จดหมายรับรองฐานะการเงิน วีซ่านักเรียนอังกฤษ

จดหมายรับรองฐานะการเงิน วีซ่านักเรียนอังกฤษ ผู้ที่จะยื่นขอวีซ่านักเรียน (Tier4) เพื่อไปศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักรอังกฤษ มักจะมีคำถามบ่อยๆว่า ควรจะแสดงยอดเงินจำนวนเท่าไร และการที่ได้ยินมาว่า ต้องแสดงยอดตัวเลข 28 วันนั้น หมายความว่าอะไร จากเว็บไซต์ http://ukinthailand.fco.gov.uk/resources/th/pdf/2010/tier4-maintenance-guide จะมีคำอธิบายที่พอสรุปคร่าวๆได้ดังนี้ คือ  ถ้าเป็นการไปศึกษาต่อด้วยหลักสูตรที่มีระยะเวลานาน 9 เดือน หรือมากกว่านั้น บัญชีในธนาคารจะต้องมีจำนวนเงินครอบคลุมค่าเล่าเรียนปีแรกและค่าใช้จ่ายส่วนตัว ถ้าเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวใน London จะประมาณ 7,200 ปอนด์ นอกเมือง London จะประมาณ 5,400 ปอนด์ หลักสูตรที่มีระยะเวลาเรียนสั้นกว่า 9 เดือน ผู้ยื่นขอวีซ่า ควรแสดงหลักฐานว่ามีเงินในบัญชีธนาคารครอบคลุมค่าเรียนตลอดหลักสูตรและค่าใช้จ่ายส่วนตัวใน London อีกเดือนละ 800 ปอนด์ ถ้าเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอก London จะอยู่ราวประมาณ 600 ปอนด์ต่อเดือน ในจดหมายตอบรับเข้าเรียน (CAS หรือ Confirmation of Acceptance for Studies) ควรจะระบุจำนวนเงินค่าเล่าเรียนและค่าที่พักที่ได้สำรองจ่ายไปก่อนล่วงหน้าแล้ว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ยื่นขอวีซ่าที่จะไม่ต้องแสดงจำนวนเงินเต็มตามหลักสูตร ทั้งนี้เป็นเพราะได้จ่ายไปบางส่วนแล้ว […]

จดหมายรับรองฐานะการเงิน วีซ่านักเรียนอังกฤษ Read More »