วิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าสหรัฐอเมริกา

วิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกา สามารถทำได้ 2 วิธี โดยผู้ยื่นขอวีซ่าเป็นผู้ตัดสินใจเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง แต่วิธีที่สะดวกและเป็นที่นิยมกันมากคือ วิธีการชำระเป็นเงินสดผ่านธนาคารศรีอยุธยา การชำระเงินทั้ง 2 ประเภทมีดังนี้ คืิอ 1. การชำระเงินด้วยวิธีการโอนเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ – Electronic Funds Transfer (EFT) จากเว็บไซต์ของ ustraveldocs: http://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-paymentinfo.asp  ได้ชี้แจงวิธีการโอนเงินแบบ EFT ไว้ว่า ” ผู้สมัครสามารถชำระค่าธรรมเนียมยื่นคำร้องขอวีซ่าชั่วคราวด้วยการโอนเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EFT) โดยตรงจากบัญชีธนาคารของท่าน ซึ่งธนาคารเจ้าของบัญชีของผู้สมัคร อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ด้วย ” หลายท่านอาจมีข้อสงสัยว่าวิธีการโอนเงินแบบ Electronic Funds Transfer คืออะไร การโอนเงินแบบ Electronoic Funds Transfer สามารถทำได้หลายวิธี  ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้คำนิยามความหมายของวิธีการโอนเงินแบบ EFT ไว้ว่า หากเป็นการโอนเงิน ณ จุดชำระค่าสินค้าหรือ Electronic Funds Transfer at Point of Sale หมายถึง ระบบการชำระเงินค่าสินค้า ณ […]

วิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าสหรัฐอเมริกา Read More »