กฎใหม่เรื่องกระเป๋าเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา

สายการบินอเมริกันได้เปลี่ยนกฎระเบียบในการนำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เข้าประเทศสหรัฐอเมริกา จากเดิมที่ผู้โดยสารเคยนำกระเป๋าเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้ 2 ใบ เป็นเหลือจำนวน 1 ใบ หากผู้โดยสารต้องการนำกระเป๋าเดินทางใบที่ 2 เข้าประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้โดยสารจำเป็นต้องชำระเงินค่ากระเป๋าเดินทางใบที่ 2 ด้วยราคาประมาณ 60-70 ดอลล่าร์สหรัฐ ในปัจจุบันมีสายการบินอเมริกัน 2 สายที่ผู้โดยสารสามารถเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้คือ สายการบินเดลต้า (Delta) และสายการบินยูไนเต็ด(United) สายการบินเดลต้าได้เริ่มใช้กฎดังกล่าวข้างต้นตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2554  โดยสายการบินจะไม่คิดค่าบริการสำหรับกระเป๋าเดินทางใบที่ 1 ส่วนใบที่ 2 สายการบินเดลต้าคิดค่าบริการจำนวน 60 ดอลล่าร์สหรัฐหากเช็คอินออนไลน์ และ 75 ดอลล่าร์สหรัฐถ้านำกระเป๋าเดินทางไปเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของสายการบินเดลต้าได้ที่  http://www.delta.com/traveling_checkin/baggage/checked/index.jsp เช่นเดียวกันกับสายการบินยูไนเต็ด ทางสายการบินจะไม่คิดค่าบริการสำหรับกระเป๋าเดินทางใบที่ 1 แต่จะคิดค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางใบที่ 2 เป็นเงิน 2,100 บาท โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บไซต์    http://www.unitedairlines.co.th/core/thai/SI/baggage/checkedbaggage/other_checked_post_july.html ส่วนสายการบินในเอเซียที่บินไปยังประเทศสหสหรัฐอเมริกายังอนุโลมให้ใช้กฎเดิมได้อยู่ กล่าวคือ ผู้โดยสารสามารถนำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้จำนวน 2 ใบ เช่น สายการบิน […]

กฎใหม่เรื่องกระเป๋าเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา Read More »