การศึกษาต่อรัฐศาสตร์ในสหรัฐอเมริกา

การศึกษาวิชารัฐศาสตร์ (Poloitical Science) เกิดจากความจำเป็นที่สังคมเล็งเห็นว่า ประชาชนรู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองในฐานะพลเมืองและสมาชิกขององค์กรการปกครองตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ ดังนั้นวิชาการเมืองการปกครองจึงเป็นต้นกำเนิดของวิชารัฐศาสตร์ซึ่งต่อมาได้รับการพัฒนา จนนักรัฐศาสตร์ได้ให้ความสนใจต่อกระบวนการบริหารงานของรัฐ ( Public Administration) และการเพิ่มประสิทธิผลของการบริการสาธารณะที่ออกมาในรูปแบบทางการศึกษาและความมั่นคง วิชาบริหารรัฐกิจ (Public Administarion) และวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ( International Affairs) จึงถูกบรรจุอยู่ในการศึกษาวิชารัฐศาสตร์ (Political Science) ของประเทศต่างๆ การศึกษาวิชารัฐศาตร์ในสหรัฐอเมริกาจะเน้นการเมืองการปกครอง อาทิ วิชาปรัชญาทางการเมือง ระบบและระบอบการเมือง การเมืองเปรียบเทียบ การเลือกตั้งและกระบวนการทางการเมือง และระเบียบวิธีวิจัย สาเหตุที่เป็นเช่นนี้น่าจะเป็นเพราะวิชาบริหารรัฐกิจเพิ่งถือกำเนิดในสหรัฐฯเมื่อราวทศวรรษ 1880 เมื่อข้าราชการและนักวิชาการอย่างวูดโรว์ วิลสันที่ทำงานเพื่อปฏิรูประบบราชการและนำการบริหารรัฐกิจเข้าสู่ขอบเขตของวิทยาศาสตร์ บริหารรัฐกิจ นโยบายสาธารณะและการบริหารซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาในการดำเนินการตามนโยบายสาธารณะ ดังนั้น การบริหารงานของสถานประกอบการของรัฐ (ธรรมาภิบาลสาธารณะ) การจัดการสถานประกอบการที่ไม่แสวงหาผลกำไร (ธรรมาภิบาลที่ไม่แสวงหากำไร) จึงถือเป็นสาขาย่อยของรัฐศาสตร์ที่สอนในนโยบายสาธารณะ https://en.wikipedia.org/wiki/Public_administration อย่างไรก็ตาม ประมาณกลางศตวรรษที่ 20 เมื่อทฤษฎีระบบราชการของนักสังคมวิทยาชาวเยอรมัน แม็กซ์ เวเบอร์ ได้รับชัยชนะ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจกลายเป็นสหสาขาวิชาชีพ และเป็นหนึ่งในข้อเสนอที่หลากหลาย สำหรับสาขาวิชาย่อยของการบริหารรัฐกิจได้มีการกำหนดเสาหลักไว้ 6 ประการ ได้แก่ […]

การศึกษาต่อรัฐศาสตร์ในสหรัฐอเมริกา Read More »