การทำงานในระหว่างเรียนอยู่ที่สหรัฐอเมริกา (ตอนที่ 2 )

การทำงานนอกเขตมหาวิทยาลัย (Off Campus Employment) การทำงานนอกเขตมหาวิทยาลัย (Off Campus Employment) จะต้องได้รับการอนุญาตจาก International Student Office ของมหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาอยู่ การทำงานนอกเขตมหาวิทยาลัย มี 2 ประเภท คือ 1. Curricular Practical Training (CPT) เป็นการทำงานในบริษัท หรือ หน่วยงาน ในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ หรือ อยู่ในช่วงระหว่างภาคการศึกษา หรือปิดภาคการศึกษา งานประเภท CPT เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน บางกรณีนับเป็นหน่วยกิตในหลักสูตรที่กำลังศึกษาอยู่ได้ หากเป็นการทำงานในช่วงปิดภาคการศึกษา เรียกว่า Internship ถ้าทำระหว่างภาคการศึกษา เรียกว่า Cooperative Education Program (Co-op) การทำงานประเภท CPT มีลักษณะ ดังนี้ คือ 1.1 นักศึกษาต้องได้รับอนุญาตจาก International Student Office 1.2 มีจดหมายตอบรับการเข้าทำงานเป็นลายลักษณ์อักษร […]

การทำงานในระหว่างเรียนอยู่ที่สหรัฐอเมริกา (ตอนที่ 2 ) Read More »