีการส่งเงินให้นักศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างศึกษาต่อในต่างประเทศ

ผู้ปกครองสามารถติดต่อธนาคารพาณิชย์เพื่อทำการส่งเงิน หรือโอนเงินไปให้นักเรียนใช้ได้หลายวิธี ดังนี้คือ 1. ดราฟท์ธนาคาร (Bank Draft) เป็นตราสารประเภทตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้ออก ระบุชื่อผู้รับเงิน (ส่วนใหญ่เป็นชื่อนักศึกษา) และจำนวนเงิน ผู้ปกครองสามารถส่งดราฟท์ไปให้ผู้รับทางไปรษณีย์ เช่น ส่งในรูปไปรษณีย์ด่วน เช่น EMS, DHL, Fedex ฯลฯ  ซึ่งผู้ปกครองอาจจะต้องชำระเงินค่าส่งแพง แต่วิธีนี้จะมีคนเซ็นชื่อรับซองเอกสารทำให้ผู้ส่งเกิดความสบายใจได้ว่า นักศึกษาได้รับเงินจำนวนนั้นแล้ว ผู้รับจะนำดราฟท์ไปเข้าบัญชีธนาคารที่มีบัญชีเงินฝากอยู่ ซึ่งจะใช้เวลาขึ้นเงินประมาณ 2-15 วัน แล้วแต่นโยบายของธนาคารที่ตั้งอยู่ในแต่ละประเทศ ตราสารประเภทนี้ผู้อื่นนำไปใช้ไม่ได้ หากสูญหายสามารถขอให้ธนาคารที่ออกดราฟท์ (ในประเทศไทย)ออกฉบับใหม่ทดแทนได้ โดยผู้ถือตราสารประเภทนี้ หรือผู้แทนต้องนำใบแจ้งความ สำเนาดราฟท์ และจดหมายมอบฉันทะ พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือดราฟท์ไปแสดงที่ธนาคาร ผู้ปกครองควรถ่ายสำเนาเอกสารดราฟที่นักศึกษาซื้อเก็บไว้ด้วย ค่าธรรมเนียมดราฟท์ ประมาณ 200-500 บาท ขึ้นอยู่กับสกุลเงินและธนาคารที่ออกตราสารนั้น เช่น ธนาคารกรุงเทพ คิดค่าธรรมเนียมการออกดราฟท์จำนวน 200 บาท ค่าอากรแสตมป์อีก 3 บาท รวมเป็นเงิน 203 บาท ต่อการออกสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 1 ฉบับ …

วิธีการส่งเงินให้นักศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างศึกษาต่อในต่างประเทศ Read More »

วิธีการแลกเงินติดตัวเดินทางเพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศ

นักเรียน นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนเงินประเภทต่างๆได้หลากหลายวิธี เพื่อนำเงินติดตัวเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศได้ ขอให้นักศึกษาอ่านและทำความเข้าใจวิธีการแลกเปลี่ยนเงินทั้ง 5 วิธีก่อนการตัดสินใจ หลายคนนำวิธีการนำเงินติดตัวเดินทางไปใช้ทั้ง 5 วิธี บางท่านเลือกเอาไปใช้เป็นบางวิธี บางท่านใช้บริการทางการเงินของธนาคารในต่างประเทศด้วยเพื่อประหยัดค่าธรรมเนียมระหว่างประเทศ วิธีการที่นักศึกษานิยมนำเงินติดตัวเดินทางไปต่างประเทศมีดังนี้ คือ 1. ดราฟท์ธนาคาร (Bank Draft) เป็นตราสารการเงินประเภทตั๋วแลกเงิน ที่ธนาคารเป็นผู้ออก ระบุชื่อผู้เดินทางและจำนวนเงิน หรืออาจระบุชื่อมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเรียน หรือนำไปเปิดบัญชีกับธนาคารในต่างประเทศ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างศึกษาอยู่ที่ต่างประเทศ ตราสารประเภทนี้ต้องนำไปเข้าบัญชีธนาคารที่เปิดในต่างประเทศก่อน โดยใช้เวลารอขึ้นเป็นเงินสดประมาณ 1-15 วัน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารนั้นๆ ถ้าต้องการรับเป็นเงินสดทันที ให้ลองติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ธนาคารทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศ ถึงความเป็นไปได้ที่จะนำดราฟท์ไปขึ้นเงินสดกับธนาคารที่สั่งจ่ายตราสารนี้ หมายเหตุ ผู้อื่นนำดราฟท์ไปใช้ไม่ได้ เพราะดราฟท์ระบุชื่อผู้รับเงินว่าเป็นใคร หากดราฟท์สูญหาย นักศึกษาสามารถขอให้ธนาคาร (ในประเทศไทย) ที่นักศึกษาไปติดต่อเรื่องซื้อดราฟท์ไว้ออกฉบับใหม่ทดแทนได้ โดยผู้ซื้อต้องแสดงสำเนาการซื้อดราฟท์ และใบแจ้งความต่อธนาคาร ดังนั้นผู้ปกครองควรเป็นผู้ซื้อดราฟท์แทนนักศึกษา เพื่อจะได้ดำเนินการแทนนักศึกษาได้ หากมีความผิดพลาดเกิดขึ้น  กรณีที่นักศึกษาเป็นผู้ชื้อดราฟท์และดราฟท์เกิดการสูญหาย ขณะนั้นนักศึกษายังอยู่ที่ต่างประเทศ ให้นักศึกษาทำหนังสือมอบฉันทะส่งให้ผู้ปกครองดำเนินการขอระงับการจ่ายเงินจากดราฟท์ใบเก่า ค่าธรรมเนียมในการระงับการจ่ายเงินขึ้นอยูกับธนาคารพาณิชย์ที่นักศึกษาซื้อดราฟท์ใบนั้น เช่น ธนาคารอาจจะเรียกเก็บค่าบริการโดยประมาณ 1,000 บาท เป็นต้น หลังจากระงับการจ่ายเงินให้ผู้ที่จะมาขึ้นเงินจากดราฟท์ คนที่ทำเรื่องระงับดังกล่าวในประเทศไทยจะได้รับเงินสดคืนเป็นเงินไทยจากธนาคาร …

วิธีการแลกเงินติดตัวเดินทางเพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศ Read More »

ธนาคารในสหรัฐอเมริกา

ธนาคารในสหรัฐอเมริกา ธนาคารในสหรัฐอเมริกามีหลายธนาคาร เช่น Bank of America, US Bank, Well Fargos และอื่นๆ ฯลฯ ในแต่ละรัฐจะมีทั้งธนาคารใหญ่ๆ และธนาคารท้องถิ่นที่ชื่อของธนาคารอาจไม่คุ้นหูนักศึกษา ในวันปฐมนิเทศก์นักศึกษาใหม่ International Student Officer ประจำมหาวิทยาลัยนั้นๆ จะแจกเอกสารหรือคู่มือที่นักศึกษาควรทราบ ซึ่งภายในเนื้อเรื่อง จะมีการกล่าวถึงธนาคารที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานศึกษานั้นๆด้วย อนึ่งในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ตอบรับนักศึกษาเข้าเรียนภายใต้หัวข้อ International Student Office นักศึกษาก็สามารถเข้าไปค้นหา ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการเงินการธนาคารได้ ก่อนเดินทางไปฟังปฐมนิเทศก์ที่มหาวิทยาลัย รายชื่อ Top 10 Banks ธนาคารในสหรัฐอเมริกา มีดังนี้คือ 1.   Bank of America Corp. มี  Headquarters อยู่ที่  Charlotte, N.C. 2.   J.P.Morgan Chase & Company มี  Headquarters  อยู่ที่   New …

ธนาคารในสหรัฐอเมริกา Read More »