ข่าวทุนการศึกษา

จากเว็บไซต์ Educationusa.state.gov มีทุนที่น่าสนใจสำหรับนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรี กับระดับปริญญาโท ประกาศใหม่อีก 2 ทุนคือ 1. มหาวิทยาลัย Monterey Institutes of International Studies ในรัฐ California ประกาศให้ทุน Merit Scholarships เป็นจำนวนเงินประมาณ 4,000-16,000 เหรียญต่อหนึ่งปีการศึกษา  จำนวนเงินที่นักศึกษาจะได้รับทุนแตกต่างตามคุณสมบัตินักศึกษา เงื่อนไขการส่งสมัครทุน ให้นักศึกษาสมัครทุนไป พร้อมกับการส่งสมัครเรียนต่อปริญญาโทที่สถานศึกษาแห่งนี้ วันปิดรับสมัครให้ดูจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  http://www.moneyshow.com/video/video.asp?t=2 2. Winthrop University ในรัฐ South Carolina จะให้ทุนแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ทุนดังกล่าวมีชื่อเรียกว่า  International Ambassador Scholarship นักศึกษาที่สนใจต้องเขียนเรียงความจำนวน 1,000 คำ อธิบายว่า นักศึกษาจะมีส่วนช่วยประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย Winthrop ให้นนาชาติรู้จักและเข้าใจได้อย่างไร โดยแนบ International Center Ambassador Scholarship Essay ไปพร้อมกับใบสมัครเรียนต่อปริญญาตรี วันปิดรับสมัคร คือ […]

ข่าวทุนการศึกษา Read More »