สำนักงานกพ.จัดโครงการไปศึกษาภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนประจำปี 2555

สำนักงานกพ.ได้ประกาศกิจกรรมทัศนศึกษาภาษาอังกฤษในช่วงระหว่างปิดภาคการศึกษาที่กำลังจะมาถึงนี้ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เดินทางไปฝึกฝนภาษาในต่างประเทศ รวมทั้งยังได้มีโอกาสท่องเที่ยวเพื่อแวงหาความรู้จากแหล่งท่องเที่ยวต่างๆด้วย การเข้าร่วมโครงการภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนประจำปี 2555 นั้น ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปจนถึงกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ระยะเวลาเรียนขึ้นอยู่กับผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในช่วงระยะเวลาระหว่าง 5 สัปดาห์ถึง 10 สัปดาห์ โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น 5 กลุ่ม และแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 5 ระยะตามความสะดวกของผู้เรียนที่จะเลือกจะเข้ากลุ่มใด  ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เลือกเรียน ตั้งแต่ราคา 187,000 บาท ถึง 499,000 บาท ปิดรับใบสมัครวันที่ 31 มกราคม 2555 โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ http://www.ocsc.go.th/ocsccms/uploads/File/Web_Summer%20p.1(3).pdf  หรือ   http://www.ocsc.go.th/ocsccms/frontweb/view.jsp?categoryID=CAT0002731 สำหรับเอกสารที่ใช้ในการสมัครประกอบด้วย 1.  สำเนาสูติบัตร/บัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน 2 ชุด 2.  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 2 ชุด 3.  สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการของผู้ปกครองจำนวน 2 ชุด 4.  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองจำนวน 2 ชุด 5.  รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรงของนักเรียน […]

สำนักงานกพ.จัดโครงการไปศึกษาภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนประจำปี 2555 Read More »