การเตรียมตัวเดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐ

การเตรียมตัวเดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา (ตอนที่ 4)

ก่อนที่นักศึกษาจะเดินทางออกจากประเทศไทย ให้เตรียมค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์สถานศึกษาที่ตอบรับเข้าเรียนว่า แนะนำการเดินทางไปถึงสถานศึกษาได้อย่างไร กรณีนักศึกษาไม่มีเพื่อนไปรับที่สนามบิน นักศึกษาจะทำได้ดังนี้คือ 1. ถ้าเป็นหลักสูตรเรียนภาษา มักจะมีบริการมารับที่สนามบิน ให้เลือกใช้บริการนี้ ถ้าไม่มั่นใจที่จะเดินทางเองคนเดียว 2. บางสถานศึกษา เมื่อใกล้เวลาเปิดภาคเรียน จะมีบริการไปรับที่สนามบินฟรี แต่บริการดังกล่าวจะกำหนดวันและช่วงเวลาที่ชัดเจน ถ้านักศึกษาไม่ได้เดินทางในช่วงวันเวลาดังกล่าว ก็ไม่สามารถขอรับบริการนี้ได้ 3. มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะมีคำอธิบายที่ชัดเจน ถึงวิธีเดินทางไปยังมหาวิทยาลัย ยกตัวอย่าง เช่น http://www.k-state.edu/oip/prearrival/travel.htm ( เว็บไซต์ของ Kansas State University) Travel Information MANHATTAN REGIONAL AIRPORT: You can fly directly to the Manhattan Regional Airport (Airport code MHK).  This airport is conveniently located just a few miles away …

การเตรียมตัวเดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา (ตอนที่ 4) Read More »

การเตรียมตัวเดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา (ตอนที่ 3)

เมื่อเครื่องบินลงจอดที่จุดแวะพักเครื่องบิน (Transit) ณ เมืองใดเมืองหนึ่งในเอเซีย เช่น ที่สนามบินนาริตะ ผู้โดยสารจะต้องนำกระเป่า Carry-on ลงมาจากเครื่องบิน และเดินไปพักในห้องพักรอผู้โดยสารของเที่ยวบินถัดไป กรณีผู้โดยสารเปลี่ยนสายการบินที่เดินทาง ไม่ใช่สายการบินเดียวกันกับที่ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ ให้ผู้โดยสารตรวจสอบด้วยว่า ห้องพักผู้โดยสารที่จุด Transit อยู่ที่  Satellite หรือ Terminal ใด ถ้าไม่แน่ใจให้สอบถามเจ้าหน้าที่สนามบิน เพื่อจะได้ไม่นั่งรอผิดห้องพักรอ อนึ่ง ควรเปลี่ยนเวลาทุกครั้ง ที่มีการเปลี่ยนเมือง เพื่อจะได้ไม่ผิดพลาดเรื่องเวลาเครื่องบินออก ก่อนหน้าที่เครื่องบินจะลงจอดที่ Port of Entry เจ้าหน้าที่ต้อนรับบนเครื่องบินจะแจกแบบฟอร์มสองชุดข้างล่างนี้ 1. แบบฟอร์มเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา  หรือ I-94  นักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่   https://www.youtube.com/watch?v=_CTcqV0dJHE รูปบน เป็นเนื้อหาแบบฟอร์ม I-94 ฉบับเต็ม รูปล่าง เป็นแบบฟอร์มที่ Immigration Officer ตรวจลงตราแล้วฉีกออกส่วนหนึ่ง เจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองคืน I-94 ส่วนที่ฉีกออกแล้ว(ส่วนเล็กๆภาพบน)ให้ผู้โดยสาร เพื่อให้ผู้โดยสารคืนให้เจ้าหน้าที่สายการบิน เวลาจะเดินทางออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อกลับประเทศไทย 2. Custom Declaration form  …

การเตรียมตัวเดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา (ตอนที่ 3) Read More »

การเตรียมตัวเดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา (ตอนที่ 2)

เมื่อนักศึกษาเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ให้ตรงไปที่เคาน์เตอร์ check-in ของสายการบินที่นักศึกษาจะต้องเดินทาง ณ จุดนี้ เจ้าหน้าที่สายการบินนั้นๆจะสอบถามผู้โดยสารว่า ใครจัดกระเป๋าให้ และมีเจล หรือของเหลวในกระเป๋า Carry-on หรือไม่ หลังจากนั้น บางสายการบินจะมีหน้าจอมอนิเตอร์อยู่ที่เคาน์เตอร์ Check-in ที่หันหน้าจอเข้าหาผู้โดยสาร เพื่อให้ผู้โดยสารเช็ค Boarding Pass เอง นักศึกษาบางรายที่ทำไม่ได้ ให้ขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สายการบินนั้นๆ บางสายการบินไม่มีจอมอนิเตอร์ที่หันออกให้ผู้โดยสารเลือกที่นั่งเอง เจ้าหน้าที่ยังช่วยทำให้ผู้โดยสารอยู่ เมื่อเช็ค Boarding Pass เสร็จ เจ้าหน้าที่จะชั่งน้ำหนักกระเป๋า ถ้าน้ำหนักกระเป๋าเกิน ต้องเสียเวลาเอาเสื้อผ้าออก หรือต้องยอมจ่ายเงินค่าน้ำหนักกระเป๋าส่วนที่เกิน หากผู้โดยสารยืนยันจะเอาของไปทั้งหมด ดังนั้น เพื่อไม่ให้เสียเวลา ผู้โดยสารควรชั่งน้ำหนักกระเป๋ามาจากที่บ้านให้พอดี ในการเช็คกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ทั้งสองใบควรแจ้งเจ้าหน้าที่  Check through เมืองปลายทาง หรือ เมืองสุดท้ายที่เราจะเดินทางไป ยกเว้น ในกรณีที่การเดินทางภายในประเทศสหรัฐ ใช้เครื่องบินคนละสายกับที่เดินทางออกจากประเทศไทย เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถเช็ค Boarding Pass จนถึงเมืองสุดท้ายได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแจ้งผู้โดยสารให้ไปเช็ค Boarding Pass เองอีกครั้งที่เมืองแรกที่ไปถึงสหรัฐอเมริกา (Port of …

การเตรียมตัวเดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา (ตอนที่ 2) Read More »