ทุนกพ.ไปเรียนต่อปริญญาตรีในต่างประเทศปี 2566

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือเป็นที่รู้จักกันดีว่า สำนักงานกพ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2566 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) จำนวน 46 ทุน โดยแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆได้ดังนี้คือ ทุนเล่าเรียนหลวง จำนวน 9 ทุน โดยรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน – 25 ตุลาคม 2565 ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทยเป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาในการรับทุน กรณีผู้ได้รับทุนไม่กลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทย จะต้องชดใช้เงินคืนเท่ากับจํานวนเงินทุนที่ได้รับไป ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี 2566 จำนวน 27 ทุน โปรดศึกษารายละเอียดจากเว็บไซต์ทุนของสำนักงานกพ.ข้างต้นเพื่อจะได้ทราบว่า ทุนทั้ง 27 ทุนนั้นเป็นความต้องการของหน่วยงานใด และให้ไปศึกษาต่อสาขาวิชาใด ที่ประเทศใด ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานของทางราชการในกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กําหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน หากผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานของทางราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทําไว้กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นอกจากต้องชดใช้เงินทุนที่ได้รับไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจํานวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศประจําปี 2566 […]

ทุนกพ.ไปเรียนต่อปริญญาตรีในต่างประเทศปี 2566 Read More »