การศึกษาต่อวิชากฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตรทางกฎหมายที่เปืดสอนในสหรัฐอเมริกาแบ่งตามปริญญาออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ หลักสูตรพื้นฐานหรือหลักสูตร Standard ปริญญาที่จะได้รับจะเป็นปริญญาเชิงวิชาชีพคือ Juris Doctor หรือ J.D. หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Doctor of Jurisprudence เป็นปริญญาแรกและเป็นปริญญาหลักทางกฎหมายชองสหรัฐอเมริกา ผู้สมัครเรียนหลักสูตร J.D. นี้ต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งมาก่อน เช่น จบปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์ หรือจบปริญญาตรีด้านประวัติศาสตร์ หลักสูตร J.D. ใช้เวลาในการเรียนนาน 3 ปี ดูตัวอย่างหลักสูตร J.D. ของมหาวิทยาลัย Columbia : https://www.law.columbia.edu/academics/jd-program-and-curriculum ในปีแรก (1L) จะเป็นการเรียนวืชาบังคับประมาณ 7-8 วิชา ได้แก่ วิชาสัญญา (Contracts) ,วิชาละเมิด (Torts), วิชาทรัพย์ (Property), กฎหมายอาญา (Criminal Law), วิธีพิจารณาความแพ่ง (Civil Procedure), วิขาการวิจัยค้นคว้ากฎหมาย, วิชากฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (Legislation and […]

การศึกษาต่อวิชากฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา Read More »