คู่มือการกรอกแบบฟอร์ม DS-160 ของสถานทูตสหรัฐอเมริกา

เพื่อเป็นแนวทางในการกรอกฟอร์ม DS-160 สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพได้จัดทำหนังสือแนะนำแต่ละขั้นตอนในการกรอกแบบฟอร์มการสมัครวีซ่าทางอิเล็กทรอนิกส์ DS-160 โปรดศึกษาได้ที่เว็บไซต์ของสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพมหานคร http://thai.bangkok.usembassy.gov/root/pdfs/ds_160_step_by_step_guide_thai.pdf หนังสือดังกล่าวมีทั้งหมด 35 หน้า สถานทูตสหรัฐอเมริกาได้มีการนำแบบฟอร์ม DS-160 มาใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2553 คำอธิบายในหนังสือคู่มือดังกล่าวอาจจะมีบางจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างเล็กน้อย ตามการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของสถานทูต  แต่เพื่อช่วยให้ผู้ที่ต้องการกรอกฟอร์มด้วยตนเองได้ทราบแหล่งค้นหาข้อมูล จึงได้นำเว็บไซต์ของสถานทูตสหรัฐอเมริกาที่มีหนังสือแนะนำดังกล่าวมาเผยแพร่อีกครั้งหนึ่ง เมื่อกรอกเสร็จสมบูรณ์ก็จะได้หน้า DS-160 Confirmation Number ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับรูปภาพจากในหน้าหนังสือดังกล่าวนี้ Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved