วิธีการเขียนเช็คในสหรัฐอเมริกา

นักศึกษาหลายท่านไม่เคยเปิดบัญชีกระแสรายวันในประเทศไทยมาก่อน  จึงไม่มีประสบการณ์ในการเขียนเช็ค เมื่อต้องไปเปิดบัญชีใช้เช็คในสหรัฐอเมริกา ทำให้ไม่มั่นใจว่าเวลาเขียนเช็คต้องทำอย่างไร ขอแนะนำวิธีการเขียนเช็คจากเว็บไซต์ About.com ข้างล่าง ดังนี้ http://banking.about.com/od/checkingaccounts/ig/How-to-Write-a-Check/1write_a_check_step2.htm 1. เขียนวันที่เดือนปีให้ชัดเจน และระบุชื่อผู้รับ 2. เขียนจำนวนเงินเป็นตัวเลข โดยเขียนชิดซ้ายของช่องสี่เหลี่ยมให้มากที่สุด และใส่จุดสตางค์ด้วย 3. เขียนจำนวนเงินเป็นตัวอักษร โดยเขียนให้ชิดขอบซ้ายมือให้มากที่สุด หลังจากนั้น ให้เขียนคำว่า “and” จำนวนเศษสตางค์ส่วน (เครื่องหมาย /)ด้วย 100 แล้วลากเส้นแนวนอนยาว เพื่อไม่ให้มีการเติมอักษรใดๆได้อีก ดังรูปข้างล่าง 4. เซ็นชื่อผู้สั่งจ่าย ส่วนในช่อง Memo (บางแห่งใช้คำว่า For แทนคำว่า Memo) ให้เขียนชี้แจงว่าเช็คใบนี้ต้องการนำไปใช้จ่ายเป็นค่าอะไร เพื่อเตือนความจำ สมุดเช็คส่วนใหญ่จะมีต้นขั้วในสมุดเช็คสำหรับจดข้อความว่า เขียนเช็คเมื่อวันที่เท่าไร เช็คที่เขียนไปมีราคาเท่าไร และสั่งจ่ายใคร เพื่อจ่ายเป็นค่าอะไร 5. เมื่อเขียนเช็คหมดเล่ม ให้เขียนคำว่า “Void” บนสมุดเช็คของเราด้วย วิธีการเขียนเช็ค ถ้าขีดคร่อม(ขีดเป็นเส้นคู่บริเวณด้านซ้ายมือของเช็ค หรืออาจจะเขียนคำว่า Account payee only […]

วิธีการเขียนเช็คในสหรัฐอเมริกา Read More »