การถูก Terminate I-20 จากสถานศึกษา

การถูก Terminate I-20 จากสถานศึกษา ส่วนใหญ่เกิดจากการที่นักศึกษาไม่เข้าเรียนเต็มเวลา ตามที่สถานศึกษากำหนด เช่น การเข้าเรียนในชั้นเรียนต่ำกว่า 80 % หรือมาเข้าชั้นเรียนสายเกินกว่า 3 ครั้งที่กำหนด หรือลงทะเบียนเรียนไม่ครบหน่วยกิต เช่น 12 หน่วยกิตในมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบ Quarter เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่สถานศึกษาจะอธิบายเรื่องเหล่านี้ ในวันปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่อยู่แล้ว เพียงแต่ตอนนั้นนักศึกษาอาจจะยังไม่เห็นความสำคัญ เช่น Shoreline Community College ได้ชี้แจ้งเกี่ยวกับการลงทะเบียนหน่วยกิตไม่ครบ ตามจำนวนหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยกำหนด นักศึกษาลองเข้าไปอ่านที่เว็บไซต์  http://www.international.shoreline.edu/pdfs/HowtoMaintainYourF_1%20Status.pdf หรือแม้แต่เว็บไซต์ของ U.S. Immigration and Customs Enforcement ( http://www.ice.gov/sevis/sevisfactsheet.htm ) ได้มีการพูดถึงกฎระเบียบที่ถูกต้องที่นักศึกษาต่างชาติควรปฏิบัติไว้ดังนี้ Recognize and Avoid Status Violations By violating the requirements that govern your immigration status, you […]

การถูก Terminate I-20 จากสถานศึกษา Read More »