การแปลเอกสารและการรับรองเอกสารที่แปลแล้ว

มีคำถามเกิดขึ้นบ่อยๆว่า “ที่ไหนรับจ้างแปลเอกสาร” เมื่อแปลเสร็จแล้วต้องไปรับรองที่ใด ทำไมต้องแปลเอกสาร เรามีความจำเป็นต้องใช้เอกสารแปลเมื่อไร เอกสารสำคัญที่ระบุความเป็นตัวตนของเราขั้นพื้นฐาน เช่น สูติบัตร หรือใบแจ้งเกิด หลักฐานการเปลี่ยนชื่อและนามสกุล  ทะเบียนบ้าน ใบสำคัญสมรส ทะเบียนหย่า ทะเบียนการรับรองบุตรบุญธรรม และอื่นๆ ล้วนเป็นหลักฐานที่ต้องใช้ติดต่อกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านต่างประเทศ ในกรณีนี้  ขอแนะนำหน่วยงานภาครัฐบาลที่มีชื่อเรียกว่า  “กองสัญชาติและนิติกรณ์ ”  (Legalization Division)  ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทย  หน่วยงานนี้ตั้งอยู่ที่  ชั้น 3  เลขที่ 123   อาคารกรมการกงสุล  ถนนแจ้งวัฒนะ  ทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร 10210  หมายเลขโทรศัพท์  02-575-1057-60 หรือ  02-981-7171 ต่อ 33218  หรืออีเมล์ [email protected] การให้บริการการรับรองมี 2 ประเภทคือ 1. บริการรับรองแบบปกติ ตั้งแต่เวลา 8.00-15.30 น. ปิดรับบัตรคิวยื่นเอกสารเวลา 14.45 […]

การแปลเอกสารและการรับรองเอกสารที่แปลแล้ว Read More »