การศึกษาต่อต่างประเทศ

คำศัพท์น่ารู้เกียวกับการเงิน

นักศึกษาที่จะเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศจำนวนหนึ่ง มักจะมีความกังวลต่อ การใช้คำศัพท์เรื่องการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อระหว่างบุคคลกับธนาคาร บุคคลกับบุคล นักศึกษาบางท่านวิตกเรื่องบทสนทนาที่ควรใช้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารในต่างประเทศ เพื่อขอเปิดบัญชีธนาคาร หรือบางท่านไม่ทราบว่า ควรเปิดบัญชีธนาคารประเภทใด บางท่านคิดว่าการมีบัตร ATM จากประเทศไทยไปเพียงอย่างเดียวก็พอแล้ว หรือ การทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตกับธนาคารในประเทศไทยอยู่แล้ว จะช่วยให้นักศึกษาถอนเงินในต่างประเทศมาใช้ได้โดยไม่ต้องเปิดบัญชีกับธนาคารในต่างประเทศ สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นความเข้าใจที่ถูกเพียงส่วนเดียว การนำบัตรเดบิตจากประเทศไทยไปใช้ในการกดเงินสดจากตู้ ATM ในต่างประเทศ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้นักศึกษาสามารถกดเงินจากตู้ ATM ในต่างประเทศเป็นเงินสกุลในประเทศที่นักศึกษาไปพำนักอยู่ได้ โดยผู้ใช้บัตร ATM ควรศึกษาเรื่องค่าบริการที่ต้องจ่ายให้กับธนาคารทั้งในประเทศไทย และให้กับตู้กดธนาคารในต่างประเทศาำหรับบางประเทศด้วย นักศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดดังกล่าวจากผู้ที่เคยไปศึกษาในประเทศที่เรากำลังจะไป เพราะจะได้รับข้อมูลที่เป็นประสบการณ์ตรง แม้นักศึกษาจะมีบัญชีออนไลน์กับธนาคารในประเทศไทย แต่ นักศึกษาไม่สามารถถอนเงินจากบัญชีออนไลน์ในเมืองไทยออกมาใช้ได้ ถ้าไม่ได้ทำบัตรเดบิตจากไทยเพื่อไปกดเงินจากตู้กดในต่างประเทศ กรณีไม่ต้องการเปิดบัญชีกับธนาคารในต่างประเทศ จะมีข้อเสียอย่างไร

คำศัพท์น่ารู้เกียวกับการเงิน Read More »

การศึกษาต่อต่างประเทศเพื่อเตรียมตัวไปทำงานในประชาคมเศรษฐกิจ ASEAN ในปี 2015

ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน หรือ ASEAN Economic Community มีเป้าหมายส่งเสริม ASEAN ให้เป็นตลาดและฐานผลิตเดียว มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการและการลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินลงทุนอย่างเสรี ภายในปีพ.ส. 2558 (2015)  ตามปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียน ฉบับที่ 2 (Bali Concord II) ซึ่งเป็นผลมาจากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2547 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ได้กำหนดให้จัดทำข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangements : MRAs) ด้าน คุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลัก เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพ หรือแรงงานเชี่ยวชาญ หรือผู้มีความสามารถพิเศษของอาเซียนได้อย่างเสรี การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีดังกล่าว เป็นการเคลื่อนย้ายเฉพาะแรงงานฝีมือ และต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่กำหนด ไว้ในข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (MRAs) ของอาเซียน การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีจะเริ่มในปี ค.ศ.2015 ปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนได้จัดทำข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (MRAs) ใน 7 สาขา

การศึกษาต่อต่างประเทศเพื่อเตรียมตัวไปทำงานในประชาคมเศรษฐกิจ ASEAN ในปี 2015 Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top