ความหมายของทุนรัฐบาลประเภทต่างๆ

สำนักงานกพ.ได้จัดให้มีการสอบชิงทุนรัฐบาลประเภทต่างๆเป็นประจำทุกปี เพื่อเตรียมและพัฒนาศักยภาพกำลังคนภาครัฐ ทุนที่สำนักงานก.พ.จัดสรรแบ่งออกเป็น 2 ระดับดังนี้คือ 1. ทุนเล่าเรียนหลวง  เป็นทุนพระราชทานจัดสรรปีละ 9 ทุน เพื่อไปศึกษาระดับปริญญาตรี ณ ต่างประเทศ ผู้ได้รับทุนสามารถเลือกประเทศเองได้ ยกเว้นประเทศไทย ทุนเล่าเรียนหลวงเป็นทุนที่ไม่มีภาระผูกพันให้ต้องรับราชการชดใช้ทุน แต่จะต้องกลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทยตามระยะเวลาที่กำหนด 2. ทุนรัฐบาลก.พ. เป็นทุนที่จะต้องปฏิบัตราชการใช้ทุน มี 2 ระดับคือ 1. ทุนระดับมัธยมศึกษา 1.1   ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ทุนกลางญี่ปุ่น) เป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ทางภาษาและขนบธรรมเนียมประเพณีของญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทุนดังกล่าวนี้กำหนดให้ไปศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย-ปริญญาตรี-ปริญญาโท  ณ ประเทศญี่ปุ่น 1.2   ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทุนไทยพัฒน์) เป็นทุนที่จัดเนื่องในวโรกาสปีกาญจนาภิเษกเพื่อกระจายโอกาสการรับทุนให้นักเรียนที่มีศักยภาพตามภูมิภาคต่างๆอย่างทั่วถึง โดยกำหนดให้ไปศึกษาในระดับปริญญาตรี-ปริญญาโทในต่างประเทศ 2. ทุนระดับปริญญา ทุนระดับนี้มีหลากหลายประเภททุน เช่น 2.1   ทุนรัฐบาลสำหรับผู้เคยรับทุนเล่าเรียนหลวง เพื่อดึงดูดนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงเข้าสู่ภาคราชการ กำหนดให้ไปศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ผู้ได้รับทุนสามารถเลือกประเทศเองได้ 2.2   […]

ความหมายของทุนรัฐบาลประเภทต่างๆ Read More »