การขอขยายเวลาวีซ่าเพื่ออยู่ต่อในสหรัฐในสถานะการณ์โควิด 19

วันที่ 15 เมษายน 2563 กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของประเทศสหรัฐอเมริกา อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าทำงานหลังเรียนจบ (H-1B ) สามารถยื่นเรื่องขอขยายเวลาการอยู่ต่อในสหรัฐอเมริกาได้ https://www.uscis.gov/news/alerts/covid-19-delays-extensionchange-status-filings ในช่วงวิกฤตสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด 19 ที่อาจจะเป็นสาเหตุให้การเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองมีปัญหา อาทิ เช่น การปิดประเทศ สายการบินไม่บินผ่านประเทศตนเอง เป็นต้น การทำเรื่องขอขยายเวลาการอยู่ต่อในสหรัฐอเมริกา เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาการอยู่เกินเวลา (overstay) จากระยะเวลาที่ได้รับการอนุมัติให้อยู่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพราะการอยู่เกินเวลาที่วีซ่ากำหนดอาจส่งผลกระทบทำให้ถูกปฎิเสธวีซ่าได้ หากมีการยื่นคำร้องขอวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกาครั้งต่อๆไป https://economictimes.indiatimes.com/topic/visa-extension ฉบับวันที่ 15 เมษายน 2563 กล่าวถึงนักศึกษาอินเดียที่ได้วีซ่าทำงานหลังจากเรียนจบในสหรัฐอเมริกา วีซ่าทำงานดังกล่าวเรียกว่า H-1B อินเดียเป็นชนขาติที่ได้รับวีซ่าทำงาน H-1B มากที่สุดในบรรดานักศึกษาต่างชาติ เพราะคนเหล่านี้มีความเชี่ยวชาญชำนาญในงานไอทีเป็นพิเศษ แต่ระยะเวลาของวีซ่า H-1B บางคนอาจใกล้เวลาหมดายุ จะต้องเดินทางกลับประเทศของตนเอง บังเอิญช่วงนี้ทั่วโลกประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชิ้อโรคโควิด 19 จึงเกิดปัญหาเหมือนวีซ่าประเภทอื่นๆ คือ วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่านักเรียนว่า แล้วเราจะอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้อย่างไรโดยไม่ผิดกฎหมายการเข้าเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา คำตอบที่ได้รับคือ ให้ลองขอขยายเวลา หรือการเปลี่ยนสถานะวีซ่า เช่น เปลี่ยนสถานะวีซ่าจากท่องเที่ยวเป็นวีซ่านักเรียน เป็นต้น …

การขอขยายเวลาวีซ่าเพื่ออยู่ต่อในสหรัฐในสถานะการณ์โควิด 19 Read More »