ทุนกพ.ไปเรียนต่อต่างประเทศประจำปี 2562

ทุนกพ.ไปเรียนต่อต่างประเทศประจำปี 2562 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ประกาศรับสมัครสอบชิงทุนรัฐบาลเพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง ( Undergraduate Intelligence Scholarship Programs- UIS)  จำนวน 50 ทุน ทุนนี้เป็นทุนให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทย และเรียนอยู่ขั้นปีที่ 3 ของการศึกษาระดับปริญญาตรี หลังจากประกาศชิ่อผู้ได้รับทุนแล้ว นักศึกษาจะต้องเรียนให้จบชีั้นปีที่ 4 ที่ประเทศไทยก่อน และจะได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการทันที เพื่อให้ผู้ได้รับทุนจะได้มีโอกาสฝึกการทำงานที่ส่วนราชการต้นสังกัด ก่อนที่จะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบชิงทุนเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง คือ มีเกรดเฉลี่ย 2.75 สำหรับสายวิทยาศาสตร์และไม่ต่ำกว่า 3.00 สำหรับสายสังคม ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 ในระดับปริญญาตรี อายุไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2561 เอกสารในการสมัครสอบ ได้แก่ รูปถ่ายขนาด 1 คูณ 1.5 นิ้ว หนังสือรับรองสถานภาพการศึกษา สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ( […]

ทุนกพ.ไปเรียนต่อต่างประเทศประจำปี 2562 Read More »