การทำงานในระหว่างเรียนอยู่ที่สหรัฐอเมริกา (ตอนที่1 )

ตามกฎระเบียบการเข้าเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา นักศึกษาต่างชาติที่ถือวีซ่า F-1 สามารถทำงานได้ไม่เกิน 20  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ งานที่นักศึกษามีสิทธิ์ทำได้มี 2 ประเภท คือ งานในเขตมหาวิทยาลัย ( On Campus Employment) และ การทำงานนอกเขตมหาวิทยาลัย (Off Campus Employment) งานในเขตมหาวิทยาลัย (On Campus Employment) 1. นักศึกษาต่างชาติที่ถือวีซ่า F-1 สามารถทำงานได้ไม่เกิน 20  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในช่วงเปิดภาคการศึกษา นักศึกษาอาจทำงานแบบ Full-time ได้ในช่วงเวลาปิดภาคการศึกษา งานที่ทำควรเป็นงานที่หาได้ในเขตมหาวิทยาลัย (On Campus)  นักศึกษาต่างชาติที่กำลังลงทะเบียนเรียนอยู่ ไม่สามารถทำงานนอกเขตมหาวิทยาลัย (Off-Campus) อาทิ งานในร้านอาหารไทยได้ เพราะถือว่าเป็นงานผิดกฎหมายการเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา ในฐานะที่นักศึกษาท่านนั้นถือวีซ่านักเรียน (F-1) หากถูกจับได้จะถูกปรับทั้งนักศึกษาและผู้ว่าจ้าง ถ้าระยะเวลาเรียนขาดเกิน     80 % และเคยถูกปรับฐานทำผิดแล้ว อาจถูกจับและถูกส่งตัวกลับประเทศไทยได้ ดังนั้น การคิดจะทำงานเพื่อหาเงินรายได้พิเศษของนักศึกษาต่างชาติในประเทศสหรัฐอเมริกา จึงถูกจำกัดด้วยชนิดของงานและสถานที่ทำงาน กล่าวคือ […]

การทำงานในระหว่างเรียนอยู่ที่สหรัฐอเมริกา (ตอนที่1 ) Read More »