เมื่อไรที่ต้องขอทำTransfer SEVIS

นักศึกษาที่เดินทางเข้าไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อมีการเปลี่ยนย้ายสถานศึกษาใหม่ จะเป็นเพราะเรียนจบหลักสูตร ไม่ชอบสภาพแวดล้อมในรัฐนั้น หรือตามเพื่อนไปเรียนในรัฐเดียวกัน ฯลฯ การโอนย้ายหรือโอนถ่ายข้อมูล Sevis เพื่อให้นักศึกษายังคงใช้หมายเลขประจำตัวเดิมและยังคงรักษาสถานภาพในเรื่องระยะเวลาของวีซ่านักเรียนเดิมได้นั้น นักศึกษาจำเป็นต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนักศึกษาต่างชาติทั้งของสถานศึกษาใหม่และสถานศึกษาเก่าให้ได้รับทราบความประสงค์ของนักศึกษา พร้อมทั้งติดต่อที่เรียนใหม่ให้ได้รับการตอบรับด้วย เพื่อดำเนินการขออนุญาตโอนย้ายหมายเลข Sevis I-901 เดิมไปยังสถานศึกษาใหม่ การโอนย้ายหมายเลข Sevis I-901 หรือที่เรียกว่า SEVIS  Transfer Students จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อนักศึกษาท่านนั้นอยู่ในสถานะต่อไปนี้คือ  (Ref: http://ois.indiana.edu/currentstudents/f-1/status/transfer_in.php) ต้องเดินทางเข้าไปลงทะเบียนเรียนในประเทศศหรัฐอเมริกาก่อนหน้านี้แล้ว และกำลังจะทำเรื่องย้ายไปเรียนที่สถานศึกษาแห่งใหม่ นักศึกษาจะต้องให้ International Student Office ของสถานศึกษาปัจจุบันที่กำลังเรียนอยู่โอนย้ายฐานข้อมูล Sevis ไปยังสถานศึกษาใหม่ เรียนจบจากสถานศึกษาแห่งหนึ่ง และวางแผนจะไปเริ่มเรียนอีกหลักสูตรหนึ่งในสถานศึกษาแห่งใหม่ จะต้องทำการติดต่อถ่ายโอนฐานข้อมูล Sevis ภายในเวลา 60 วัน โดยจะต้องไปลงทะเบียนเรียนที่สถานศึกษาแห่งใหม่ภายในเวลาไม่เกิน 5 เดือนหลังจากจบจากสถานศึกษาเก่า เรียนจบจากสถานศึกษาแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางออกมานอกประเทศสหรัฐไม่เกิน 5 เดือน และต้องการกลับไปศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาใหม่ จึงจะมีสิทธิ์ในการถ่ายโอนข้อมูลในหมายเลข Sevis ได้ หากอยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกานานเกินกว่า 5 เดือน สถานศึกษาใหม่จะออก […]

เมื่อไรที่ต้องขอทำTransfer SEVIS Read More »