ทุนธนาคารกรุงเทพประจำปี 2566

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ประกาศรับสมัครผู้สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาจากธนาคาร เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทกับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในต่างประเทศ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และสถาบันชั้นนำในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 โดยทุนที่ธนาคารมอบให้นั้นจะมีทั้งหมด 25 ทุนและจะให้ทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานธนาคารกรุงเทพ ทุนในต่างประเทศจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ Digital and Technology มีจำนวน 17 ทุน ทุนกลุ่มนี้จะมอบให้ทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานธนาคาร โดยบุคคลภายนอกและพนักงานธนาคารจะต้องได้รับการตอบรับในสาขาวิชาต่อไปนี้จากมหาวิทยาลัยที่มีรายชื่อตามที่ธนาคารกำหนด MBA มีจำนวน 5 ทุน ให้ทั้งบุคคลภายนอกและพนักงาน โดยบุคคลภายนอกและพนักงานจะต้องได้รับการตอบรับในสาขาวิชาต่อไปนี้จากมหาวิทยาลัยที่มีรายชื่อตามที่ธนาคารกำหนด Finance และอื่นๆ ได้แก่ Economics, Digital Marketing และกฎหมาย มีจำนวน 3 ทุน เฉพาะพนักงานธนาคารเท่านั้น ทุนปริญญาโทในประเทศไทย จะประกอบด้วยรายชื่อสาขาวิชาและชื่อสถาบันการศึกษาที่ธนาคารกำหนด สถาบัน หลักสูตร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Full […]

ทุนธนาคารกรุงเทพประจำปี 2566 Read More »