การใช้ใบขับขี่สากลในอเมริกา

การใช้ใบขับขี่สากลในอเมริกา การใช้ใบขับขี่สากลในอเมริกา ตามอนุสัญญาเจนีวาปีพ.ศ. 2492 (ค.ศ. 1949)  http://dl.koroad.or.kr/koroadfiles/commonFiles/template/geneva.pdf ใบขับขี่สากลเป็นใบขับขี่ที่ได้รับการยอมรับจากประเทศที่ร่วมลงนามในอนุสัญญาว่า ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไปในประเทศที่มีรายชื่ออยู่ในสัญญาสามารถใช้ใบขับขี่สากลในการขับรถได้ แต่การที่รัฐบาลท้องถิ่นในประเทศนั้นๆจะอนุญาตให้ชาวต่างชาติใช้ได้ตลอดระยะเวลานาน 1 ปีตามความตกลงหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับกฎหมายของรัฐบาลท้องถิ่นในประเทศนั้นๆด้วย เช่น ชาวต่างชาติที่จะนำใบขับขีสากลไปใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่านักเรียน วีซ่าคนไปทำงานและ ฯลฯ ควรจะได้ศึกษาเรื่องกฎระเบียบในการใช้ใบขับขี่สากลในแต่ละรัฐด้วย บางรัฐอนุญาตให้ใช้ใบขับขี่สากลได้เท่าที่ใบขับขี่สากลนั้นมีอายุการใช้งาน คือ ไม่เกิน 1 ปี แต่บางรัฐอนุญาตให้ใช้ได้ไม่เกิน 90 วัน และบางรัฐให้นักท่องเที่ยวต่างชาติใช้ใบขับขี่ที่ออกโดยหน่วยงานรัฐบาลในประเทศนั้นๆ โดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีรายละเอียดในใบขับขี่เป็นภาษาอังกฤษ หากไม่มีภาษาอังกฤษกำกับอยู่ในใบขับขี่ จึงจะต้องใช้ใบขับขี่สากลเป็นเอกสารประกอบ หรือเป็นเอกสารช่วยแปลใบขับขี่ ที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐของประเทศของผู้ที่เดินทางเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้นเอง ** new 2018** ในบางรัฐกำหนดให้ผู้ที่เดินทางเข้าไปอยู่นานๆได้แก่ วีซ่านักเรียน หรือวีซ่าไปทำงานต้องขอมีใบขับขี่ของรัฐนั้นๆด้วยการไปสอบทั้งข้อเขียนและปฏิบัติเช่นเดียวกับคนอเมริกัน โดยแต่ละรัฐจะกำหนดระยะเวลาในการใช้งานใบขับขี่สากลไว้ไม่เท่ากัน นักศึกษาสามารถขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้กับเจ้าหน้าที่ที่ International Student Office ของสถานศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ หรืออ่านจากเว็บไซต์ของ International Student Office ของมหาวิทยาลัยนั้นๆ ประโยชน์ของการมีใบขีบขี่ประจำรัฐนั้น มีหลายอย่าง อาทิ เช่น ใช้เป็นหลักฐานในการขอมีบัตรเครดิต […]

การใช้ใบขับขี่สากลในอเมริกา Read More »